Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

Gebruiksvoorwaarden ZeelandNet.nl

Delta is de handelsnaam van DELTA Fiber Nederland B.V. en van enkele groepsmaatschappijen. DELTA Fiber Nederland B.V. is een besloten vennootschap met statutaire zetel in Middelburg en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22051676. DELTA Fiber Nederland B.V. is de moedermaatschappij van DELTA Mobiel B.V. en DELTA Kabelcomfort Netten B.V.

description Gebruiksvoorwaarden.pdf (56 KB) Download

1. Inleiding

ZeelandNet.nl is een website die wordt beheerd door DELTA Fiber Nederland B.V. Op ZeelandNet.nl bieden wij diensten en producten aan van Delta en/of derden. Daarnaast is ZeelandNet.nl een multimediaplatform waarop u onder meer wordt geïnformeerd over het (Zeeuwse) nieuws, uitgaan en het weer. Verder vindt u er vacatures en advertenties. Maar u kunt ook zelf content plaatsen op onze website of app.

Bij een bezoek aan onze website(s) of bij het gebruik van onze website(s) is er een aantal dingen waar u rekening mee moet houden. Ook als u via onze website(s) content plaatst, denk aan plaatjes, videofilmpjes, vacatures, advertenties en uitgaanstips, gelden onderstaande regels. Wij stellen het op prijs als u onderstaande regels wilt doornemen.

Daarnaast biedt DELTA ook internettoegangsdiensten en hanteert daarbij een zogenaamd “notice and takedown” beleid.

Deze “Gebruiksvoorwaarden ZeelandNet.nl” (Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van onze website Zeelandnet.nl, inclusief haar online services (subsites) en de via de website(s) beschikbare applicaties, software en diensten. Tevens gelden de Gebruiksvoorwaarden voor de internettoegangsdienst voor wat betreft het notice and takedown beleid als opgenomen in hoofdstuk 4.

Naast deze voorwaarden gelden ook de “Algemene Voorwaarden van DELTA voor de levering van telecommunicatiediensten aan consumenten en ondernemers” Algemene Voorwaarden.

Door uw bezoek aan onze website(s) of door gebruik te maken van onze website(s) of door de internettoegangsdienst van ons af te nemen gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden.

2. Gebruik Website(s)

Bij het aanbieden van onze website gaan wij zorgvuldig te werk. Wij kunnen niet garanderen dat de inhoud van onze website(s) juist, actueel en volledig is. Wij kunnen ook niet garanderen dat de website(s) ononderbroken zal werken en/of vrij is van fouten.

Onze website(s) bevat specifieke faciliteiten, zoals onder meer (maar niet uitsluitend) een vacaturebank, een prikbord en een uitgaansagenda. Voor deze specifieke faciliteiten gelden naast deze gebruiksvoorwaarden ook aanvullende regels. Deze aanvullende regels vindt u op onze website(s) bij de betreffende faciliteit.

Onze website bevat links naar websites van derden. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina's aangegeven afwijkende voorwaarden. Wij plaatsen met zorg links naar websites van derden, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina's of voor de op deze websites als download aangeboden software.

Onze links naar websites van derden betekent niet noodzakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaan of met deze websites op enige wijze samenwerken.

Op bepaalde delen van onze website(s) kunnen derden, dus anderen dan DELTA, diensten aan u aanbieden. Wij zijn nooit partij in een overeenkomst tussen u en deze derden.

3. IE rechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op onze website(s), inclusief de Content zoals daarop geplaatst, berusten bij DELTA, voor zover deze rechten niet worden ingeperkt door rechten van derden. Onder intellectuele eigendomsrechten vallen bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, foto’s, geluiden, software en de grafische vormgeving van internetpagina's.

Wij respecteren intellectuele eigendomsrechten van derden. Wij hechten er waarde aan dat u deze rechten ook respecteert. Om deze belangen te beschermen, gelden daarom de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van onze website(s):

 • Het is niet toegestaan om op welke wijze dan ook onderdelen van onze website(s) te wijzigen, (elektronisch) te kopiëren, over te nemen, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve als dit expliciet door ons is toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om onze website(s) in te zetten voor uw zakelijke activiteiten, behalve als dit expliciet door ons is toegestaan.
 • Het is niet toegestaan een hyperlink naar onze website(s) zo in te richten dat een internetgebruiker deze website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Als een derde van mening is dat er op onze website(s) inbreuk is gemaakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, kan deze derde gebruikmaken van onze Internet Klachten Procedure. Zie hieronder bij punt 4, Notice and Take Down.

