Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Communities

ZeelandNet

Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Bootsportvissersvereniging DE HONTE!

330.790 bezoekers 56 leden Log in

Laatste wijziging


Laatste wijziging:

8-12-2019

De Honte

Bootsportvissersvereniging De Honte is een visclub die vanuit een eigen haven met zeewaardige bootjes de Westerschelde en de Noorzee bevist. De club heeft ca. 150 leden die uit Nederland en Belgie komen. De Sportvisserhaven herbergt een 80 tal bootjes.
Het clublokaal is gevestigd in cafe De Platte Knoop te Breskens. De club organiseert een zestal wedstrijden voor haar leden per jaar.

Lid worden van de club kan alleen als men :
a. een ligplaats heeft in de sportvissershaven of
b. als opstapper bij een booteigenaar in onze haven.
c. een vaste ligplaats heeft in de JachthavenBreskens.
Donateur worden is altijd mogelijk.
Er bestaat een wachtlijst voor het verkrijgen van een bootligplaats.
Het aanmelden voor deze wachtlijst kan via het mailadres dehonte@zeelandnet.nl of via het aanvraagformulier onder het tabblad "Bestanden delen"

Het weer

Agenda

Er staan op dit moment (nog) geen evenementen online.

Afgelastingen

Mededeling.
Het doorgaan of afgelasten van een wedstrijd wordt uiterlijk op mde donderdagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd om 12.00 uur beslist en kenbaar gemaakt via de community,Facebook,sms en evt. telefonisch.
Dit zal bekend worden gemaakt via onze website.
Voor diegenen die hierover niet beschikking kunt U een van de onderstaande telefoonnummer bellen:
 Paul Verdegem 0031651697524 of J.Breugelmans (0032)15645624 of 0032468546380 of een van de andere bestuursleden.


 Bij twijffel zal op de wedstrijddag zelf de beslissing worden genomen.

