ZeelandNet

Over ZeelandNet

Gebruiksvoorwaarden Internet ZeelandNet b.v.

Download de gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van onze diensten of een bezoek aan onze website zijn er een aantal dingen waar u rekening mee dient te houden. Ook als u via onze website plaatjes, video-filmpjes, of advertenties plaatst stellen wij het op prijs als u onderstaande regels wilt doornemen.

1. Inleiding

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op een aantal onderwerpen die samenhangen met het gebruik door klanten van ZeelandNet B.V. van de diensten die zij aanbiedt op het gebied van internet.

1.2 De dienstverlening van ZeelandNet B.V. bestaat onder meer uit het (tegen betaling) aanbieden aan klanten van internet, telecommunicatie- alsmede radio en/of televisiediensten en het (kosteloos) aanbieden aan klanten van het internetportal http://www.zeelandnet.nl inclusief subsites met daarop allerhande diensten van ZeelandNet B.V. en/of derden.

1.3 Deze gebruiksvoorwaarden, maar ook specifieke onderdelen daarvan, gelden als separate voorwaarden voor een bepaalde dienst indien dit aangaande die dienst is vermeld.

1.4 Deze gebruiksvoorwaarden kennen de volgende onderdelen:

  1. i) Privacybeleid ZeelandNet B.V.; hierin geeft ZeelandNet B.V. aan hoe zij omgaat met de privacy van haar klanten;
  2. ii) Internet Klachten Procedure: dit betreft een procedure waarin wordt aangegeven hoe ZeelandNet B.V. omgaat met klachten van derden met betrekking tot gebruik van haar klanten van het internet;
  3. iii) Specifieke Bepalingen: hierin staan specifieke voorwaarden opgenomen die ZeelandNet B.V. verbindt aan het gebruik van bepaalde diensten. ZeelandNet B.V. heeft specifieke bepalingen met betrekking tot de volgende onderwerpen:
    • a) Fair Use Policy;
    • b) Abuse Policy;
    • c) Bepalingen aangaande user generated content.

2. Definities

2.1 Voor deze gebruiksvoorwaarden hanteert ZeelandNet B.V. een aantal definities. Deze definities zijn de volgende en worden in de nu volgende bepalingen met hoofdletters aangegeven.Content:    Teksten, afbeeldingen, bestanden dan wel andere data, allen in digitale vorm die door ZeelandNet zelf dan wel door Klanten via tussenkomst van het internet worden verzonden, ontvangen dan wel gepubliceerd, alles in de meest brede zin van het woord.

DELTA-groep:    De groep ex. artikel 2:24b BW waar ZeelandNet toe behoort.

Diensten: Het door ZeelandNet tot stand brengen, beschikbaar stellen, doen laten gebruiken en instandhouden, al dan niet tegen betaling, van een of meerdere diensten op het gebied van elektronische communicatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het met betrekking tot internet verlenen van acces- en hostingdiensten, het aanbieden van (diensten op) het Portal en de verkoop van producten op genoemd Portal.

IE-rechten: Alle huidige en toekomstige rechten aangaande industrieel- en/of intellectueel eigendom bestaande uit, doch niet beperkt tot, patenten, modellen, merk- en handelsnamen, domeinnamen, designs, auteursrechten, databankrechten en know-how, ongeacht het feit of voornoemde rechten wel of niet reeds geregistreerd of te registreren zijn.

Gebruiksvoorwaarden: Deze gebruiksvoorwaarden van ZeelandNet zoals deze te vinden zijn op het Portal, inclusief alle aanpassingen die ZeelandNet daarop maakt in de loop der tijd.

Klachten: Klachten van derden over publicatie van, verspreiding van en toegang tot vermeend onrechtmatige Content en verzoeken van deze derden om deze Content te verwijderen danwel om toegang tot en verspreiding van deze Content onmogelijk te maken, eventueel gekoppeld aan een verzoek van derden om NAW-gegevens te verkrijgen van Klanten die over deze Content (hebben kunnen) beschikken.

Klanten: De natuurlijke- of rechtspersoon dan wel andere juridische entiteiten die gebruik maakt van de Diensten.

NAW-gegevens: Persoonlijke gegevens van een Klant waarmee deze is te identificeren, mogelijk bestaand uit, maar niet beperkt tot, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en IP-nummer.

PIP: "Persoonlijke Internet Pagina"; een beveiligde pagina beschikbaar voor bepaalde Klanten waarop onder meer naast persoonlijke gegevens van de Klant ook wordt vermeld van welke Diensten de Klant gebruik van maakt.

Portal: De website van ZeelandNet met URL http://www.zeelandnet.nl met alle subsites.

ZeelandNet: De besloten vennootschap ZeelandNet B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan Het Rip 9 te Kamperland.

3. Gebruik door Klanten van Diensten en toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

3.1 Om van de Diensten gebruik te maken dient een Klant hiertoe gerechtigd te zijn op grond van de wettelijke bepalingen uit het land waar de Klant woonachtig of gevestigd is. Dit impliceert onder meer dat een Klant die een natuurlijke persoon is een leeftijd moet hebben waarop die persoon bevoegd is om rechtshandelingen te verrichten. Indien een Klant gegevens dient te verstrekken om gebruik te maken van de Diensten, dienen deze gegevens waarheidsgetrouw te zijn.

3.2 Bij het gebruik van de Diensten of een aanmelding daartoe dient een Klant zich te allen tijde te onthouden van enig gedrag dat strijdig is met de verplichtingen die vanuit de wet- en regelgeving alsmede de jurisprudentie op een Klant rusten. ZeelandNet kan voorts aanvullende voorwaarden stellen aan Klanten voor het gebruik van de Diensten.

