Ouderen Politiek Actief in de gemeente Borsele

Communities

ZeelandNet

Ouderen Politiek Actief in de gemeente Borsele

Welkom op de community

23.307 bezoekers 1 lid Log in

VERKIEZINGEN 2018PARTIJPROGRAMMA OPABorsele

Ouderen Politiek Actief Borsele

 29 november 2017 


PARTIJPROGRAMMA OPABorsele
Ouderen Politiek Actief Borsele
Voorwoord
Alweer een complete achterliggende raadsperiode beweegt Ouderen Politiek
Actief Borsele als jongste partij zich in het politieke landschap van onze
gemeente.
Mede opgericht omdat de lokale politiek steeds minder aandacht heeft voor de
specifieke problemen van ( kwetsbare) ouderen en er steeds meer ouderen
bijkomen, en andere kwetsbare groepen in de samenleving. Niemand mag
buitenboord vallen en het leveren van maatwerk is van groot belang en onze
zorg.
Opa Borsele is een lokale beweging die zich wil inzetten voor jongeren en
ouderen, kortom alle inwoners van de gemeente.
Trots zijn wij op het feit dat al een groot aantal burgers van onze gemeente
ons al het vertrouwen heeft geschonken dat zich vertaalde in een raadszetel
sinds het begin vier jaar geleden.
Maar onze partij wil meer, wij willen een partij zijn waarin u zich herkent, wij
willen uw verlengstuk zijn om uw stem handen en voeten te geven binnen de
lokale politiek.
Daarbij wordt geen onderwerp geschuwd. In de gemeenteraad behandelen we
alle onderwerpen.
Alleen met uw stem kunnen wij daadwerkelijk invloed uitoefenen en uw
belangen verdedigen en behartigen.
Bezoek eens onze website en als u vragen heeft gebruik het contactformulier.
STEM MET ONS MEE DAN STEMT U TEVREE
21 MAART 2018 Ouderen partij Actief Borsele
Wat willen wij
Opa Borsele is een politieke vereniging zonder vooraf uitgebreide uitgeschreven
verkiezingsprogramma’s waarin wij allerlei beloftes voor de toekomst doen.
Wij kiezen ervoor om aan de hand van verschillende thema’s een visie te
schetsen waar wij heen willen met de gemeente Borsele.
Dat biedt ons de mogelijkheid om in de toekomst het debat met de inwoners te
zoeken en aan de hand daarvan invulling te geven.
Daarnaast constateren wij dat alle kernen in onze gemeente punten kent die de
komende jaren onze aandacht verdienen.
Het is ons als Ouderenpartij een grote zorg dat er steeds minder aandacht is voor
de specifieke problemen van (kwetsbare )ouderen en andere kwetsbare groepen
in de samenleving. Deze zorg heeft onze partij hoog in het vaandel staan en er
een speerpunt van gemaakt voor de komende raadsverkiezingen.
Omdat er steeds meer ouderen bijkomen is het leveren van maatwerk van groot
belang.

Waar hebben wij de afgelopen periode aandacht voor gevraagd?
? armoedebeleid, goede voorlichting voorzieningen
? meer aandacht voor beschutte werkplaatsen
? afschaffing eigen bijdrage wmo, door stapeling vragen mensen geen
voorziening
? zorgvuldige indicatie keukentafelgesprekken
? betere beheersing uitgaven sociaal domein
? veiligheid, supermarkt vestiging op een verkeersveilige plaats
? transparantie naar burgers
? geen asbest op Amac terrein, geen arbeidsmigranten op deze locatie
? ondersteuning ouderen geen overbodige administratieve
rompslomp
Senioren
Maatregelen die landelijk worden getroffen, kunnen op lokaal niveau rampzalig
uitpakken bijvoorbeeld minder huishoudelijk hulp, de stapeling van eigen
bijdragen, zorg mijden moet worden voorkomen.
Afschaffing en versoepeling van eigen bijdragen WMO
Het afschaffen van eigen bijdrage scheelt voor mensen die er gebruik van maken
rompslomp en geld.
Wij willen voorkomen dat mensen vanwege de eigen bijdrage afzien van
ondersteuning die ze nodig hebben.
Wonen
In de gemeente Borsele moeten meer woningen komen voor zowel jonge
starters, als ouderen die door aanpassingen langer thuis kunnen wonen.
Er zijn in de gemeente Borsele te weinig levensloopbestendige woningen
gebouwd, waardoor er nu veel ouderen in een te groot huis wonen.
Daarom is het belangrijk dat er plannen komen voor levensloopbestendige
woningen, die ook geschikt zijn voor jongeren en gescheiden mensen.
Wij pleiten ook voor versoepeling van de bouwregels waardoor er meer
differentiatie in woningtypes kan ontstaan.
Voorzieningen voorlichting
Niet uitsluitend digitale informatieverstrekking. Een zorgloket maakt dat de
mensen beter worden geholpen. Dat is vooral belangrijk voor ouderen die niet
naar Goes kunnen.
De oudere thuis op afspraak bezoeken moet mogelijk zijn.
Afschaffen hondenbelasting
De hondenbelasting wordt als onrechtvaardig gezien en is een behoorlijke
aanslag voor inwoners met een laag inkomen.
Herinvoeren van de rekenkamer

