Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Communities

ZeelandNet

Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Bootsportvissersvereniging DE HONTE!

317.507 bezoekers 55 leden Log in

Laatste wijziging


Laatste wijziging:

15-11-2018

De Honte

Bootsportvissersvereniging De Honte is een visclub die vanuit een eigen haven met zeewaardige bootjes de Westerschelde en de Noorzee bevist. De club heeft ca. 150 leden die uit Nederland en Belgie komen. De Sportvisserhaven herbergt een 80 tal bootjes.
Het clublokaal is gevestigd in cafe De Platte Knoop te Breskens. De club organiseert een zestal wedstrijden voor haar leden per jaar.

Lid worden van de club kan alleen als men :
a. een ligplaats heeft in de sportvissershaven of
b. als opstapper bij een booteigenaar in onze haven.
c. een vaste ligplaats heeft in de JachthavenBreskens.
Donateur worden is altijd mogelijk.
Er bestaat een wachtlijst voor het verkrijgen van een bootligplaats.
Het aanmelden voor deze wachtlijst kan via het mailadres dehonte@zeelandnet.nl of via het aanvraagformulier onder het tabblad "Bestanden delen"

Het weer

Afgelastingen

Mededeling.
Het doorgaan of afgelasten van een wedstrijd wordt uiterlijk op mde donderdagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd om 12.00 uur beslist en kenbaar gemaakt via de community,Facebook,sms en evt. telefonisch.
Dit zal bekend worden gemaakt via onze website.
Voor diegenen die hierover niet beschikking kunt U een van de onderstaande telefoonnummer bellen:
 Paul Verdegem 0031651697524 of J.Breugelmans (0032)15645624 of 0032468546380 of een van de andere bestuursleden.


 Bij twijffel zal op de wedstrijddag zelf de beslissing worden genomen.

noodprocedure pleziervaart

Het komt regelmatig voor dat mensen die een pleziervaartuig bezitten in nood komen. Dikwijls weten ze dan niet welke procedure te volgen.

Op de hier vermelde site kunt u hieromtrent alles lezen.
http://www.hvzeeland.nl/Diversen/Noodprocedurepleziervaartuigen

veldgidsvisserij controle

Sportvisserij Nederland heeft een veldgids uitgegeven m.b.t. visserij controle. Hierin staat alles wat u dient te weten inzake de sportvisserij. Zowel voor de binnenwateren als de zee. U kunt deze veldgids downloaden door op onderstaande link te klikken.
http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=1564

Nuttige telefoonnummers

Nuttige nr. voor leden van visclub De Honte!

Voorzitter J.Breugelmans tel. 0032468546380 of 003215645624

secretaris.P.v.d. Broeke 0031 117301642

Penningmeester L.v.d.Hooft 0654665337

Paul Verdegem 0651697524

Jack den Dekker 0628883336 Jack Den Dekker

Michael Neuwald Bos 0652347134
Michael Neuwald

Cafe De Platte Knoop 0031117382088

Vlissingen Radio 0118-417182

Reddingsboot KNRM 0117-386398( info)

Alarmering KNRM 0900-0111

Waterpolitie 0343-535355

E-mailadres club: dehonte@zeelandnet.nl


zeevispas

Beste zeevisser,

Afgelopen jaar was je in het bezit van de ZeeVISpas. Deze houdt per 1 januari 2019 op te bestaan. In deze brief informeren we je welke gevolgen dit precies voor jou heeft.

 

In 2019 kun je voor hetzelfde bedrag als dat je voor de ZeeVISpas betaalde, een jaar lang van de 'gewone' VISpas gebruik maken. Hiermee worden je sportvisserijmogelijkheden flink verruimd.

Aanleiding verdwijnen

ZeeVISpas Sportvisserij Nederland heeft de afgelopen jaren geprobeerd om tot een verplicht document te komen voor alle zeesportvissers. Dit zodat de sportvisserij aan en op zee beter kan worden gereguleerd en de belangen van de zoute sportvissers bij de politiek beter voor het voetlicht kunnen worden gebracht.

 

De ZeeVISpas had hierin een rol kunnen spelen, maar vorig jaar is na een lang traject gebleken dat het ministerie en de politiek deze wens niet onderschrijven.

