Webmail

Kies je webmail

Omdat ZeelandNet ook DELTA webmail aanbiedt, vragen we je eenmalig je voorkeur op te geven.

Regels User Generated Content

Bepalingen aangaande user generated content

1. Voor door Klanten zelf op het Portal te plaatsen, openbaar te maken en over te brengen Content, de zogenaamde user generated content, gelden - naast de overige bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden - de nu volgende specifieke bepalingen

2. ZeelandNet controleert Content niet voorafgaand aan plaatsing op het Portal en is van mening dat haar rol als internet provider aangaande de te plaatsen Content zoveel mogelijk passief moet zijn. Desalniettemin heeft ZeelandNet altijd het recht, ongeacht de Internet Klachten Procedure, om indien op basis van haar eigen beoordeling daar een noodzaak toe bestaat - waarbij het bepaalde uit punt 6 van deze bepalingen en andere inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden het referentiekader is - Content direct van haar Portal te verwijderen, aan te passen of anderszins te veranderen, zonder dienaangaande verplicht te zijn tot melding aan de Klant die de Content heeft geplaatst. Voorts kan ZeelandNet Klanten het gebruik van het Portal onmogelijk maken.Ter aanvulling van het voorgaande geldt dat de beheerders van het Portal het recht hebben om Content, zelfs indien gelabeld als privé, achteraf te bekijken, te beoordelen, aan te passen en te verwijderen.

3. Door het door een Klant plaatsen van Content op het Portal, verleent de Klant aan ZeelandNet en andere delen van de DELTA-groep een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content in verband met de Diensten en anderszins in verband met het Portal. Voorts kunnen ZeelandNet en onderdelen van de DELTA-groep voorgaande rechten op de Content gebruiken voor promotie-doeleinden ongeacht het te kiezen media-format en het in te zetten mediakanaal.

4. Klant verleent aan andere Klanten die van het Portal gebruik maken een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via de Portal toegang verschaffen tot de door de Klant geplaatste Content, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content.

5. Voornoemde in punten 4 en 5 genoemde licenties laten de eigendomsrechten van de Klant aangaande de Content onverlet.

6. Met expliciete vermelding dat het enkel en alleen aan ZeelandNet dan wel de bevoegde wetgever is om voorwaarden aan Content te stellen en dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden aangepast en strekken tot aanvulling van de "Abuse Policy", hanteert ZeelandNet de volgende niet uitputtende lijst van voorwaarden die zij aan Content stelt.

 • Klant dient gerechtigd te zijn om Content te plaatsen, openbaar te maken en/of over te brengen, dan wel vanuit de positie van eigenaar van de Content dan wel als rechthebbende daartoe;
 • Het is een Klant niet toegestaan Content te plaatsen, openbaar maken en/of over te brengen die inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder IE-rechten van deze derden;
 • Het is een Klant niet toegestaan Content te plaatsen, openbaar maken en/of over te brengen die (software)virussen bevat of andere (digitale) bestanden die dan wel het functioneren van de Portal of de programmatuur dan wel apparatuur van ZeelandNet en Klanten negatief be├»nvloedt.
 • Het is een Klant niet toegestaan Content te plaatsen, openbaar maken en/of over te brengen die te kwalificeren is als ongewenste reclame, ongewenst promotiemateriaal dan wel als spam.
 • Het is een Klant niet toegestaan Content te plaatsen, openbaar maken en/of over te brengen indien dit pornografisch is of seksueel expliciet beeldmateriaal bevat;
 • Het is een Klant niet toegestaan Content te plaatsen, openbaar maken en/of over te brengen met een 'maatschappelijk niet verantwoordelijke inhoud' of indien de Content in haar algemeenheid onrechtmatig is;
 • Het is een Klant niet toegestaan Content te plaatsen, openbaar maken en/of over te brengen indien de Content geweld bevat, dan wel indien met Content mensen worden vernederd dan wel worden uitgescholden;
 • Het is een Klant niet toegestaan Content te plaatsen, openbaar maken en/of over te brengen indien de Content ongelukken, gewonden en soortgelijke zaken bevat;
 • Het is een Klant niet toegestaan Content te plaatsen, openbaar te maken en/of over te brengen indien de Content discrimineert of een haatdragende inhoud heeft;
 • Het is een Klant niet toegestaan Content te plaatsen, openbaar maken en/of over te brengen indien met de Content direct of indirect de privacy van derden wordt geschonden;
 • Het is een Klant niet toegestaan Content te plaatsen, openbaar maken en/of over te brengen waarvan de beschrijving van de Content niet overeenkomt met de inhoud van de Content.

7. ZeelandNet is gerechtigd een Klant het gebruik van het Portal te ontzeggen, hetgeen impliceert dat (alle) Content van de Klant van het Portal verwijderd wordt.