Er is behoefte aan meer transparantie en verantwoording voor het gevoerde
beleid. Burgers hebben recht te zien hoe hun belastinggeld wordt uitgegeven.
Met andere woorden; of het geld ook daadwerkelijk, doelmatig en rechtmatig
besteed wordt. Het is vooral van belang nu er veel geld naar de gemeenten is
gegaan voor de uitvoering van taken op het gebied van jeugdzorg ,WMO en
participatie. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk.
Milieu
Asbestverwijdering moet altijd zorgvuldig plaatsvinden. De resten bij het Amac
terrein hadden beter opgeruimd kunnen worden i.v.m. de veiligheid.
Vestigingsplaats tweede supermarkt
De eventuele vestiging van een tweede supermarkt niet op de locatie Stenevate ,
Heinkenszand laten plaatsvinden. De locatie is ongeschikt.
De veiligheid is in het geding. Er zal een enorme verkeerstoename zijn.
Het economisch belang niet laten prevaleren wel de VEILIGHEID.
Dorp enquête
Wij hechten veel waarde aan de mening van de burger, het invoeren van een
dorp enquête bij belangrijke onderwerpen zorgt voor draagvlak bij
besluitvorming van het college
Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.
De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014.
De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.
Ouderen Politiek Actief Borsele zal in de gemeente Borsele meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen.

Speerpunten

Veilige en toegankelijk woningen en woonomgeving voor ouderen.
Jongeren mogelijkheden bieden om in de dorpen te blijven wonen.
Beleid begraafplaatsen aanpassen, respectvol omgaan met grafmonumenten.
Gezondheidsbeleid voor ouderen.
Een duidelijk loket, waar burgers voor alle vragen terecht kunnen en waar daawerkelijk wordt geholpen.
Sociaal isolement voorkomen en bestrijden.
Ondersteuning aan mantelzorgers, zodat ze niet overbelast raken.
De gemeente biedt financiele ondersteuning in het kader van bijzondere bijstand
en bevordert optimaal gebruik daarvan. Hierbij houdt ze rekening met stapeling van kosten.
Zij ontwikkelt en stimuleert projecten, die 50 plussers aan het werk helpen en houden.
Schrappen van eigen bijdrage wmo, versoepeling doorvoeren.
Veilige verkeerssituatie, geen vestiging supermarkt op verkeersonveilige plaats.
Meer grip op gemeenschappelijke regelingen.
Maak gebruik van de Rekenkamer binnen het samenwerkingsverband.
Dialoog moet mogelijk zijn, inspraak burgers zeer belangrijk.
Meer aandacht beschutte werkplaatsen 
Preventiemaatregelen om schuldenproblematiek te voorkomen, administratieve ondersteuning is belangrijk.
Minder bureaucratie en geldverspilling aan organisatiekosten in de zorg.
Afschaffen hondenbelasting.

Op deze pagina zullen wij u tijdens de verkiezingen op de hoogte houden omtrent eventuele aanvullingen
van speerpunten.

Arbeidsmigranten op het bedrijven terrein Amac

Arbeidsmigranten op het bedrijven terrein Amac
te s-Heerenhoek.

Arbeidsmigranten op het bedrijven terrein Amac te s-Heerenhoek.

6 april 2016 - verbrugge

De raad van de gemeente Borsele, bijeen op donderdag 7 april 2016

Constaterende dat:

a) Het college besloten heeft om in principe vergunning te verlenen voor het huisvesten van arbeidsmigranten op het bedrijven terrein Amac te s-Heerenhoek.


b) De huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten in samenhang met de leefomgeving en het gevoel van veiligheid, wonen en ruimtelijke ordening bezien moet worden, waarbij nadrukkelijk
rekening gehouden moet worden met de omwonenden.

