Over ZeelandNet | Abuse policy

ZeelandNet

Over ZeelandNet

Abuse policy

Dit beleid heeft als doelstelling het beschermen van netwerk resources, de privacy en veiligheid van de netwerken van ZeelandNet en van onze klanten. Hierbij wordt gestreefd naar optimale functionaliteit van de diensten van ZeelandNet en het Internet als geheel.

1) Toepasbaarheid

Deze formulering van het beleid inzake misbruik is bedoeld als een toepasbare richtlijn en is niet alles omvattend.

Activiteiten en gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of de geldende normen en waarden van de internetcultuur zijn - ongeacht expliciete vermelding in dit beleid - niet toegestaan. ZeelandNet behoudt zich te allen tijde het recht voor om activiteiten die haar commerciële reputatie of goodwill bedreigen, te verbieden.

Terug naar boven

2) Beveiliging

Elke "Denial Of Service" aanval, elke poging om authenticatie of beveiligingsmaatregelen te omzeilen of elke poging zich wederrechtelijk toegang te verschaffen tot accounts, hosts of netwerken is verboden en kan resulteren in een onmiddellijke beeindiging van de dienstverlening. Dit kan zonder vooraankondiging geschieden.

Terug naar boven

3) E-mail en Usenet News

Het gebruik van een ZeelandNet account of server voor het versturen van meervoudige, ongevraagde emailberichten of voor het verzamelen van reacties op degelijke berichten, is niet toegestaan.

Het gebruik van een ZeelandNet account of server voor het posten van Usenet-berichten die in strijd zijn met de "charter" van de bewuste newsgroup of mailing list, is niet toegestaan.

ZeelandNet behoudt zich het recht voor om te beoordelen of een posting in strijd is met de newsgroup of mailing list charter. Meestal zal ZeelandNet echter het oordeel van de moderator of beheerder van de newsgroup of mailing list overnemen.

Commerciële postings die vallen binnen de charter van een newsgroup of mailing list, of op expliciete uitnodiging van de ontvangers, zijn toegestaan.

Gedragingen in verband met e-mail of Usenet news die klaarblijkelijk overlast opleveren (zoals "mail bombing") of die in andere contexten onrechtmatig of onwettig zijn (zoals bedreigen, lastig vallen, obsceniteit, laster of schending van auteursrechten), zijn niet toegestaan.

Terug naar boven

4) IRC (Internet Relay Chat)

Het gebruik van programmatuur die een verstorende werking heeft op het gebruik van IRC servers is niet toegestaan. Bij het aanmelden op een IRC server wordt de gebruiker geacht zich te houden aan het op die server geldende reglement voor gebruik van de aangeboden dienst.

Terug naar boven

5) Vervalsing van identiteit

Het vervalsen van adresseringsinformatie of anderszins modificeren van headers met het oog op het verbergen van de identiteit van de afzender of geadresseerde ten einde dit beleid te omzeilen, is niet toegestaan. Deze bepaling is niet bedoeld om het gebruik van aliases of anonymous remailers voor legitieme doeleinden te verhinderen.

Terug naar boven

6) Copyright en privacy

Het gebruik van een ZeelandNet account of verbinding om inbreuk te doen op auteursrechtelijke bepalingen in welke context dan ook, is niet toegestaan. De e-mail adressen van ZeelandNet klanten zijn niet beschikbaar voor verkoop aan of commerciële distributie naar derden, zonder expliciete, voorafgaande toestemming van de klanten.

Terug naar boven

7) Broadcast Echo Request (Smurf attack)

ZeelandNet is voornemens alle noodzakelijke en praktisch uitvoerbare maatregelen te nemen om te voorkomen dan de netwerken van ZeelandNet gebruikt worden voor het uitvoeren van smurf attacks.

Terug naar boven

8) Port scanning

Het uitvoeren van Port Scans op hosts zowel binnen als buiten het netwerk van ZeelandNet is verboden. ZeelandNet behoudt zichzelf het recht voor om in het kader van het technisch beheer van zijn netwerk te mogen Port Scannen.

Terug naar boven

9) Packet Sniffing

Het installeren van Packet Sniffers of dergelijke programma's met als doel het onderscheppen van de inhoud van het internetverkeer van andere gebruikers of het analyseren van verkeerspatronen op het netwerk is verboden.

Terug naar boven

10) MAC spoofing

Het gebruik van andere dan de door ZeelandNet geregistreerde en accountgerelateerde ethernet MAC adressen of het gebruik van dubbele MAC adressen is op het Internet via de Kabel netwerk is niet toegestaan.

Terug naar boven

11) IP adressen

Het gebruiken van andere of meer dan de door ZeelandNet geregistreerde en accountgerelateerde IP adressen op het 'Internet via de Kabel'-netwerk is niet toegestaan.

Terug naar boven

12) Spam & Open Mail Relay

Het is niet toegestaan om vanaf een account van ZeelandNet ongevraagde, bulkmailingen te versturen (zogenaamde Spam). Mail servers die geconfigureerd zijn als Open Mail Relay en derhalve Spam in de hand werken, zijn eveneens verboden.

Terug naar boven

13) Samenwerking met andere ISP's

Het gebruik van een verbinding of account van ZeelandNet om deel te nemen in activiteiten die niet in overeenstemming zijn met het gebruiksbeleid van andere ISP's, is niet toegestaan. Zo is het versturen van ongevraagde e-mail berichten via het netwerk of de servers van ZeelandNet naar accounthouders bij andere ISP's die dit niet toestaan, verboden.

Terug naar boven

14) Gevolgen van overtreding

Het overtreden van de bepalingen in dit document kan tot gevolg hebben dat de dienstverlening tijdelijk, gedeeltelijk of permanent wordt stopgezet. ZeelandNet is geheel autonoom in het besluiten hiertoe en is niet gehouden dit besluit te motiveren. In het algemeen zal echter gezocht worden naar een oplossing via een dialoog met de vermeende overtreder van deze bepalingen.

ZeelandNet verleent geen restitutie voor onderbrekingen in de dienstverlening indien deze het gevolg zijn van overtredingen van deze beleidsbepalingen.

Terug naar boven

15) Wijzigingen

ZeelandNet behoudt zich het recht voor om deze beleidsbepalingen zonder voorafgaande aankondiging te mogen aanpassen.

Terug naar boven


Print deze pagina