nieuw wedstrijdregelement per 1-12018

Bootsportvissers vereniging  De Honte
Wedstrijdreglement ingaande per 1-1-2018
1. jaarlijks worden er 6 wedstrijden ingepland
2. De wedstrijden en reserve wedstrijden data wordt door het bestuur vastgesteld en via de
website, facebook en nieuwjaarsreceptie gedeeld.
3. Indien op de vastgestelde datum de wedstrijd door omstandigheden geen doorgang kan
vinden wordt uitgeweken naar de vastgestelde reservedatum of een nader door het
bestuur te bepalen datum.
4. Doorgaan of afgelasten van een wedstrijd wordt uiterlijk donderdagmiddag 12:00 beslist
en kenbaar gemaakt via Facebook, zeelandnet community, sms, telefonisch.
5. Voor de vlees- en kerstwedstrijd worden geen vervangingsdatums vastgesteld, indien de
wedstrijden geen doorgang kunnen hebben zullen de prijzen verloot worden onder de
inschrijvers, de wedstrijden gaan dus altijd door met of zonder actief vissen.
6. indien het bestuur van mening is dat een extra wedstrijd noodzakelijk is zal hiervan
mededeling worden gedaan.
7. Alleen leden van de vereniging de Honte kunnen deelnemen aan de wedstijden.
8. Iedere inschrijver dient op de inschrijving aanwezig te zijn.
9. Het aan boord hebben van niet leden tijdens een wedstrijd is niet toegestaan tenzij
vooraf hiervoor toestemming is gevraagd aan het bestuur.
10. De inschrijvingen voor de wedstrijden vinden plaats in de Platte Knoop tussen 7.15 en
8.00 op de dag van de wedstrijd.
11. Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer €10.
12. Het vertrek uit de haven vanaf 8.00 uur dient zoveel mogelijk gezamenlijk te geschieden
alsmede ook de terugvaart.
13. De duur van de wedstrijden bedraagt onder normale omstandigheden 6 uur nl. van 9.00
tot 15.00 uur. Het bestuur kan de wedstrijd wegens omstandigheden voortijdig stop
zetten. Voor de vlees en kerst wedstrijd geldt vissen van 09.00 tot en met 14.30.
14. De aanvang van de wedstrijd wordt via marifoonkanaal 77 medegedeeld.
15. Het vissen buiten deze tijden is niet toegestaan.
16. Het gebied waar gevist wordt zal vooraf worden medegedeeld. Buiten het aangewezen
gebied vissen betekent diskwalificatie.
17. Indien een deelnemer voortijdig de wedstrijd beëindigt dient hij het bestuur hiervan op
de hoogte te brengen.
18. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan om met max. 2 hengels per deelnemer te vissen
voorzien van max.3 haken.
19. Er mag enkel met natuurlijk aas worden gevist.
20. een voorbeaasd tuig gereedleggen is toegestaan, een 3e hengel gereedleggen is niet
toegestaan.
2
21. Meevissen met een boot vanuit de jachthaven is toegestaan indien men lid is van de
vereniging.
22. Alle gevangen vis dient voor de weging ontdaan te zijn van de ingewanden m.u.v. platvis
en zeebaars .
23. Haai, rog en makreel mogen niet ter weging worden aangeboden, voor zeebaars en
paling geldt de huidige Europese wetgeving.
24. Het aan boord hebben van vis bij vertrek uit de haven is niet toegestaan.
25. De gevangen vis dient tot het einde van de weging ter beschikking te staan van het
bestuur.
26. Het bestuur is bevoegd om de ter weging aangeboden vis te controleren op:
ondermaatse, ontdane ingewanden, soort en andere onrechtmatigheden, indien
onrechtmatigheden wordt geconstateerd volgt diskwalificatie.
27. Na het einde van de wedstrijd dient men uiterlijk voor 16.00 uur de vis ter weging aan te
bieden.
28. Indien geen vis ter weging wordt aangeboden dient men zich af te melden bij een
bestuurslid.
29. Er wordt per boot gevist, de boot die per opvarende het hoogste gemiddelde gewicht
heeft gevangen is de winnaar.
30. De wettelijke minimum maten dienen te worden aangehouden met dien verstande dat
indien deze voor die vissoort niet zijn vastgesteld er een minimummaat wordt gesteld
van 23 centimeter.
31. De prijsuitreiking vindt plaats in het clublokaal om ca. 17.00 uur tenzij anders wordt
medegedeeld.
32. De prijzen dienen te worden afgehaald. Indien dit niet geschiedt vervalt de prijs.
33. leder jaar wordt n.a.v. de in dat jaar gehouden wedstrijden een kampioenschap
opgemaakt. Hiervoor komen in aanmerking minimaal 4 wedstrijden. Indien men meer
wedstrijden vist worden de beste 4 uitslagen in aanmerking genomen, het bestuur kan
ingevallen van veel afgelastingen anders besluiten en wordt eind wedstrijdseizoen
beslist.
34. Ieder deelnemer dient op de hoogte te zijn van dit reglement.
35. Overtredingen van dit reglement kunnen worden bestraft met een waarschuwing of
ongeldig verklaren van de inschrijving of met een opzegging van het lidmaatschap en evt.
ligplaats.
36. Bij voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

noodprocedure pleziervaart

Het komt regelmatig voor dat mensen die een pleziervaartuig bezitten in nood komen. Dikwijls weten ze dan niet welke procedure te volgen.

Op de hier vermelde site kunt u hieromtrent alles lezen.
http://www.hvzeeland.nl/Diversen/Noodprocedurepleziervaartuigen

veldgidsvisserij controle

Sportvisserij Nederland heeft een veldgids uitgegeven m.b.t. visserij controle. Hierin staat alles wat u dient te weten inzake de sportvisserij. Zowel voor de binnenwateren als de zee. U kunt deze veldgids downloaden door op onderstaande link te klikken.
http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=1564

Nuttige telefoonnummers

Nuttige nr. voor leden van visclub De Honte!