Draagt het college op:

1. De beleidsnotitie “huisvesting arbeidsmigranten” verder uit te werken op basis van de reacties van verschillende partijen.
Gebleken is dat er onvoldoende draagvak is. 
De veiligheid en welzijn zijn niet gegarandeerd
Er is te weinig ervaring met soortgelijke grootschalige projecten


2. Een andere oplossing te zoeken voor invulling van het Amac terrein. De door Homeflex gepresenteerde plannen worden gezien als een bedreiging en gaat over tot de orde van de dag.
Asbestverwijdering moet zorgvuldig plaats vindenWord lid van de politieke Partij Ouderen Politiek

Wilt u het gemeentelijk beleid meebepalen en meeluisteren, meedenken, meewerken aan nieuw beleid. Wilt u daadwerkelijk invloed uitoefenen op het bestuur, de fractie en hierdoor op alle aangelegenheden die daadwerkelijk van belang zijn voor u en uw dorp wordt dan lid van Ouderen Politiek Actief Borsele.
Jongeren in de gemeente kunnen meehelpen om beleid te ontwikkelen. Iedereen is welkom.
Wilt u zich aanmelden als lid van Ouderen Politiek Actief Borsele vul dan onderstaand formulier in.

Naam
Voorletters
Volledige naam
Geslacht man
vrouw
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
Telefoon

Aanmelden kan via mailadres jgverbr@zeelandnet.nl
teller: 0113-562421

Brede maatschappelijke betrokkenheid

Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht en netwerk. Dit kan werken, maar niet iedereen heeft een vertrouwd netwerk om op terug te vallen.

OPROEP:  Waarborg dat juist mensen in kwetsbare posities in geval van nood altijd een beroep kunnen doen op proffesionele ondersteuning. Zorg voor een goed vangnet van ( ambulante ) hulp.

 

Mensen die echt zorg nodig hebben.

Wanneer er sprak is van decentralisatie en zorg door de gemeente wordt geregeld mag er in de toekomst  geen verschraling plaatsvinden van de zorg. Vooral kwetsbare groepen moeten geholpen worden. Bijvoorbeeld zorg voor mensen met beginnende dementie.

Mensen gaan misschien afzien van zorg vanwege eigen bijdragen eigen risico en meer bureaucratie.

Ouderen Politiek Actief Borsele zal optreden als belangenbehartiger indien dat nodig is.

Goede Zorg

Voor Ouderen Politiek Actief Borsele is een goede zorg en hulp voor de ouderen een belangrijk punt. Hoeveel verschillende handen hebben de ouderen thuis nodig bij huishoudelijke hulp, bij simpele medische hulp, bij mantelzorg, thuiszorg en tehuiszorg. Het aantal ouderen neemt toe en er is sprake van vergrijzing. Het beleid van het kabinet is er op gericht dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en in de toekomst zullen er meer verzorgingstehuizen gesloten worden. De indicatiestelling wordt steeds zwaarder om opgenomen te worden in een verzorgingshuis.

Wij zijn tegen het sluiten van verzorgingshuizen.

 

WMO wordt maatwerk voor gemeente

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt maatwerk voor de gemeente. De gemeente moet in de toekomst zorg gaan dragen voor de maatschappelijke ondersteuning en dient in dat verband goede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een handicap en de zelfredzaamheid van participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen te faciliteren met als doel te bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgving kunnen blijven wonen.

Ouderen Politiek Actief Borsele is van mening dat indicatie van wezenlijk belang is voor sociale uitvoering van de WMO. Regionale samewerking wordt aanbevolen. 

 

Indien mensen vragen hebben kunnen zij zich melden bij onze fractie. Wij geven dat dan door aan de gemeente. Daarbij nodigen wij de mensen uit voor een gesprek. Ook kunnen zij zich wenden tot het raadsspreekuur van de gemeente. Indien het beleid moet worden aangepast dienen wij een amendement in, een motie,of we komen met een eigen initiatief.

De gemeenten zijn druk bezig met de herindicatie van de zorg. We zien dat ze momenteel korten bij mensen die veel zorg om zich heen hebben.

Er verandert veel in de ouderenzorg. De gemeentem krijgen de aanvragen voor huishoudelijke hulp in hun schoot geworpen, en hebben er veelal veel minder budget voor. Gemiddeld moeten gemeentes zo'n 40 procent op het budget inleveren. Heel langzaam druppelt nu naar buiten wat de gevolgen zijn. 