Kleine groep

Sinds de introductie loopt het aantal ZeeVISpassen jaarlijks terug, tot 2.941 stuks in 2017. Dat is 0,5% van de bij Sportvisserij Nederland aangesloten sportvissers. De kosten van de uitgifte van de ZeeVISpas zijn net zo hoog zijn als de inkomsten. Daarmee is dit een extra administratieve last en een onnodige uitzondering in het visdocumentenstelsel.

De mogelijkheden van het document zitten immers ook in de VISpas. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft daarom het initiatief genomen om de ZeeVISpas af te schaffen, wat de afgelopen maanden door de andere federaties unaniem is goedgekeurd.

Zelfde tarief

De ZeeVISpas was voor de sportvisser een stuk goedkoper dan de VISpas. Om de overgangsperiode soepel te laten verlopen, geeft Sportvisserij Nederland de voormalige ZeeVISpashouders voor 2019 een korting op de afdracht voor de VISpas.

Deze korting op de afdrachten wordt verstrekt aan de hengelsportverenigingen die de ZeeVISpas aanboden, zodat zij deze korting kunnen doorberekenen aan hun leden.

 

Tenslotte betekent het verdwijnen van de ZeeVISpas niet dat de zoute sportvisserij nu buiten de boot valt. Sportvisserij Nederland en de aangesloten hengelsportfederaties blijven de belangen behartigen voor de hengelsport in kustwateren en zeegebieden.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de ZeeVISpas of de inhoud van deze brief, lees dan de Veel gestelde vragen op onze website. Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op via vispas@sportvisserijnederland.nl.

Algemene Ledenvergadering

Op vrijdagavond 23 november as. vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze club plaats. 
De vergadering wordt gehouden in ons clublokaal De Platte Knoop, Boulevard 38 te Breskens.
De vergadering begint om 19.30 uur en is alleen toegangkelijk voor leden van De Honte.
Ieder lid heeft een schriftelijke uitnodiging ontvangen met de agendapunten. 
Natuurlijk rekenen we op u dat u aanwezig zult zijn. Tevens verzoekt het bestuur leden zich aan te melden als bestuurslid. Dit kan tot vlak voor de vergadering.

Het Bestuur

 Op het blokje hieronder vindt u de notulen van de vorige vergadering.

Algemene ledenvergadering 1-12-2017

Bijna 60 leden waren aanwezig op de jaarlijkse algemene ledenvergadering in ons clubhuis De Platte Knoop.

De voorzitter opende de vergadering een heette een ieder welkom. Alvorens de vergadering voort te zetten vroeg hij enkele ogenblikken stilte ter nagedachtenis aan ons lid en oud bestuurslid J,v.d.Sande welke afgelopen najaar plotseling overleed. We verliezen een trouw lid 

Na de ingekomen stukken en notulen van de vorige vergadering, welke goedgekeurd werden, was het tijd voor het financiele plaatje. De kascontrole commissie deed verslag. De boekhouding was prima in orde bevonden door hen. De penningmeester gaf uitleg omtrent de cijfers die vermeld waren op het financieel overzicht. Er was een achteruitgang van het kapitaal maar dit was verzoorzaakt door de kosten van de feestavond afgelopen voorjaar.
Na de pauze kwamen de bestuursverkiezingen aan de beurt. Hiervoor afgaand gaf de voorzitter een uitleg waarom het bestuur afgelopen jaar aan dhr.Wijffels had gevraagd om af tetreden. Hierover werden natuurlijk enkele vragen gesteld maar het bestuur was en is nog steeds van mening dat zij een juiste beslissing hebben genomen.
Aftreden en niet herkiesbaar was de voorzitter Rob Merrelaar. Dhr. Jos Breugelmans stelde zich hiervoor kandidaat en werd met algehele stemmen aangenomen. Dhr.Bart Goethals had kennis gegeven dat hij met zijn bestuursfunctie wilde stoppen. Voorzitter bedankte Bart voor het vele werk. Dhr. Peter van de Broeke werd in het bestuur gekozen en zal daan functioneren als secretaris. Rob Merrelaar en Bart Goethals hebben toegezegd beide nieuwe bestuursleden in te werken.
Bij het punt bestuursvoorstellen werd aangenomen dat de contributie en liggelden niet verhoogd werden. 
De rondvraag werd door een aantal personen gebruikt om enkele zaken te vragen aan het bestuur. 
Dhr.Duijsserinck zou graag zien dat er meer hulp gevraagd wordt door het bestuur met werkzaamheden op de haven. Dhr.Carels stelde een vraag omtrent het meevissen tijdens een wedstrijd met een boot uit de jachthaven. (Hierover zal U nader geinformeerd worden,) Dhr.Baas stelde een vraag over het toewijzingsbeleid inzake ligplaatsen. Volgens hem gaat dat over te veel personen. Het bestuur zal hier aandacht aan besteden.
Niets verder aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng.

