Kaloot Defenders

Communities

ZeelandNet

Kaloot Defenders

Welkom op de community Kaloot Defenders!

137.496 bezoekers 19 leden Log in

de strijd om het behoud van het strand


18 -11 1998  Havenschap denkt na over aanleg containerkade?  kopt de PZC

Vanaf die datum is er weinig rust in mijn botten overgebleven. Met de gedachte dit mag nooit gebeuren, dat een uniek fossielenstrand en natuurgebied verloren gaat. Dus werdt onmiddellijk de strijd aangebonden. Per direct werden alle verenigingen, waarvan ik als amateur geoloog lid van ben, aangeschreven om hun protesten tegen dit plan kenbaar te maken aan de directie van Zeeland Seaports, toen nog geleid door de heer J. Philippen.

Resultaat was dat enkele duizenden protestbrieven werden ingeleverd. Niets hielp echter, de plannen werden ondanks ook ander negatieve beoordelingen van diverse instellingen toch doorgezet.

Na vele vergaderingen, inspraak bijeenkomsten en de vernietiging van de streekplanwijziging door de Raad Van State zijn we nu in een stadium beland, dat er weer een nieuw plan ligt om toch de laatste resten van De Kaloot om zeep te helpen.

Niets is te min om kenbaar te maken, dat het gebied toch al niets betekent of op lange termijn geheel dreigt te verdwijnen. Uit “onafhankelijk onderzoek? wil men steeds weer laten blijken, dat de natuurwaarde aan dit strand niets inhoud en dat de duinen en de planten op de dijk geen betekenis genoeg hebben om die over de volledige lengte in stand te houden.

Zo is er in het kader van het MER (Milieu Effect Rapport) voor de WCT (Westerschelde Container Terminal) een onderzoek geweest van het NIOO in Yerseke de Macrobenthos van het Sloegebied bemonstering in het najaar van 2001.

In het hiervoor aangehaalde rapport; Inventarisatie van de bodemdieren rond de beoogde locatie van de containerhaven Sloegebied?.[46] staat de volgende passage: (p.13)

Citaat:

De zandfractie is weinig slibrijk. Slibarm sediment is over het algemeen wat armer aan bodemleven. Grofkorrelig sediment is zelfs nog wat armer aan bodemleven. In het mondingsgebied worden de hoogste dichtheden over het algemeen op de slibrijke punten langs de zuidoever en op delen van de platen gevonden. Deze wat rijkere punten hebben een verhogend effect op de gemiddelde waardes.

Door de aanwezigheid van de klei-laag is de sedimentlaag die geschikt is voor het macrobenthos wat dunner. Het overgrote deel van het macrobenthos leeft in de bovenste 5 tot 10 cm van het sediment. De klei-laag zat (op een enkele locatie na) dieper dan 15 cm, waardoor het effect niet al te groot zal zijn. Alleen het voorkomen van Arenicola marina (Wadpier) is door de kleilaag onmogelijk geworden. Gezien de overige soorten, die op een ander sedimenttype wijzen als dat wat Arenicola marina gewoonlijk prefereert, is de wadpier niet in het onderzoeksgebied te verwachten. De bovenstaande factoren kunnen ieder op zich een deel verklaren van de lagere dichtheid en biomassa binnen het onderzoeksgebied dan in het vergelijkingsgebied.

einde citaat

Hoe anders is de waarheid, wadpieren (leeglopers) heb ik altijd al in grote hoeveelheden aangetroffen aan De Kaloot. Maar ja, wiens brood men eet? Vult u zelf maar in.

De hierna volgende foto's van 1 augustus j.l. spreken voor zich.

Dergelijke concentraties van meer dan 40 exemplaren per M² betekent dat er een gezond leefklimaat voor wadpieren aanwezig is, maar dat wist ik al meer dan veertig jaren.

Ik ben begonnen als hengelaar in 1965 toen De Kaloot een belangrijk natuurgebied was, maar ja de vooruitgang, we moesten toch ook mee op wereldschaal, bedrijven werden gelokt met goedkope stroom. Hiervoor moest de kerncentrale gebouwd worden zodat we voorgoed met de erfenis van het nucleair afval opgescheept blijven zitten. Maar dat is volgens sommigen niet erg, want het sloegebied is toch al verpest, dus dat kan er ook nog wel bij.

 

Vanaf de Roeper naar het westen kijkend.

Vanaf het uitwateringskanaal naar de Roeper kijkend.

Omhoog