  In veel gemeenten geldt 2015 als een overgangsjaar. Bij de ene gemeente geldt dan dat tot 1 juli 2015 iedereen recht houdt op eenvoudige huishoudelijke hulp (gemeente Aa en Hunze) en daarna moet men er zelf voor zorgen. Bij andere gemeenten krijgen mensen waarvan de indicatie in 2015 afloopt, te horen dat ze geen recht meer hebben op thuishulp. Ze hebben hoogstens recht op een bijdrage van de gemeente, tenminste als ze kunnen aantonen dat ze onder bijstandsniveau terecht komen doordat ze zelf voor de huishoudelijke hulp moeten betalen.   Wat nu te doen?   *Zorg in ieder geval dat je voorbereid bent als je wordt uitgenodigd voor een 'keukentafelgesprek' bij de gemeente of als er een huisbezoek plaatsvindt. Zorg dat je weet welke vragen er kunnen worden gesteld en welke vragen je moet beantwoorden en welke niet.   *Voer dit gesprek nooit alleen, en schakel hulp in. (je kunt hulp aanvragen bij de gemeente, maar dan is maar de vraag of dit de juiste hulp is). Indien je dan toch minder of geen hulp meer krijgt, raden we aan om altijd bezwaar te maken. Voorbeelden van bezwaarschriften WMO zijn makkelijk te downloaden van internet. Dit moet via een brief en kan niet telefonisch of mondeling.   Onze ervaring is helaas dat ouderen beslissingen van overheden zomaar accepteren, ze zijn niet gewend om voor hun eigen op te komen. Gelukkig kunnen we steeds meer ouderen hiermee helpen.  

Heb je tips of wil je tips of wil je ervaringen uitwisselen, heel graag!

Voorbeeld bezwaarschrift

Aangetekend


Uw naam (invullen)

Adres (invullen)
Postcode woonplaats (invullen)
Telefoonnummer (invullen)


Aan (naam invullen)
Postbus (nummer invullen)
Postcode en plaatsnaam (invullen)


Datum: (heden)
Uw kenmerk: (het nummer van de beslissing invullen)

Betreft: Bezwaar tegen de bovengenoemde beslissing van d.d. 
(hier datum besluit invullen)

Geachte mevrouw/mijnheer (naam invullen)

Hierbij maak ik bezwaar tegen de beslissing van  (gemeente invullen) d.d. (hier
datum invullen) waarin 
 mijn aanvraag voor  hulp niet wordt toegekend
het toegewezen aantal uren niet toereikend is
 het soort hulpmiddel/woningaanpassing die ik wenste niet wordt toegekend.
(u dient hier een keuze of combinatie in te vullen.)

Hier de reden waarom u het er niet mee eens bent neerzetten.

Op grond van bovenstaande verzoek ik u uw beslissing te herzien.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd doch ben bereid een en ander
mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groet,


Handtekening plaatsenBijlage(n):
Kopie besluit
Eventueel andere bijlagen

 

 

Aanpassen Wmo-voorzieningen vraagt om zorgvuldigheid

De VNG stelt dat gemeenten zorgvuldig moeten zijn met het aanpassen van voorzieningen voor mensen met een lopende indicatie. In een ledenbrief adviseren wij gemeenten om de afbouw van een Wmo-voorziening ruim van te voren aan te kondigen.

Voor mensen die nu al Wmo-ondersteuning hebben is in de Wmo 2015 geen speciaal overgangsrecht opgenomen.


Overgangsrecht

Gemeenten moeten dit overgangsrecht zelf bepalen en vastleggen in de Wmo-verordening. Daarbij gelden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de Algemene Wet Bestuursrecht. Bij versobering of beëindiging van een voorziening moeten gemeenten onder meer rekening houden met een redelijke overgangstermijn.

Discussie over procesgang

Op dit moment is er discussie over het proces: kan het keukentafelgesprek vóór of ná een intrekkingsbeschikking plaatsvinden? Dit laatste gebeurt als de gemeente ervoor kiest om de afbouw van de voorziening tijdig aan te kondigen, vervolgens de beschikkingen generiek in te trekken en daarna cliënten een gesprek aan te bieden als die vinden dat zij huishoudelijke hulp niet zelf kunnen regelen. Daarbij blijft bezwaar en beroep mogelijk.

Rechtelijke uitspraak

De rechter zal in het kort geding bepalen of de hier gevolgde volgordelijkheid in de procedure rechtmatig is. Wij zijn benieuwd naar de uitspraak van de rechter. Zodra de uitspraak van de rechter er is, actualiseren we de ledenbrief over het overgangsrecht met de jurisprudentie.

Afschaffen huishoudelijke hulp mag niet

Overigens geldt dat een gemeente de huishoudelijke hulp in zijn algemeenheid niet kan afschaffen. Voor mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen en het niet zelf kunnen organiseren of  financieren, blijft de gemeente verantwoordelijk om ondersteuning te bieden. Dit kan via een maatwerkvoorziening of via een algemene voorziening met de mogelijkheid daarbij gebruik te maken van de bijzondere bijstand.