Havenmeester J.Breugelmans tel. 003215645624

secretaris.P.v.d. Broeke 0031 117301642

Voorzitter/Penningmeester L.v.d.Hooft 0654665337

Paul Verdegem 0651697524

Jack den Dekker 0628883336

Michael Neuwald Bos 0652347134

Cafe De Platte Knoop 0031117382088

Vlissingen Radio 0118-417182

Reddingsboot KNRM 0117-386398( info)

Alarmering KNRM 0900-0111

Waterpolitie 0343-535355

E-mailadres club: dehonte@zeelandnet.nl


Jaarprogramma 2020

BOOTSPORTVISSERSVERENIGING DE HONTE

Secretariaat: Stevinstraat 42

4515 GA IJzendijke

e-mail; dehonte@zeelandnet.nl

Beste lid.
Namens het bestuur alvast de allerbeste wensen voor 2020 een goede gezondheid en een heel goed vis jaar.

Onderstaande de lijst met ingeplande wedstrijd data voor 2020 en de data voor de algemene leden vergadering 2020 als ook de nieuwjaarsreceptie 2021.

11-01-2020 Nieuwjaarsreceptie aanvang 14:30 uur clublokaal

wedstrijden en algemene data 2020

21 Maart Vleeswedstrijd ( altijd inschrijven)

18 April 2 wedstrijd

25 April Reserve 2 wedstrijd

 9 Mei 3 wedstrijd

30 Mei Reserve 3 wedstrijd

13 Juni Algemene reservedatum voorjaar

 5 Sept 4 wedstrijd

26 Sept Reserve 4 wedstrijd

10 Okt 5 wedstrijd

31 Okt      Reserve 5 wedstrijd
22 Nov         Algemene reserve datum (Zondag)

27 Nov         Algemene ledenvergadering

12 Dec Kerstwedstrijd van 09.00 t/m 14.30

9 Jan Nieuwjaarsreceptie 2021, aanvang 14.30 uur clublokaal

Inschrijvingen voor de wedstrijden is van 07.15 tot 08.00 uur, in het clublokaal de Platte Knoop Wedstrijden vangen aan om 9.00 en eindigen om 15.00 uur, weging tot 16.00 uur

Wijziging ligplaatsen

Bootsportvissersvereniging “De Honte”

p/a. Stevmstraat 42

4515 GA IJzendijke

Tel.0117-301642

 

Breskens, 15-1-2020

Belangrijk Onderwerp, wijziging eigenaarschap ligplaatsen de Honte

Geacht clublid.

Nog even een korte samenvatting van wat er besproken is op de ingelaste vergadering voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie. Het bestuur heeft de laatste tijd verschillende gesprekken gehad met de Jachthaven b.v. We hebben aangegeven dat we steeds meer moeite hebben om de rekening van de haven te betalen. De oorzaak hiervan is dat we onze haven niet meer vol krijgen met boten. De huur gaat omhoog en de inkomsten omlaag. Er rest ons niets anders dan te verhuizen naar de jachthaven. Weliswaar met pijn in ons hart, maar als we het nu niet doen zijn we wellicht te laat. We hadden een kortingsvoorstel gedaan om alle booteigenaren te compenseren met 25 % korting voor onbepaalde tijd. Hier gingen ze niet mee akkoord. De korting die we jarenlang genoten hebben was voor ons huidige stukje water met koptouwen. NIET voor boxen met vingerpieren in een moderne haven met alle luxe. Hun voorstel was om de korting trapsgewijs af te bouwen in 3 jaar. Hier zijn wij als bestuur niet mee akkoord gegaan. Dan maar ons 2^ voorstel om de korting af te bouwen in 5 jaar. uiteindelijk zijn ze hier mee akkoord gegaan.

2020.      25 % korting op het jachthaventarief

2021.      20 % korting

2022.      15% korting

2023.      10% korting

2024.      5 % korting

Vanaf april 2025. (start 6^ zomerseizoen) Zal er geen korting meer van toepassing zijn. Deze korting geldt uitsluitend voor de boten die op dit moment bij ons in de Honte liggen. Nieuwe boten kunnen geen gebruik maken van deze kortingsregeling. Ze kunnen uiteraard wel lid worden en mee vissen met de wedstrijden.