 

Geen visserijverbod op de Westerschelde voor sport

Tijdelijk visserijverbod deel Westerschelde geldt niet voor sportvisserij

0 1887 
 
tijdelijk-visserijverbod-deel-westersche
16Jul

Onlangs verscheen in de media dat er een visserijverbod op een deel van de Westerschelde is ingesteld van 1 juli 2018 t/m 31 maart 2019 vanwege de aanleg van kabels naar windmolens op zee tussen Vlissingen en Breskens.

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft bij de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) navraag gedaan en het blijkt dus niet te gelden voor sportvissers. De GNA is de organisatie die toezicht houdt op de veiligheid van de scheepvaart op de Westerschelde.

Overigens heeft VisNed, belangenbehartiger van de Nederlandse kottervisserij, gelobbyd tegen het tijdelijke visverbod. Vorige week werd besloten om het verbod tot in ieder geval eind augustus op te schorten. 

Lees ook; https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/106981/Visverbod-in-deel-van-Westerschelde-voorlopig-van-de-baan

Voorstel zeebaars in 2019

Regels in 2019

Omdat ICES voor 2019 flink meer zeebaars voorspelt, mag de totale ‘onttrekking’ van deze vissoort ten opzichte van vorig jaar verdubbelen tot 1.789 ton in totaal. De EAA pleit daarom voor een bag limit van drie en een open seizoen van acht maanden voor de hengelsport in 2019, waarbij de mate van invloed van de sportvisserij op de zeebaarsstand zeer verantwoord blijft. Daarbij dient ook de grote sociaal-economische waarde van de hengelsport op zeebaars niet te worden vergeten. 
 
Kortom: we staan er als hengelsport goed voor ten aanzien van de zeebaars. De EAA zet met Sportvisserij Nederland alles op alles om voor 2019 een nóg hogere bag limit binnen te hengelen. 
 

uitslag 5e clubwedstrijd

Onder bijna zomerse omstandigheden is deze 5e clubwedstrijd gevist. 52 vissers verdeelt over 29 boten vertrokken om 8.00 uur uit de haven richting Sluisse Hompels, Geul van de Walvisstaart of Zuidelijke Wielingen. De vangst ( 210Kg) bestond voornamelijk uit mooie schar, grote botten ,kleine wijting en hier en daar nog wat tong. Al met al een prachtige visdag.
NAAM_BOOT 
1.YVES IV                                  9,7 kg.
2.DE MOOIE MEID                    8,8 
3.HAPPY JACK                          7,9 
4.MANGO                                   7,2 
5.M&M                                        6,75 
6.KAJE                                       6,37
7.Mianka                                     6.175
8.DREAMER                              6,150
9.Ona                                         5,7 
10.GENESIS                                5,1 
11.EMMIO                                  5,0 
12. BENJI                                   4,4 
13.MABRELLA                           4,3 
14.SCHELDESPETTER            4,0 
15.BARCAMIA                           3,9 
16.ROBBE                                 3,8 
17.JOLIA                                    3,7 
18.BETSIE                                 3,6 
19.Jumelle de Mer                     3,5 
20.ANGEL                                  3,3 
21.JEAN HENRY                       2,6 
22.EXIT                                      2,2 
23.COCQUIT                             2,1 
24.AQUARIUS                           1,9  
25.DE METTE                            0,7 
27COBRA                                  0,6 
28.GUNIE                                   0,0 
29.SEABULL                              0.0

zeebaars

Sportvissers mogen vanaf 1 oktober 2018 tot het eind van dit kalenderjaar één zeebaars per dag per persoon meenemen voor eigen consumptie. Aan dit succes ging een lange geschiedenis vooraf.

Sportvissen op zeebaars was in 2018 tot op heden beperkt tot catch & release. Dit beleid was gebaseerd op het eerste wetenschappelijke advies van ICES (International Council for the Exploration of the Sea). Na een stevige lobby van de European Anglers Alliance (EAA) en haar leden, waaronder Sportvisserij Nederland, vroeg de Europese Commissie ICES in december 2017 om haar onderzoek nog eens kritisch tegen het licht te houden. Een opzienbarende oproep in een periode waarin zelfs een volledig vangstverbod voor zeebaars dreigde.
 