Bezuinigingen

Gemeenten moeten van het Rijk zoveel bezuinigen dat er wel iets moet gebeuren. De rijksbezuinigingen op het macrobudget voor de huishoudelijke hulp lopen volgend jaar op naar circa 40%. Door de Wmo-verdelingssystematiek kunnen individuele gemeenten met hogere bezuinigingspercentages geconfronteerd worden dan het landelijke percentage.

Meer informatie

Prachtig Borsele

Zorg voor de mantelzorger

Nederland telt zo'n 3,5 miljoen mantelzorgers. Allemaal mensen die zorgtaken uitvoeren voor familie of naasten. Een groot aantal mantelzorgers heeft naast deze intensieve zorgverlening ook nog een baan, vaak van 17 uur per week.

Er mag door bezuinigingen niet teveel verantwoordelijkheid worden neergelegd bij familie, vrienden en buren.

De gemeente moet nu beginnen met inventarisatie van problemen om bij de invoering in 2015 van de gewijzigde WMO op tijd te kunnen inspelen op de behoeften van mensen.

Interessante links

Zorg en welzijn van ouderen

De gemeente neemt die verantwoordelijkheid waar ze kunnen en weigeren taken op zich te nemen, waarvoor ze onvoldoende toegerust zijn.

De gemeente:

Heeft één duidelijk loket, waar burgers voor alle vragen terecht kunnen en waar ze daadwerkelijk geholpen worden.  Faciliteert onafhankelijke cliëntondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwillige ouderenadviseurs gelieerd aan de ouderenorganisaties. Kent een goede samenhang tussen verschillende (eerstelijns)zorg, informele zorg en welzijnsvoorzieningen. Een centrale rol is weggelegd voor de wijkverpleegkundige. Zet in op programma's die sociaal isolement van ouderen voorkomen en bestrijden. Heeft een lokaal aanbod op het gebied van sociale en geestelijke ondersteuning van kwetsbare ouderen. Biedt ondersteuning aan mantelzorgers, zodat ze niet overbelast worden.

Wet Openbaarheid van Bestuur

Wob-verzoek indienen

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie opvragen over beleid van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoobeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

Wat moet ik doen?

U dient het Wob-verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.


Formulieren

  • Handige links

Meedoen

Meedoen

Wil je meedoen om de broodnodige vernieuwing in de gemeente Borsele voor elkaar te krijgen.

Actief worden.

Ouderen Politiek Actief Borsele zoekt enthousiaste vrijwilligers.

Wij zetten ons in voor alle inwoners JONG en OUD.

Ben jij die positieve inwoner van Borsele die met ons aan de slag wil ?

Wij zijn op zoek naar betrokken inwoners van de gemeente Borsele.
Inwoners die beschikbaarwillen zijn voor de gemeenschap.
Inwoners die willen volgen wat er speelt in de gemeenschap en bereid op hoofdlijnen te besturen.
En dit alles op een manier die past bij de huidige tijd.

Wil jij kijken wat je kunt betekenen voor Ouderen Partij Actief Borsele.

Heb je interesse in een plaats op de kieslijst ? Laat het ons weten

Neem contact met ons op en wij maken een afspraak.

AANMELDFORMULIER LIDMAATSCHAP
Dhr / Mevr      : 
Voornaam      :
Achternaam   :
Email             :
Herhaal uw emailadres ter controle:
Straat en huisnummer:
Geboortedatum:
Indien u nog vagen,opmerkingen danwel suggesties voor ons heeft, kan u die hieronder kwijt.

Poll

Waar moet nieuwe supermarkt in Hei nkenszand komen ?

Vestiging Supermarkt in Heinkenszand

  

Speerpunt Ouderen Politiek Actief Borsele 

Gewenste plek voor de nieuwe supermarkt is aan de Zwake in Heinkenszand.

De gemeente Borsele koopt voor eigen rekening en risico een pand voor Lidl.
De gemeente heeft geen sluitend contract met de Lidl en lopen daardoor een groot financieel risico.

1 december 2016 - verbrugge
deel
1-12-2016

Voorzitter,

Wij vinden het kopen van het politiebureau een groot risico. De gemeente koopt voor eigen rekening en risico een pand voor Lidl.

De gemeente heeft geen sluitend contract met de Lidl en lopen daardoor een groot financieel risico.

De gemeente loopt het risico dat bij het terugtrekken van Lidl te worden beticht van het op onverantwoorde wijze omgaan met gemeenschapsgeld.