3.3 Door gebruik te maken van de Diensten aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. ZeelandNet streeft er naar dat Klanten deze altijd op een eenvoudige wijze kunnen benaderen doordat deze telkenmale op een prominente plaats op onder meer het Portal aan Klanten beschikbaar worden gesteld. Voor zover relevant en mogelijk zal ZeelandNet vooraf de toepasselijkheid van Gebruiksvoorwaarden met de Klant overeenkomen.

3.4 Indien een Klant in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden, kan ZeelandNet onder meer de Klant toegang tot de Diensten ontzeggen en andere maatregelen nemen welke noodzakelijk zijn in het kader van genoemde inbreuk door de Klant op de Gebruiksvoorwaarden. In deze Gebruiksvoorwaarden worden enkele specifieke maatregelen benoemd, doch de te nemen maatregelen zijn niet uitputtend beschreven.

3.5 Indien een Klant reeds een separate overeenkomst met ZeelandNet is aangegaan betreffende specifieke delen van de Diensten, heeft bij strijdigheid van het bepaalde in genoemde overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden het bepaalde in de separate overeenkomst voorrang.

3.6 Indien bepalingen uit de verschillende onderdelen van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn doch strijdig zijn met elkaar, heeft het bepaalde in de bepaling van het onderdeel dat het meest specifiek ziet op de situatie voorrang.

3.7 De Diensten van ZeelandNet zijn niet gericht op andere landen dan Nederland tengevolge waarvan deze Gebruiksvoorwaarden enkel in de Nederlands taal bestaan.

4. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

4.1 ZeelandNet heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen indien dit naar haar mening nodig dan wel wenselijk is en zonder dat hier toestemming van Klanten voor nodig is. Wijzigingen op de Gebruiksvoorwaarden zijn direct van kracht, tenzij anders bepaald in de wijziging.

5. Gebruik Portal

5.1 Bij het aanbieden van het Portal gaat ZeelandNet zorgvuldig te werk. Daarbij tracht ZeelandNet zich op te stellen zoals dat van een maatschappelijk geŽngageerde internet dienstverlener mag worden verwacht. Echter, ZeelandNet kan in ieder geval niet in staan voor de juistheid van Content als getoond op het Portal - inclusief verwijzingen naar andere websites - en kan ook niet garanderen dat alle functionaliteit van het Portal werkt.

5.2 ZeelandNet respecteert IE-rechten van derden en hecht er waarde aan dat haar Klanten deze rechten ook respecteren. Indien een derde van mening is dat door gebruik van Klanten van het Portal (bijvoorbeeld doordat Klanten Content plaatsen) inbreuk maken op IE-rechten van die derde, kan deze derde gebruik maken van de Internet Klachten Procedure die onder meer is ingesteld om Klachten aangaande inbreuken op IE-rechten af te handelen.

5.3 ZeelandNet tracht zoveel mogelijk misbruik door derden van het Portal tegen te gaan, doch kan geen garantie geven dat het Portal nimmer door derden wordt misbruikt.

5.4 Alle rechten op het Portal, inclusief de Content als daarop geplaatst, berusten bij ZeelandNet voor zover deze rechten niet worden ingeperkt door rechten van derden. Zonder voorafgaande toestemming is het een Klant niet toegestaan het Portal (of delen daarvan) openbaar te maken te kopiŽren, te wijzigen en/of te verspreiden, alsmede om het Portal in te zetten voor zakelijke activiteiten van de Klant, tenzij dit expliciet door ZeelandNet is toegestaan.

5.5 ZeelandNet is gerechtigd Content naar eigen inzicht te beoordelen, ook als haar Gebruiksvoorwaarden niet in een situatie voorziet. Ook mag ZeelandNet naar eigen inzicht haar Portal, inclusief Content, aanpassen zonder vooraf Klanten hiervan op de hoogte te brengen.

6. Diensten derden op Portal

6.1 Op bepaalde delen van het Portal kunnen derden diensten aanbieden aan Klanten. ZeelandNet is nimmer partij in overeenkomsten tussen een Klant en deze derden.

7. Aansprakelijkheid/vrijwaring gebruik Portal

7.1 Niets in de Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van ZeelandNet uit of beperkt deze voor schade die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt.

7.2 ZeelandNet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van haar Portal en het gebruik door Klanten van haar Portal en het gebruik is dan ook te allen tijde voor rekening en risico van de Klant.

7.3 ZeelandNet is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede verstaan doch niet beperkt tot bedrijfsschade, gemiste omzet, gederfde winsten en/of gemiste besparingen.

7.4 Aansprakelijkheid van ZeelandNet voor de inhoud van haar Portal en het gebruik door Klanten van haar Portal, zo die er al kan zijn op basis van het voorgaande, is te allen tijde beperkt, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen, tot een door ZeelandNet uit te keren bedrag van 5.000 (vijfduizend) Euro op jaarbasis.

7.5 De Klant vrijwaart ZeelandNet indien ZeelandNet door een derde wordt aangesproken voor het gebruik door een Klant van het Portal.

7.6 ZeelandNet zal voldoen aan bevelen van bevoegd gezag waarbij ZeelandNet bevolen wordt om die maatregelen te treffen die redelijkerwijs van ZeelandNet kunnen worden gevergd in het kader van het bevel. ZeelandNet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het nemen van deze maatregelen.