Huiswerk opnieuw doen

Reden voor de EAA-lobby was de conclusie van ICES dat de steeds strengere regels voor de sportvisserij – met een gesloten seizoen van een half jaar en een bag limit van één zeebaars in 2017 – niet tot vermindering van de invloed van de hengelsport op de zeebaarsstand had geleid. Dat kon gewoon niet kloppen en er was ook niemand die dit ‘feit’ kon verklaren. Uiteindelijk restte de wetenschap niets anders dan haar huiswerk opnieuw te doen.

5e clubwedstrijd

A.s. zaterdag is weer al de 5e clubwedstrijd van dit seizoen. Tot op heden hebben wat het weer betreft geen klagen. Ook de vooruitzichten tot nu toe voor zaterdag 6 oktober zijn goed. Inschrijven vanaf 07.15 uur in het clublokaal. Vertrek vanaf 08.00 uur uit de haven. Waar zal op de dag zelf worden medegedeeld.
Het bestuur hoopt op uw komst. 
Het bestuur.

per 1 oktober 1 zeebaars meenemen

Onderstaand bericht werd door de Eglehemse zeevissers iets te vroeg naar buiten gebracht. Gebleken is dat dit bericht een concept is voor de a.s vergadering van de Europeese commissie . Deze zal over 14 dagen hierover beslissen. De verwachting is wel dat onderstaande doorgaat maar het is nog geen zekerheid.

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 2018/120 wat de vangstmogelijkheden voor Europese zeebaars betreft

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)Bij Verordening (EU) 2018/120 van de Raad 2 zijn voor 2018 voor sommige visbestanden en groepen visbestanden de vangstmogelijkheden vastgesteld welke in de wateren van de Unie en, voor vaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn. .

(2)De Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (International Council for the Exploration of the Sea – ICES) heeft een herzien advies voor Europese zeebaars (Dicentrarchus labrax) in de ICES-sectoren 4b-c, 7a, en 7d-h (centraal en zuidelijk deel van de Noordzee, de Ierse Zee, het Kanaal, het Kanaal van Bristol en de Keltische Zee) voor 2018 uitgebracht. Om in overeenstemming te zijn met de maximale duurzame opbrengst (MSY) mogen de totale onttrekkingen in de commerciële en de recreatievisserij volgens dat advies in 2018 maximaal 880 ton bedragen. Als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om voor het herstel van het bestand te zorgen, zal de biomassa naar verwachting toenemen in 2018. In dat advies gaf ICES ook aan dat de visserijsterfte in de recreatievisserij lager en het overlevingspercentage bij de praktijk van vangen en terugzetten (visserijsterfte van 5 %) hoger is dan eerder werd geraamd (15 %). Daarom is het passend dat in de recreatievisserij die plaatsvindt van oktober tot en met december 2018 één vis per visser per dag mag worden gehouden. .

(3)Verordening (EU) 2018/120 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd, .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 9 van Verordening (EU) 2018/120 wordt lid 4 vervangen door:

"4. Bij recreatievisserij, inclusief vanaf de kust, in ICES-sectoren 4b, 4c en 7a tot en met 7k:

a) moet van 1 januari 2018 tot en met 30 september 2018 Europese zeebaars die wordt gevangen, worden teruggezet. Het is gedurende die periode verboden om Europese zeebaars die in die gebieden is gevangen, aan boord te hebben, verplaatsen, over te laden, of aan te landen;

b) mag van 1 oktober tot en met 31 december 2018 maximaal één Europese zeebaars per visser per dag worden gehouden.".

uitslag 4e clubwedstrijd

Stand

NAAM_BOOT

lidnr.

lidnr

lidnr2

lidnr3

lidnr4

gewicht

vissers

totaal

1

DE MOOIE MEID

337

338

     

9,38

2

4,69

2

YVES IV

29

       

3,36

1

3,36

3

MANGO

354

377

     

3,76

2

1,88

4

GENESIS

321

       

1,62

1

1,62

5

HAPPY JACK

228

42

     

2,6

2

1,3

6

BARCAMIA

327

356

     

2,44

2

1,22

7

KEIKO

412

       

1,2

1

1,2

8

JOLIA

397

405

     

2,3

2

1,15

9

JUMELLE DE MER

145

149

     