In het voorstel staat dat maar een deel van de investering terug wordt betaald. Hoe groot is dat deel en wie draagt het verlies ?

Er zijn meer gegadigden om het politiebureau te kopen. Waarom wordt nu met één partij in zee gegaan. Op deze manier doet de gemeente zichzelf tekort en ook de burgers.

Er vindt een verslechtering plaats van de situatie rondom de toekomstige Lidl vestiging.

Wij zijn niet tegen de Lidl maar wel tegen deze plek.

Vestiging van de Lidl veroorzaakt een grote aantrekking vanuit de omgeving wat weer een druk op de bestaande supermarkten in de dorpen geeft.

Om de leefbaarheid van dorpen te stimuleren is het beter om een evenwichtige verdeling van de voorzieningen te realiseren in de dorpen.

De onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituatie zal alleen maar toenemen.
Wij vragen ons ook af of de hele buurt is geraadpleegd. De eventuele komst van
grootwinkelbedrijf Lidl verergert de hoge parkeerdruk, verkeersoverlast en onveiligheid..

Er zijn teveel beperkingen, er is geen ruimtelijke goede ontwikkeling.

Er bestaat geen draagvlak bij de omwonenden en de winkeliers van de dorpen.

De investeringskosten zijn groot, er worden risico’s genomen met gemeenschapsgeld wij hebben twijfel over een goede uitvoerbaarheid.

Uit verkeersveiligheidsoverwegingen kunnen wij niet instemmen met de aankoop.

Wij gaan niet akkoord met het voorstel.

J. Verbrugge,

Ouderen Politiek Actief Borsele

Nieuws

Schuldhulpverlening

Kwaliteit van schuldhulpverlening en de regierol van de afdeling Sociale Zaken moet centraal staan.

De insteek op schuldhulpverlening is de integrale benadering, er wordt naar de achterliggende oorzaken gekeken en niet naar de schulden zelf. Indien nodig een budgetcoach in schakelen.

Uitgangspunt is lokale heffingen zo laag mogelijk

Het streven van Ouderen Politiek Actief is de lokale heffingen zo laag mogelijk te houden. Door de afnemende bijdrage van het Rijk is samenwerking met buurgemeenten noodzakelijk.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

  

Welstandscomissie

Niet de ambtelijke procedures, maar de bedrijfsvoering van de ondernemer moet centraal staan in de dienstverlening van de gemeente. Ruim overbodige formulieren, vergunningen en regels op, en verbeter de service. Het gevolg is dat de lasten voor zowel burgers, ondernemers als de gemeente afneemt.    

 

 

Aanbestedingsbeleid

Eigen bedrijven een eerlijke kans geven om mee te dingen naar opdrachten.

Interesse in de politiek

Hebt u interesse in de politiek dicht bij huis ? Wilt u zelf een bijdrage leveren aan de discussie in onze gemeente ? Ouderen Politiek Actief in Borsele zoekt voor 2014 fractieondersteuners.

Actieve burgers van 18 tot 70 jaar zijn welkom. Uw belangen worden serieus genomen.

Meer weten.

emailadres: jgverbr@zeelandnet.nl

tel.nr: 0113-562421

 

 

Betrokkenheid decentralisatie taken

Alle gemeenten zijn al maanden druk in de weer zich voor te bereiden op de overheveling van een aantal taken van het Rijk naar de gemeente. Deze decentralisatie-operatie heeft betrekking op het brede terrein van het sociale leven. Daarmee raakt het de dagelijkse leefsituatie van heel veel mensen.

Een aantal mensen moeten rond komen van een ( te ) laag inkomen.

Poltieke partijen moeten voor hun belang opkomen.

Het gaat om problemen waarmee veel mensen dagelijks te maken hebben, zoals:  

  • Hoe houd of krijg ik werk waarin ik mij zelf kan ontplooien ?
  • Hoe houd of krijg ik een inkomen waarvan ik kan leven ?
  • Hoe houd of krijg ik de zorg die ik nodig heb om fatsoenlijk te kunnen leven ?
  • Op welke inzet van de overheid kan ik rekenen ?

 

Bestemming exra gelden via het gemeentefonds

De armoede in Nederland neemt weer flink toe. Gemeenten doen hun best om de pijnlijke situaties voor inwoners die dat treffen zoveel mogelijk te verzachten.

Het rijk verstrekt de gemeente gerichte compensatie. Dat geld moet dan worden aangewend om groepen te ondersteunen die de ergste negatieve gevolgen hebben van de bezuinigingen.

De gemeenteraad is het orgaan dat kan toezien op de bestemming van de middelen.