Alle booteigenaren krijgen de factuur van de liggelden en eventuele toeristenbelasting voortaan van de Jachthaven b.v. het bestuur zal de actuele lijst van alle boten en maatvoeringen doorgeven aan de Jachthaven evenals de namen en gegevens van alle booteigenaren. De havenmeesters van de jachthaven zullen de ligplaatsen indelen. Wij als bestuur hebben hier geen enkele invloed op. De jachthaven is voornemens om de huidige Honte steigers op te knappen en terug te leggen zodat hier eventueel nog enkele grotere boten van de Honte terug kunnen gaan liggen. Ook hier hebben wij als bestuur geen enkele inspraak in.

De Honte zal enkel nog een factuur sturen naar alle leden van de contributie + vispas. De contributie kan mede door deze ontwikkelingen omlaag van 120 naar 73 Euro dit is incl. vispas.

Voor evt. vragen kunt u met een vd bestuursleden contact opnemen.

Opm. Binnenkort zult u de contributienota ontvangen

eindstand clubkampioenschap 2019

Eindstand clubkampioenschap 2019.
De punten van de beste 4 wedstrijden tellen hiervoor mee.
1. Genesis 16 pnt
2.Happy Jack 22 ..
3.Jean Henry 28 ..
4.M&M 32 ..
5.Mooie Meid 32 ..
6.Barcamia 33 ..
7.Jordy 36 ..
8.Feniks 44 ..
9.Mabrella 45 ..
10.Emmio 47 ..

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdagmiddag was het een leuke drukte tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de club.
In een toespraak van de voorzitter bracht hij de problematiek naar voren omtrent onze haven. Gezien de vele lege plaatsen in onze haven en de verhoogde huur voor 2020 van de Jachthaven Breskens is een verdere voortzetting van de huur van de haven financieel niet meer haalbaar. Hooguit 1 a 2 jaar zou kunnen maar dan is ons banksaldo leeg. Het voorstel van het bestuur is nu overgaan naar ligplaatsen in de jachthaven en als club zonder eigen haven verder te gaan. Inhoudelijk zou dit betekenen dat de booteigenaren voor een hogere huur van een ligplaats komen te staan. Overeen gekomen is wel een aflopende korting in 5 jaar beginnende met 25 %. Vanuit de booteigenaren/leden zijn zijn hiertegen geen bezwaren gekomen. Hoe e.e.a. is het werk zal gaan zult u t.z.t. over worden geïnformeerd.
Doordat nu geen liggeld meer door de vereniging zal worden geïnd wordt de jaarlijkse contributie vastgesteld op ca. € 72.
Hiervoor zult u binnenkort een factuur krijgen.

uitslag wedstrijd 16 nov.

Onder gelukkig goede omstandigheden is deze ingelaste clubwedstrijd gevist kunnen worden. Zoals vooraf al een beetje verwacht viel het aantal deelnemers tegen.
26 vissers verdeeld over 14 boten is voor een club als de Honte inderdaad een dieptepunt. Maar ja bij zo'n ingelaste wedstrijd hebben andere afspraken dan voorrang.
Gevist is er in het buitengebied, dus Hompels en Nieuwvliet/Cadzand.
Gewogen totaal gewicht op deze dag 247 kg.
Uitslag:
1.Genesis 17.75 kg gemiddeld
2.Jean Henry 16.11 ,,
3.M&M 13.22 ,,
4.Emmio 12.86 ,,
5.Happy Jack 11.95 ,,
6.Feniks 11.80 ,,
7.Jolia 8.75 ,,
8.Mooie Meid 7.97 ,,
9.Barcamia 7.85 ,,
10.Josja 6.95 ,,
11.Aquarius 6.77 ,,
12.Jordy 5.41 ,,
13.Dwersligger 3.90 ,,
14.Cocquit 1.77 ,,

Hopelijk dat bij de volgende wedstrijd op 14 december as. meer vissers aanwezig zullen zijn.