2,28

2

1,14

10

COCQUIT

148

154

     

2,08

2

1,04

11

EMMIO

347

       

1,02

1

1,02

12

exit

449

       

1

1

1

13

BENJI

292

373

     

1,32

2

0,66

14

COBRA

156

157

     

1,28

2

0,64

15

JEAN HENRY

357

366

     

1,04

2

0,52

16

DWERSLIGGER

376

       

0,4

1

0,4

17

scheldvis

434

       

0,38

1

0,38

18

BETSIE

374

380

     

0,48

2

0,24

19

DREAMER

255

183

     

0,28

2

0,14

20

M&M

381

92

     

0,2

2

0,1

21

MABRELLA

266

318

     

0

2

0

21

PERDEY

411

       

0

1

0

   

22

14

       

36

23,7

 

visverbod op de westerschelde

Visserij niet serieus genomen bij visserijverbod op Westerschelde

In het weekend van 1 juli 2018 werd VisNed onaangenaam verrast door de melding van een aantal bij ons aangesloten vissers dat de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) heeft besloten tot het instellen van een visserijverbod tussen de meridianen lopend over de boeien 6 en W8 op de Westerschelde.

 Het verbod is ingesteld op grond van artikel 54 van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 en zou de veiligheid van de scheepvaart moeten waarborgen tijdens de surveys en werkzaamheden in het kader van de aanleg van de exportkabel van het Borssele windpark.

Onaangekondigd
Het verbaast VisNed ten zeerste dat deze rigoureuze maatregel is ingesteld zonder de visserijsector te consulteren. Wij zijn op zijn zachtst gezegd not amused met deze gang van zaken waaruit eens te meer blijkt dat de visserij door een aantal partijen als stakeholder niet serieus genomen wordt en waarbij men niet doordrongen is van de gevolgen van deze maatregelen. Het gaat hier om een gebied van 100 km2, waar een aantal vissers voor een groot deel van afhankelijk is, dat zonder enige vorm van consultatie of aankondiging vooraf voor een periode van minstens negen maanden gesloten is voor de visserij. Het overgaan tot deze maatregel roept dan ook een aantal vragen bij VisNed op die wij graag z.s.m. beantwoord zien om te komen tot een oplossing voor de visserij binnen het gebied.

wedstrijd zaterdag 10 maart

wedstrijduitslag zaterdag 10 maart 2018. Aantal deelnemers 66.

1. HAPPY JACK 7 kg. per visser
2 DWERSLIGGER II 4,4 kg
3 DREAMER 3,15
4 JETI 2,85
5 KAJE 2,70
6 MANGO 2,65
7 MIANKA 2,30
8 BRUVIN 2,10
9 De Mette 1,85
10 LUCKY FISH 1,75
11 COCQUIT 1.65
12 DE MOOIE MEID 1.60
13 JEAN HENRY 1,25
14 MIGARO 1,20
15 YVES III 1,15
16 CARLA 1.00
17 PORTUNES 0,85
18 MANTA 0,83
19 ROBBE 0,72
20 ANGEL 0.63
21 ORKA 0.62
22 BENJI 0.60
23 JUMELLE de MER 0.55
23 SCHELDESPETTER 0.55
24 GENESIS 0.50
25 FRANCINA 0.25
25 JORDY 0.25
25 POOLSTER 0.25
26 JOLIA 0.20
26 PERDEY 0.20
27 MABRELLA 0.12
28 AQUARIUS 0
28BARcAMIA 0
28 M&M 0