4. Notice and Take Down

Wij streven naar een open en voor iedereen toegankelijk internet. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk om onrechtmatig of strafbaar handelen tegen te gaan van onze klanten, die wij toegang tot het internet verschaffen, en/of onrechtmatig of strafbaar handelen op onze website(s) door derden. Wij kunnen echter geen garantie geven dat er door onze klanten, die internetdiensten van ons afnemen, en/of door derden op onze website(s) nooit onrechtmatig of strafbaar wordt gehandeld.

Mocht er toch sprake zijn van onrechtmatig of strafbaar handelen door onze internetklanten en/of derden op onze website(s), dan proberen wij dit samen met u tegen te gaan. In dit kader nemen wij deel aan de Gedragscode Notice and Take Down. Deze gedragscode is te vinden op onze website

In aanvulling op deze gedragscode hebben wij een Internet Klachten Procedure. Hiermee kunnen wij uw klachten en verzoeken als het gaat om onrechtmatig of strafbaar handelen op een efficiënte, transparante en zorgvuldige wijze behandelen.

Als u vindt dat door onze klanten, die internet van ons afnemen, en/of derden op onze website(s) inbreuk is gemaakt op uw rechten en/of onrechtmatig of strafbaar is gehandeld, kunt u een klacht bij ons indienen via onze Internet Klachten Procedure.

Verdere informatie over onze Internet Klachten Procedure vindt u op onze website.

5. Privacy en Cookies

Wij respecteren uw privacy en volgen de kaders van de wet om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op wensen en behoeften van onze bezoekers en/of gebruikers. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met onze privacyverklaring en cookiebeleid.

Op ieder bezoek en gebruik van onze website(s) zijn onze privacyverklaring en cookiebeleid van toepassing, en deze maken integraal deel uit van deze voorwaarden.

6. Fair use

Deze Fair Use Policy is erop gericht om een zo groot mogelijke groep bezoekers optimaal te laten genieten en ongestoord gebruik te laten maken van onze website(s), volgens normaal gebruik. Om dit mogelijk te kunnen maken, zijn er situaties denkbaar waarbij ingrijpen noodzakelijk is.

In deze Fair Use Policy geven wij de richtlijnen die wij volgen bij het nemen van eventuele maatregelen. Hierbij hanteren wij de regel: als het niet hoeft, nemen wij de maatregel niet.

DELTA beoordeelt zelf de noodzaak tot ingrijpen op grond van deze Fair Use Policy en of we eventueel maatregelen moeten nemen.

DELTA is niet aansprakelijk voor schade in verband met de op grond van deze Fair Use Policy getroffen maatregelen. Deze maatregelen staan los van de andere rechten die DELTA heeft om geleden schade te verhalen of verdere schade te voorkomen. Het is niet toegestaan om van onze website(s) gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur, zou kunnen aantasten

Van excessief en/of oneigenlijk gebruik en/of overlast is bijvoorbeeld, maar niet

uitsluitend, sprake wanneer:

1. Overmatig gebruik herhaaldelijk zorgt voor overbelasting van het DELTA-netwerk en/of de systemen van DELTA en/of hinder veroorzaakt voor andere gebruikers. DELTA kan daarbij onderscheid maken tussen verkeer in de downstream en de upstream richting.

2. U of een ander via uw internetdienst gebruikmaakt van apparatuur waarbij de hoeveelheid te gebruiken verkeer wordt gemanipuleerd.

Indien wij excessief en/of oneigenlijk gebruik en/of overlast constateren van of door uw bezoek of gebruik van onze website(s), informeren wij u hierover en verzoeken wij u het gebruik aan te passen. Wanneer voorafgaande melding vanwege vereiste spoed niet mogelijk is, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren. Wij verwachten dat u na een waarschuwing uw excessief en/of oneigenlijk gebruik en/of overlast stopt.