Op 29 november as. vindt de algemene ledenvergadering plaats. Gezien het baggeren en andere dringende zaken in de club rekent het bestuur op uw aanwezigheid

Baggeren haven

Deze winter zal er weer gebaggerd worden in de jachthaven. Ook onze sportvissershaven wordt daarbij niet vergeten. Dat dit hard nodig is hebben diverse booteigenaren ondervonden bij aan en afmeren. Bij onze laatste steigers is bij laag water weinig diepte meer.
Het bestuur heeft van de jachthaven bericht gekregen dat onze boten weer tijdelijk in de jachthaven kunnen liggen.
Afgesproken is dat de boten vanaf zaterdag 16 nov. as. verlegd moeten worden.
De jachthaven heeft aangegeven dat achterin de jachthaven plaatsen ingenomen kunnen worden met uizondering van de laatste steiger en op plaatsen waar nog afmeertouwen liggen.
Het bestuur van de Honte verzoekt daarom iedere booteigenaar vanaf zaterdag zijn boot te verleggen en geen spullen op onze steigers te laten liggen. Dus touwen, netten en wormenbakken meenemen aub. Graag ook loopplanken weghalen. Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing van spullen die blijven liggen op de steigers.
Wanneer de baggerwerken zijn uitgevoerd ontvangt u bericht wanneer de boten terug kunnen.
Indien u electrisch wilt gebruik in de jachthaven dient u zich aan te melden bij de havenmeesters.

wedstrijd zaterdag 21 sept. 2019

Onder mooie omstandigheden is deze 4e clubwedstrijd vervist. Wel een redelijke zuid oostenwind maar met afgaand getij was het geen probleem voor het bestuur om het buitengebied aan te wijzen als visgebied voor deze dag.
40 deelnemers verdeeld over 20 boten vertrokken om 8.00 uur uit de haven voor de wedstrijd die tot 15.00 uur zou duren.
De 40 deelnemers brachten in totaal 112,9 kg vis mee ter weging. De eerste plaats ging naar de boot De Mooie Meid waar Cor alleen 7,86 kg vis wist te vangen. Proficiat Cor. Tweede plaats voor de Genesis met 6,2 kg. Derde plaats voor de mannen oo de Mianka met gemiddeld 4,5 kg. Proficiat mannen.
uitslag:
 1.De Mooie Meid                                    7.86 kg gemiddeld per visser
 2.Genesis                                               6.20 ,,
 3.Mianka                                                 4.50 ,,
 4.Kaje                                                     4.00 ,.
 5.Yves IV                                                3.94 ,,
 6.Thor 3                                                  3.82 ,,
 7.Dreamer                                               3.50 ,,
 8.Jean Henry                                          2.65 ,,
 9.Jordy                                                    2.56 ,,
10.Bruvin                                                 2.55 ,,
11.Una                                                     2.48 ,,
12.Carla                                                   2.44 ,,
13.Angel                                                   2.32 ,,
14.M&M                                                    1.90 ,,
15.Moonlight                                             1.70 ,,
16.Mabrella                                               1.62 ,,
17.Emmio                                                  1.10 ,,
18.Feniks                                                   1.00 ,,
19.Jumelle de Mer                                     0.55 ,,
20.Francina                                                0.18 ,,

De vangsten waren voornamelijk schar en wijting. Ook wat bot en een enkele tong. Zelfs een gul was erbij. Duidelijk is dus dat de wintervis opkomst is. Goede vooruitzichten dus oor de komende maanden.
Volgende clubwedstrijd is op 19 oktober as. 
We hopen dan op wat meer leden die meedoen.
Het bestuur.

 

wedstrijd 15 juni 2019

Onder goede weersomstandigheden werd deze ingelaste wedstrijd gevist. 's morgens nog wat regenachtend en daarna een mooie blauwe lucht en weinig wind. Ideaal visweer zou men zeggen. Inderdaad daar lag het niet aan maar de vis liet het afweten vandaag. 
30 deelnemers verdeeld over 17 boten brachten in totaal 23.3 kg mee terug naar Breskens. Dat is in het verleden wel anders geweest maar ja het is zo. Ook wel een bijzondere vangst op de Happy Jack: een haaitje en een tweetal kreeften. 