nieuw wedstrijdregelement per 1-12018

Bootsportvissers vereniging  De Honte
Wedstrijdreglement ingaande per 1-1-2018
1. jaarlijks worden er 6 wedstrijden ingepland
2. De wedstrijden en reserve wedstrijden data wordt door het bestuur vastgesteld en via de
website, facebook en nieuwjaarsreceptie gedeeld.
3. Indien op de vastgestelde datum de wedstrijd door omstandigheden geen doorgang kan
vinden wordt uitgeweken naar de vastgestelde reservedatum of een nader door het
bestuur te bepalen datum.
4. Doorgaan of afgelasten van een wedstrijd wordt uiterlijk donderdagmiddag 12:00 beslist
en kenbaar gemaakt via Facebook, zeelandnet community, sms, telefonisch.
5. Voor de vlees- en kerstwedstrijd worden geen vervangingsdatums vastgesteld, indien de
wedstrijden geen doorgang kunnen hebben zullen de prijzen verloot worden onder de
inschrijvers, de wedstrijden gaan dus altijd door met of zonder actief vissen.
6. indien het bestuur van mening is dat een extra wedstrijd noodzakelijk is zal hiervan
mededeling worden gedaan.
7. Alleen leden van de vereniging de Honte kunnen deelnemen aan de wedstijden.
8. Iedere inschrijver dient op de inschrijving aanwezig te zijn.
9. Het aan boord hebben van niet leden tijdens een wedstrijd is niet toegestaan tenzij
vooraf hiervoor toestemming is gevraagd aan het bestuur.
10. De inschrijvingen voor de wedstrijden vinden plaats in de Platte Knoop tussen 7.15 en
8.00 op de dag van de wedstrijd.
11. Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer €10.
12. Het vertrek uit de haven vanaf 8.00 uur dient zoveel mogelijk gezamenlijk te geschieden
alsmede ook de terugvaart.
13. De duur van de wedstrijden bedraagt onder normale omstandigheden 6 uur nl. van 9.00
tot 15.00 uur. Het bestuur kan de wedstrijd wegens omstandigheden voortijdig stop
zetten. Voor de vlees en kerst wedstrijd geldt vissen van 09.00 tot en met 14.30.
14. De aanvang van de wedstrijd wordt via marifoonkanaal 77 medegedeeld.
15. Het vissen buiten deze tijden is niet toegestaan.
16. Het gebied waar gevist wordt zal vooraf worden medegedeeld. Buiten het aangewezen
gebied vissen betekent diskwalificatie.
17. Indien een deelnemer voortijdig de wedstrijd beëindigt dient hij het bestuur hiervan op
de hoogte te brengen.
18. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan om met max. 2 hengels per deelnemer te vissen
voorzien van max.3 haken.
19. Er mag enkel met natuurlijk aas worden gevist.
20. een voorbeaasd tuig gereedleggen is toegestaan, een 3e hengel gereedleggen is niet
toegestaan.
2
21. Meevissen met een boot vanuit de jachthaven is toegestaan indien men lid is van de
vereniging.
22. Alle gevangen vis dient voor de weging ontdaan te zijn van de ingewanden m.u.v. platvis
en zeebaars .
23. Haai, rog en makreel mogen niet ter weging worden aangeboden, voor zeebaars en
paling geldt de huidige Europese wetgeving.
24. Het aan boord hebben van vis bij vertrek uit de haven is niet toegestaan.
25. De gevangen vis dient tot het einde van de weging ter beschikking te staan van het
bestuur.
26. Het bestuur is bevoegd om de ter weging aangeboden vis te controleren op:
ondermaatse, ontdane ingewanden, soort en andere onrechtmatigheden, indien
onrechtmatigheden wordt geconstateerd volgt diskwalificatie.
27. Na het einde van de wedstrijd dient men uiterlijk voor 16.00 uur de vis ter weging aan te
bieden.
28. Indien geen vis ter weging wordt aangeboden dient men zich af te melden bij een
bestuurslid.
29. Er wordt per boot gevist, de boot die per opvarende het hoogste gemiddelde gewicht
heeft gevangen is de winnaar.
30. De wettelijke minimum maten dienen te worden aangehouden met dien verstande dat
indien deze voor die vissoort niet zijn vastgesteld er een minimummaat wordt gesteld
van 23 centimeter.
31. De prijsuitreiking vindt plaats in het clublokaal om ca. 17.00 uur tenzij anders wordt
medegedeeld.
32. De prijzen dienen te worden afgehaald. Indien dit niet geschiedt vervalt de prijs.
33. leder jaar wordt n.a.v. de in dat jaar gehouden wedstrijden een kampioenschap
opgemaakt. Hiervoor komen in aanmerking minimaal 4 wedstrijden. Indien men meer
wedstrijden vist worden de beste 4 uitslagen in aanmerking genomen, het bestuur kan
ingevallen van veel afgelastingen anders besluiten en wordt eind wedstrijdseizoen
beslist.
34. Ieder deelnemer dient op de hoogte te zijn van dit reglement.
35. Overtredingen van dit reglement kunnen worden bestraft met een waarschuwing of
ongeldig verklaren van de inschrijving of met een opzegging van het lidmaatschap en evt.
ligplaats.
36. Bij voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Van de nieuwe voorzitter