7. User Generated Content

U kunt op onze website zelf Content plaatsen, openbaar maken en overbrengen, dit is de zogenaamde ‘user generated content’. Voor deze user generated content gelden - naast de overige bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden - de nu volgende specifieke bepalingen.

Wij controleren Content niet voorafgaand aan plaatsing op onze website(s). Wij zijn van mening dat onze rol als internetprovider als het gaat om de te plaatsen Content zoveel mogelijk passief moet zijn. Wij houden wel altijd het recht, ongeacht de Internet Klachten Procedure, om Content direct van onze website(s) te verwijderen, aan te passen of anderszins te veranderen. Wij kunnen ook het gebruik van onze website(s) onmogelijk maken. Wij doen dit als wij vinden dat dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld als de Content in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden. Wij mogen dit doen zonder dat wij verplicht zijn dit te melden aan de gebruiker die de Content heeft geplaatst.

Wij zijn hebben het recht om u het gebruik van onze website(s) te ontzeggen. Indien dit gebeurt, verwijderen we ook (al) uw Content van onze website(s).

Wij hebben ook het recht om Content achteraf te bekijken, te beoordelen, aan te passen en te verwijderen. Ook als dit gelabeld is als privé.

U verleent aan andere gebruikers en/of bezoekers van onze website(s) een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via onze website(s) toegang verschaffen tot de door u geplaatste Content, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content.

Voornoemde genoemde licenties laten de eigendomsrechten van u op de Content onverlet.

Met expliciete vermelding dat het enkel en alleen aan ons dan wel de bevoegde wetgever is om voorwaarden aan Content te stellen, en dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden aangepast en strekken tot aanvulling van de "Internet Klachten Procedure", hanteren wij de volgende niet uitputtende lijst van voorwaarden die wij aan Content stellen.

Het is niet toegestaan Content te plaatsen, openbaar te maken en/of over te brengen:

 • Als u daartoe niet gerechtigd bent;
 • Die inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder IE-rechten van deze derden;
 • Die schadelijk is in technisch opzicht (inclusief maar niet beperkt tot computervirussen, logic bombs, Trojan horses, worms, schadelijke onderdelen, corrupte data of andere malware, schadelijke data of gedrag) voor de programmatuur en/of apparatuur van onze website(s) en/of gebruikers en/of bezoekers;
 • Die te kwalificeren is als ongewenste reclame, ongewenst promotiemateriaal dan wel als spam;
 • Als dit pornografisch is of seksueel expliciet beeldmateriaal bevat;
 • Als de Content geweld bevat, dan wel als met Content mensen worden vernederd dan wel worden uitgescholden;
 • Als de Content ongelukken, gewonden en soortgelijke zaken bevat;
 • Als de Content discrimineert of een haatdragende inhoud heeft;
 • Als met de Content direct of indirect de privacy van derden wordt geschonden;
 • Als de beschrijving van de Content niet overeenkomt met de inhoud van de Content.
 • Als deze Content misleidend, schadelijk is en of desinformatie bevat;
 • Als deze Content maatschappelijk niet verantwoordelijke inhoud bevat;

8. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van onze website(s), doordat u gebruikmaakt van onze website(s). Het bezoeken en gebruiken van onze website(s) is dan ook altijd voor uw eigen rekening en risico.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, daaronder mede verstaan maar niet beperkt tot bedrijfsschade, gemiste omzet, gederfde winsten en/of gemiste besparingen, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website(s), het gebruik van informatie die door middel van de website(s) is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de websites te kunnen raadplegen.

9. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

DELTA heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen als dit naar haar mening nodig dan wel wenselijk is en zonder dat hier uw toestemming voor nodig is. Wijzigingen op de Gebruiksvoorwaarden gelden direct, tenzij anders bepaald in de wijziging.

Wij mogen door u geplaatste Content naar eigen inzicht beoordelen, ook als onze Gebruiksvoorwaarden niet in een situatie voorzien. Ook mogen wij naar eigen inzicht onze website(s), inclusief Content, aanpassen zonder dat wij u hiervan vooraf op de hoogte te brengen.