Uitslag.
 1.Feniks                                    5.35 kg gemiddeld per persoon.
 2.Barcamia                                1.62 ,,
 3.M&M                                       1.36 ,,
 4.Mianka                                    1.02 ,,
 5.Genesis                                   1.90 ,,
 6.Dwersligger                             0.88 ,,
 7.Happy Jack                             0.82 ,,
 8.Aquarius                                  0.70 ,,
 9.Freedom                                  0.57 ,,
10.Emmio                                    0.50 ,,
11.Marbrella                                0.39 ,,
12.Jordy                                      0.35 ,,
13.Perdey                                    0.26 ,,
14.Jean Henry                             0.25 ,,
15.Angel                                      0.24 ,,
16.Gunie                                      0.28 ,,
17.Cocquit                                    0.08 ,,

Dit was de laatste voorjaarswedstrijd.  De volgende wedstrijd is op 21 september. 
Wij wensen u een prettige vakantie en veel visplezier nog toe.                    

Uitslag wedstrijd 18 mei

Onder prima weersomstandigheden is deze derde clubwedstrijd gevist.  Verdeeld over 28 boten gingen omstreeks 8.00 uur 58 deelnemers de haven van Breskens uit richting het aangewezen visgebied. Met een redelijk sterke ebstroom werd al vlug  het visgebied bereikt waar men moest wachten tot 9.00 uur voor het startschot van de wedstrijd. Het is een wedstrijd met verschillende gezichten. Er waren deelnemers die leuk gevangen hebben maar ook velen die de vangsten tegen vonden vallen. In totaal is 304 kg vis gevangen hoofdzakelijk schar. Enkele tongen, bot, wijting en zeebaars waren ook aanwezig.
Uitslag:
1.De mooie meid                    10.20 kg per persoon
2.Dreamer                                 8.050
3.Yves IV                                   8.00
4.Jean Henry                             7.68
5.Freedom                                 7.466
6.Dwersligger                             6.40
7.Jeti                                           5.30
8.Mabrella                                   5.10
9.Jordy                                        5.00
10.Happy Jack                            5.00
11.Thor                                        4.20
12.M&M                                       3.87
13 Orka                                        3.75                                
14.Ona                                        3.00
15.Bruvin                                     2.85
16.Jumelle de Mer                       2.85
17.Emmio                                     2.65
18.Barcamia                                 2.30
19.Genesis                                   2.25
20.Finale                                       2.02
21.Aquarius                                   2.00

Volgende wedstrijd zal in het najaar plaats vinden tenzij het bestuur alsnog beslist de algemene reserve datum in te lassen. We houden u op de hoogte.


Uitslag wedstrijd 30 maart

Om ca. 8.00 uur vertrokken 28 bootjes met in totaal 59 vissers uit de haven in Breskens. Onder vrijwel ideale omstandigheden vertrokken ze om de 2e clubwedstrijd te vissen. Het bestuur had beide visgebieden vrijgegeven zodat een ieder kon kiezen waar hij dacht de wedstrijd te kunnen winnen of zo goed mogelijk te kunnen vissen.
De meeste bootjes vertrokken richting Sluisse Hompels omdat daar de laatste tijd weer schar werd gevangen op enkele plaatsen. Anderen trokken richting Spijkerplaat en Zwarte Polder.
En inderdaad de prijswinnaars kwamen vanaf de Sluisse Hompels. Het was Jack den Dekker die samen met zijn vismaat a/b Happy Jack 20,380 kg. vis wisten te vangen gevolgd door vader en zoon Breugelmans met 19,560 kg.
Uitslag :
1.Happy Jack  gemiddeld p/p 10,190 kgcoolcool
2.Yves IV                                  9,780 ,,
3.Jeti                                        9,240  ,,
4.Barcamia                               7,680  ,,
5.Finale                                    7,450  ,,
6.Jordy                                     6,913 ,,
7.Dreamer                                6,800 ,,
8.Genesis                                 6,400 ,,
9.Thor 3                                    6,230
10.Mabrella                               5,875 ,,
11.Jolia                                     5,600 ,,
12.Kaje                                     5,120 ,,
13.Ona                                     5,070 ,,
14.Orka                                    4,920 ,,
15.Gunie                                  4,740 ,,
16.Emmio                                 4,700 ,,
17.Freedom                              4,566 ,,
18.Bruvin                                  4,190 ,,
19.Feniks                                  3,960 ,,
20.Jumelle de Mer                    3,800 ,,
Totaal gewicht gevangen en ter weging aangeboden vis 260 kg.
De vangst bestond hoofdzakelijk uit schar. Ook waren er al enkele mooie tongen gevangen.
De volgende wedstrijd is  op 18 mei as.