De Ouderen Politiek Actief in Borsele kan controleren of het geld daadwerkelijk voor die groepen van mensen wordt aangewend.

 

 

 

Re-integratie langdurig werklozen

Mensen mogen niet onnodig aan de kant staan. De gemeente staat voor een grote operatie om de verschillende regelingen, WWB, WSW en Wajong, tot uitvoering te brengen en te zorgen dat meer mensen uit deze groep gaan participeren.

 

Het aan de slag helpen van mensen uit een uitkeringssituatie kan alleen goed werken op basis van samenwerking en wederzijds belang.

 

 

Regelgeving en geldzaken

Regelgeving

Wetten, regels en geldzaken zijn vaak ingewikkeld. Graag ondersteunen wij de mensen en vertellen wat de rechten en plichten zijn. Als het nodig is helpen wij bij een bezwaarschrift- en beroepsprocedure. Als het niet lukt bij de gemeente zullen wij helpen bij het invullen van aanvragen.

Wij kennen instanties die u verder kunnen helpen indien nodig.

Op deze manier kunnen problemen worden voorkomen.

 

 

 

Een leven redden in Borssele

Het proberen te redden van een mensenleven in Borssele door middel van een automatische Externe Defibrillator (AED) levert vrijwilligers een rekening op.

Ouderen Politiek Actief Borsele is van mening dat deze kosten door de gemeente betaald moeten worden.

Mensen moeten geholpen kunnen worden.

Wij adviseren de gemeente het beleid aan te passen.

Nieuw contract afsluiten met de leverancier voor onderhoud en vervanging van onderdelen dat is ons advies. 

 

 

 

Ontpoldering

Wij zeggen nee tegen ontpoldering.

Geen landbouwgrond terug aan de zee geven.

 

 

Stimuleren bedrijfsleven

Meer ruimte geven aan het bedrijfsleven is juist in tijden van bezuinigingen op de overheid van groot belang. De gemeente heeft minder te besteden, het bedrijfsleven heeft het ook moeilijk, maar zorgt intussen wel voor werkgelegenheid, meer koopkracht, een betere winkelstand, een aantrekkelijker woonklimaat en uiteindelijk ook voor hogere belastinginkomsten. Het is dus belangrijk dat een gemeente aantrekkelijk voor het bedrijfsleven is.

Wij adviseren de gemeente opdrachten te verlenen aan plaatselijke leveranciers. 

Verminder regels en schaf vergunningen zoveel mogelijk af.

 

De ondernemer staat centraal.

Wij verwachten van de gemeente een uitstekende dienstverlening aan de ondernemers. Dat is een benadering waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de ondernemer.

Hierbij past een aanpak waarbij gezocht wordt naar kansen.....

De gemeente moet een proactieve houding hebben ten opzichte van de ondernemers. Een betrokken en ondernemende houding van ambtenaren is van belang. Toegankelijk en flexibel zijn; meedenken over oplossingen. Bij gemeentelijke aanbestedingen het lokale bedrijfsleven niet vergeten. Gezamenlijk dingen oppakken i.p.v. verdeel en heerspolitiek. Zorgen voor redelijk parkeerbeleid. De gemeente aantrekkelijk maken voor jonge ondernemers. Huisvestingsbeleid kleine bedrijven. Actief bedrijven werven.

 

 

Behoud de Zak van Zuid Beveland

De gemeente Borsele moet een beter beschermingsbeleid ontwikkelen voor de landschapselementen.

Het voorstel ingediend door de Stichting Behoud de Zak van Zuid Beveland om kleine landschapselementen beter te beschermen zullen wij ondersteunen.

 

 

Afschaffen Welstandscommissie

Een welstandscommissie draagt nauwelijks bij aan de kwaliteit van gebouwen. Alleen een bouwkundig advies moet volstaan.

Begraafbeleid gemeente Borsele

Ouderen Politiek Actief in de gemeente Borsele kan zich absoluut niet vinden in het huidige begraafbeleid.

Er moet meer rekening worden gehouden met de gevoelens van de familieleden . 

 

 

hoogspanningsnet Borssele

Risico's nieuw hoogspanningsnet Borssele.

Ouderen Politiek Actief Borsele is van mening dat nog eens goed gekeken moet worden naar de risico's van het nut van nieuwe hoogspanningsverbindingen tussen Borssele en Tilburg.

Er moet worden gekeken naar alternatieven.

 

 

 

CV lijsttrekker OPA Borsele

Gedurende geruime tijd werkzaam geweest als chef sociale-zaken en vervangend chef welzijn bij een gemeente. Als zodanig betrokken geweest met de uitvoering van sociale verzekeringswetten zoals de Algemene Bijstandswet en de WMO. Daarna werkzaam als docent Zorg, sociale wetgeving ( soc. juridische opleiding) docent economie, stagebegeleider.

