Kaloot Defenders

Communities

ZeelandNet

Kaloot Defenders

Welkom op de community Kaloot Defenders!

137.494 bezoekers 19 leden Log in

Beschermingsregime Westerschelde


 

Het beschermingsregime ten aanzien van De Kaloot.

 

Het gehele Westerschelde–estuarium is een Speciale BeschermingsZone (SBZ)

Het gehele gebied is beschermd door de Vogel en Habitatrichtlijnen en aangewezen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Bovendien is het plan om dit gehele gebied onder de bescherming van het Natura 2000 plan onder te brengen.

 De Ecologische Hoofdstructuur is beschermd door ruimtelijke ordeningswetgeving, via het zogenaamde ‘nee, tenzij’-regime:

activiteiten die de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten zijn niet toegestaan, tenzij:

 bij ontstentenis van reële alternatieven;

 én er sprake is van redenen van groot openbaar belang;

 én de initiatiefnemer zorgt voor realisatie van mitigerende maatregelen om de nadelige effecten weg te nemen of te ondervangen;

 en waar dit niet volstaat, de resterende effecten compenseert.

 Belangrijkste voorwaarde: er mag geen nettoverlies aan waarden optreden, voor wat betreft areaal, kwaliteit en samenhang. 

Problemen bij de uitvoering van natuurcompensatie 

Het vinden van een geschikte compensatielocatie binnen het Westerschelde-estuarium;

 Er is nu al een probleem om het verlies van estuariene natuur door ingrepen van allerlei aard in de laatste decennia, in het gebied te herstellen.

 De grootste opgave is om de natuur meer ruimte te geven binnen het estuarium. Het probleem hierover rondom ontpolderen is algemeen bekend.

 Het in de MER voorgestelde compensatie gebied (Schorerpolder) is door de uitbreiding van CoBelFret allang geen optie meer! Immers de lichtvervuiling van dit bedrijf grenst direct aan het zogenaamde natuurcompensatie gebied.

 Het voorkomen, wegnemen of ondervangen van nadelige effecten door het vernietigen van 140 hectare estuariene is derhalve onmogelijk.  

Dwingende reden?

  Er is geen enkele sprake van groot openbaar belang, temeer er een meer dan redelijk alternatief voorhanden is binnen het huidige industriegebied. Het scheppen van werkgelegenheid was immers het doel! Datzelfde doel kan nu bereikt worden door andere voor de hand liggende alternatieven.Een ingreep die nauwelijks nadelige gevolgen heeft voor de natuur en zeker geen verlies van estuariene natuur oplevert.

 

Omhoog