 

Kabeljauw?????

Te warm onder de vinnen?

Twintig jaar geleden schreef Mark Kurlansky de internationale bestseller ‘De Kabeljauw. Biografie van de vis die de wereld veranderde’. Daarin beschrijft hij de cruciale rol die deze charismatische koudwatervis gespeeld heeft in de wereldgeschiedenis, als bron van ongebreidelde welvaart maar ook als oorzaak voor fel bevochten oorlogen. Die tijd is lang voorbij. Vandaag gaat het de verkeerde kant op met de kabeljauw.

f
© rr

Dat bleek al in de jaren negentig. Hoewel de visserij op de historische Grand Banks in Newfoundland in 1992 volledig werd gesloten, konden de door overbevissing ingestorte populaties zich niet meer herstellen. Ook elders, zoals in onze eigen Noordzee, trekt deze slome bodemrondvis zich traag maar gestaag terug naar noordelijker wateren. De oorzaak? Het wordt onze sikdragende veelvraat te warm onder de vinnen. Bovendien vinden baby-kabeljauwtjes in de zuidelijke Noordzee niet langer het basisvoedsel, nodig om de eerste delicate weken te overleven. Het betreffende voedsel, zoals het roeipootkreeftje bijvoorbeeld, is de afgelopen dertig jaar, door klimaatwijziging, zo’n duizend kilometer noordwaarts getrokken.

“

Wetenschappers voorspellen dat bij een verdere opwarming met 4°C de kabeljauw de Noordzee volledig zal hebben verlaten.

marien bioloog Jan Seysf
marien bioloog Jan Seys - © rr

De vis heeft dan geen keuze, volgen is de boodschap! Wetenschappers voorspellen dat bij een verdere opwarming met 4°C de kabeljauw de Noordzee volledig zal hebben verlaten. Samen met de ‘koning van de Noordzeevissen’ vluchten intussen ook schelvis, tong, wijting, haring, ja mogelijk zelf onze Noordzeegarnaal, noordwaarts. Hun plaats wordt nu al deels ingenomen door zeebaars, mul, inktvis, pieterman en sardien. Wie schrijft de volgende bestseller: ‘De Mens. Biografie van het zoogdier dat de wereld (van de vissen en alle andere leven) veranderde’?

Jan Seys is marien bioloog en communicatieverantwoordelijke bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

zeebaars 2019

Sportvissers mogen in 2019 van 1 april tot en met 31 oktober één zeebaars meenemen voor eigen consumptie. Sportvisserij Nederland en de European Anglers Alliance (EAA) hebben in Den Haag en Brussel met succes gepleit voor deze verbetering ten opzichte van de jaren 2016, 2017 en 2018.

Hoewel de sportvisser er dus iets op vooruit gaat ten opzichte van recente jaren (je kunt nu effectief het hele seizoen op zeebaars vissen met een bag limit van één vis per dag), had de georganiseerde hengelsport gezien de lage impact van de sportvisserij op het zeebaarsbestand op meer gehoopt. Die hoop werd gevoed door de brede steun die ons onlangs ten deel viel in de Tweede Kamer, en zeker toen het Ministerie van LNV bij de Europese Commissie het pleidooi van de EAA en Sportvisserij Nederland voor drie zeebaarzen gedurende zeven maanden in 2019 inbracht. Alle lof dus voor onze volksvertegenwoordigers en het ministerie. Het is jammer dat die inspanning niet meer rendement heeft opgeleverd, maar de uitkomst van onderhandelingen tussen de visserijministers van de EU-lidstaten blijft telkens weer onvoorspelbaar.