Daarna beleidsadviseur schuldhulpverlening en reiïntegratieconsulent arbeidsbemiddeling.

 

Lid geweest van de sportraad, culturele raad, bibliotheekbestuur, bestuur tennisvereniging.

Thans met pensioen.

Vrijwilliger bij Stichting Helpende Hand en de Stichting Lekker Leven.

Hobby tennis

 

geen ontwikkeling bedrijventerrein Sloepoort

Er zijn voor niet-havengebonden activiteiten voldoende andere mogelijkheden in de regio . Eerst herstructureren van bestaande terreinen en zorgvuldig ruimte gebruiken.

Voorzieningen op peil houden

Wij vragen aandacht voor lokaal beleid. Belangrijke speerpunten zijn:

Wmo voorzieningen op peil houden

Een toegankelijk en bekend wmo loket

Een soepele overgang van taken vanuit de AWBZ naar de Wmo

Bezuinigingen huishoudelijke zorg beperken

Goede ondersteuning mantelzorgers

Beleid gericht op ondersteuning van mobiliteit van ouderen

Vergroting arbeidsdeelname senioren

Lokale lasten beheersen

 

 

Lijst 7 OPA Borsele

Nr 1     Verbrugge, J.G.M   ( Johan ) m                 Heinkenszand

Nr 2     Scherpenhuijsen J.D. (Jan)   m                 Kwadendamme  

Nr 3     de Winter. C.J.W. ( Cor)      m                 Heinkenszand

Nr 4     de Haas. P.W. ( Piet)          m                 Driewegen

Nr 5     de Reu, M.P ( Theo)           m                 Heinkenszand

Nr 6     Relyveld, E.P. (Eddy)          m                 Heinkenszand

Nr 7     Verbrugge-van den Eijnden  vr                 Heinkenszand   

           A.M.M.J. (Gustine)
Nr 8     Gorissen R.J.M.J. (Rudolf)    m                's-Heerenhoek

 

 

 

 

Openbaar vervoer

De busverbinding Heinkenszand-Goes kan beter. Heinkenszand heeft en centrumfunctie.

Een belangrijke randvoorwaarde voor een groeikern is dat er een goede busverbinding is.

 

 

werknemers in de thuiszorg geen wegwerppersoneel

Werknemers in de thuiszorg die worden overgenomen moeten rechten op loon behouden.

Dat is goed voor de cliënten en voor de voortzetting van de zorg. De relatie tussen de werknemer en de cliënt  zoveel mogelijk in stand houden.  

Bedankt

Bedankt voor het uitbrengen van een stem op ouderen politiek actief Borsele.

 

OUDEREN POLITIEK ACTIEF BORSELE

Boom erbij in logo gemente Borsele

Met de toetreding van OPA Borsele tot de gemeenteaad heeft de gemeente Borsele haar
logo aangepast. Het bestaat nu uit zeven bomen in plaats van zes.
Die vertegenwoordigen de zeven partijen in de raad. Borsele wil hiermee het belang van de gemeenteraad in de Borselse gemeentelijke uitstraling aantonen.

Vergaderingen van de gemeente raad 2019

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in Borsele. Ouderen Politiek Actief Borsele heeft
een aantal zaken op de agenda gezet zoals Mantelzorgondersteuning, WMO gelden als doeluitkering in de
begroting opnemen, Schoonmaken Amacterrein, veiligheid voorop bij een eventuele vestiging nieuw supermarkt.
We gaan starten met de voorbereiding voor de verkiezingen 2018.

Wilt u met ons meedenken over ons verkiezingsprogramma? Laat het ons dan weten.

Een aantal onderwerpen zijn van belang zoals goede zorg, goede dienstverlening, seniorenbeleid,veiligheid,
geld en de gemeente, gemeenschappelijke regelingen etc.

Alle input is welkom!

VESTIGING TWEEDE SUPERMARKT IN HEINKENSZAND

Een tweede supermarkt niet op de  locatie Stenevate plaatsen naast Emte. 
Deze locatie is onveilig. 
Economisch belang niet laten prevaleren. Wel de veilgheid .

Zorg


Wijkverpleging en de problemen die ontstaan als mensen op de wachtlijst voor een verpleeghuis komen.
Kwetsbare ouderen krijgen ineens minder zorg dan ze voorheen hadden.

Minder uren huishoudelijk hulp, dit is niet uit te leggen.
Omhoog