Toen ik na de ledenvergadering jongstleden naar huis reed toch 90 min rijden had ik de tijd om na te denken na een toch wel tumultrijke vergadering en ja het eerste wat in mij opkwam was wat zal men er in Zemst van zeggen .Zoals u denkelijk weet was ik 35 jaar sportbestuurder en voorzitter van EZV in Zemst en dat was gestopt omdat ik een stap opzij wou zeten en de jonge generatie aan het roer te laten dat is dan ook goed gelukt .Helaas bleek dat bij de Honte niet het geval . de vereniging zat in een storm en het was geen kleintje . De post van secretaris werd dan ook door Peter ingevuld zoo dat ook de rest van van het bestuur opgelucht adem haalde want zeg nu zelf de Honte weg dat kon niet maar je kan niet van iemand verwachten dat men verder doet als het plezier er niet meer is

(geld niet voor u Leo nu nog niet) maar dat ik dan de voorzitter zou zijn daar was dat ritje van 90 min een beetje te kort voor .Nu echter na een bestuursvergadering later en na het bekijken en bespreken van de taken zal het wel loslopen met de Honte ik heb er zelfs tuk in gekregen en ben er fier op maar de tijd zal het uitwijzen .

Natuurlijk zal het niet makkelijk zijn om iemand als Rob te vervangen maar ik weet zeker dat hij een oog zal toezien en nog met raad en daad indien nodig zal bijstaan na 35 jaar lief en leed van de Honte dat hang je niet als een jas in de  kast dat zit in je vel en voor mijn part en zou zijn er velen mag je daar terecht fier op zijn. Oud voorzitter Merrelaar ik hoop u dan ook nog regelmatig op de haven te ontmoeten ook bij de wetstrijden die u in een ontspannende sfeer zal kunnen beleven .Nu alleen nog prijs vissen

Rob bedankt voor al het werk in al die jaren en ik beloof met de rest van het bestuur zorg te dragen voor de Honte

Ik wens ook al de leden een fijn en veilig visjaar in 2018 en op de wedstrijden een sportieve maar goede strijden dat de beste moge  winnen ( ik geloof dat ik dat ben)   

Jos Breugelmans

wedstrijden 2018

Wedstrijden seizoen 2018

13 januari    Nieuwjaarsreceptie   aanvang 15.00 uur clublokaal.
10 maart      Vleeswedstrijd   ( altijd inschrijven)
24 maart       2e clubwedstrijd
14 april         reservedatum voor 2e clubwedstrijd
21 april         3e wedstrijd
12 mei           reserve 3e wedstrijd
  9 juni            algemene reservedatum
 1 sept          4e wedstrijd
15 sept          reserve 4e wedstrijd.( vervallen. wordt nu 10 nov.)
 6 okt.           5e wedstrijd
20 okt.          reserve 5e wedstrijd
10 nov.         reservedatum 4e wedstrijd
23 nov.         Ledenvergadering
15 dec.         Kerstwedstrijd.
12 jan.2019  Nieuwjaarsreceptie
Inschrijvingen voor de wedstrijden is van 07.315 tot 08.00 uur in het clublokaal.
Wedstrijden vangen aan om 9.00. Einde 15.00 uur. Weging tot 16.00 uur

Flyer nieuwe blokindeling marifoon Westerschelde


Nieuwe flyer marifoonblokindeling Westerschelde.
Zie: www.vts-scheldt.net

HSV de Honte nu ook op facebook

HSV de honte kun je nu ook vinden op Facebook. Wordt vriend van de club.
facebook/hsv de Honte

Gr.Rob

Laatste nieuws

 

Sportvissersreisgids voor zeeland uitgekomen. Zie rubriek nieuws


Noodprocedure op zee ( zie menu rechterzijde)


)Gedragscode sportvissen aan/op zee ( zie rubriek nieuws)

De regels op een rij voor de palingvisserij 

 

 

Afsluiting haven

N.a.v. diestal van fenders van enkele clubleden verzoeken wij u dringend het toegangshek van onze haven 's avonds af te sluiten. Als u als laatste de haven verlaat sluit dan aub. het hek af.
Mocht u geen sleutel hebben dan kunt u tegen een kleine vergoeding een sleutel bekomen in het Visserhuis. 
HOUDT HET HEK 'S AVONDS GESLOTEN.
HET BESTUUR

Nieuws

Omhoog