Jaarprogramma 2019

In de agenda ( hierboven) vindt u het jaarprogramma voor 2019)

zeevispas

Beste zeevisser,

Afgelopen jaar was je in het bezit van de ZeeVISpas. Deze houdt per 1 januari 2019 op te bestaan. In deze brief informeren we je welke gevolgen dit precies voor jou heeft.

 

In 2019 kun je voor hetzelfde bedrag als dat je voor de ZeeVISpas betaalde, een jaar lang van de 'gewone' VISpas gebruik maken. Hiermee worden je sportvisserijmogelijkheden flink verruimd.

Aanleiding verdwijnen

ZeeVISpas Sportvisserij Nederland heeft de afgelopen jaren geprobeerd om tot een verplicht document te komen voor alle zeesportvissers. Dit zodat de sportvisserij aan en op zee beter kan worden gereguleerd en de belangen van de zoute sportvissers bij de politiek beter voor het voetlicht kunnen worden gebracht.

 

De ZeeVISpas had hierin een rol kunnen spelen, maar vorig jaar is na een lang traject gebleken dat het ministerie en de politiek deze wens niet onderschrijven.

Kleine groep

Sinds de introductie loopt het aantal ZeeVISpassen jaarlijks terug, tot 2.941 stuks in 2017. Dat is 0,5% van de bij Sportvisserij Nederland aangesloten sportvissers. De kosten van de uitgifte van de ZeeVISpas zijn net zo hoog zijn als de inkomsten. Daarmee is dit een extra administratieve last en een onnodige uitzondering in het visdocumentenstelsel.

De mogelijkheden van het document zitten immers ook in de VISpas. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft daarom het initiatief genomen om de ZeeVISpas af te schaffen, wat de afgelopen maanden door de andere federaties unaniem is goedgekeurd.

Zelfde tarief

De ZeeVISpas was voor de sportvisser een stuk goedkoper dan de VISpas. Om de overgangsperiode soepel te laten verlopen, geeft Sportvisserij Nederland de voormalige ZeeVISpashouders voor 2019 een korting op de afdracht voor de VISpas.

Deze korting op de afdrachten wordt verstrekt aan de hengelsportverenigingen die de ZeeVISpas aanboden, zodat zij deze korting kunnen doorberekenen aan hun leden.

 

Tenslotte betekent het verdwijnen van de ZeeVISpas niet dat de zoute sportvisserij nu buiten de boot valt. Sportvisserij Nederland en de aangesloten hengelsportfederaties blijven de belangen behartigen voor de hengelsport in kustwateren en zeegebieden.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de ZeeVISpas of de inhoud van deze brief, lees dan de Veel gestelde vragen op onze website. Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op via vispas@sportvisserijnederland.nl.

Flyer nieuwe blokindeling marifoon Westerschelde


Nieuwe flyer marifoonblokindeling Westerschelde.
Zie: www.vts-scheldt.net

HSV de Honte nu ook op facebook

HSV de honte kun je nu ook vinden op Facebook. Wordt vriend van de club.
facebook/hsv de Honte

Gr.Rob

Laatste nieuws

 

Sportvissersreisgids voor zeeland uitgekomen. Zie rubriek nieuws


Noodprocedure op zee ( zie menu rechterzijde)


)Gedragscode sportvissen aan/op zee ( zie rubriek nieuws)

De regels op een rij voor de palingvisserij 

 

 

Afsluiting haven

N.a.v. diestal van fenders van enkele clubleden verzoeken wij u dringend het toegangshek van onze haven 's avonds af te sluiten. Als u als laatste de haven verlaat sluit dan aub. het hek af.
Mocht u geen sleutel hebben dan kunt u tegen een kleine vergoeding een sleutel bekomen in het Visserhuis. 
HOUDT HET HEK 'S AVONDS GESLOTEN.
HET BESTUUR

Nieuws

Wedstrijd 18 mei

De weervooruitzichten voor as.zatetdag zijn goed. Dus gaat de wedstrijd voorlopig gewoon door.
Omhoog