mop

Communities

ZeelandNet

mop

WELKOM DIERENVRIENDEN

379.094 bezoekers 24 leden Log in

Waarom bedreigen mensen het dierenrijk?


Bedreigde dieren hebben hulp nodig

Bedreigde dieren zijn diersoorten die onze hulp nodig hebben. Door de een of andere oorzaak hebben ze moeite om in hun natuurlijke omgeving in leven te blijven. Sommige diersoorten hebben zoveel problemen dat wetenschappers ze op een lijst hebben gezet ? de lijst van Bedreigde Diersoorten ? om iedereen te laten weten welke dieren de meeste hulp nodig hebben. Op de volgende bladzijden van dit boek laten we jullie zien welke dieren al op deze lijst staan. En we zullen jullie laten zien waardoor ze bedreigd worden. Als er niet heel snel iets gebeurt om deze dieren te helpen, zullen ze uitsterven. Deze dieren komen in de toekomst misschien wel op deze lijst terecht als de mensenhun gedrag niet veranderen. Het gaat vaak om dieren waar mensen erg dol op zijn ? maar het is juist de schuld van de mensen dat ze misschien uitsterven. Waarom zijn er dieren en planten? Waarom zijn er dieren en planten nodig? Ten eerste omdat de wereld er lang niet zo mooi uit zou zien zonder. Iedere keer dat een dier of een plant uitsterft, verdwijnt er iets moois ? en dat en dat maakt de wereld armer. Maar er is iets dat nog veel belangrijker is: alle dieren en planten hebben elkaar nodig. Iedere dier- en plantensoort speelt zijn eigen rol bij het in stand houden van de natuur. Je moet je voorstellen dat de natuur een piramide van blokken is. Ieder blokje is nodig om de piramide overeind te houden. Als je een blokje weghaalt, maakt dat nog niet zoveel uit. En zelfs als je 25 blokjes weghaalt, gebeurt er nog niet zoveel. Maar als je honderden en duizenden blokjes weghaalt, zal de piramide bijna zeker omvallen. En zo gaat dat ook met dier- en plantensoorten. Als de mensen daar te veel van weghalen, ontstaat er een wereld die helemaal verstoord is.

De mens staat helemaal bovenaan op de piramide.

De mensen beseffen vaak niet hoezeer hun eigen overleving afhangt van het overleven van andere soorten. Maar als de piramide omvalt, valt de mens ook. Hoeveel blokjes kunnen we weghalen voordat de piramide omvalt? Niemand weet dat eigenlijk. Wetenschappers begrijpen de ingewikkelde verbindingen tussen de verschillende soorten niet goed genoeg om dat zeker te kunnen weten. Maar ze weten een ding wel ? als de mensen doorgaan met het verstoren van de natuur, zullen ze daar vast en zeker voor moeten boeten. Veel dieren eten planten en die dieren zijn weer voedsel voor de dieren die vlees eten. Als de planteneters niet genoeg voedsel meer kunnen vinden of als ze door andere oorzaken uitsterven, zullen de vleeseters ook uitsterven. Planten zijn de belangrijkste voedselbron op aarde. Zij zetten zonlicht en mineralen uit de aarde om in voedsel voor dieren. Iemand heeft eens uitgerekend dat van iedere plantensoort tussen de 10 en 30 diersoorten volkomen afhankelijk zijn om te kunnen leven. Dus iedere keer als een plantensoort uitsterft, gaan er ook 10 tot 30 diersoorten verloren. Sommige insecten helpen planten zich te vermenigvuldigen door ze te bestuiven. Insecten vormen ook de voornaamste voedselbron voor kleine vogels en kleine zoogdieren. Als er veel insecten verloren gaan, zullen dieren die van insecten afhankelijk zijn ook uitsterven.

Een eigen plek voor elk dier

Dieren hebben, net als mensen, een eigen plek nodig. Een plek, waar ze kunnen leven en voedsel kunnen vinden en waar ze hun jongen veilig groot kunnen brengen. De leefomgeving van een dier wordt zijn habitat genoemden het verlies van hun habitat is tegenwoordig voor veel dieren de grootste bedreiging die ze te wachten staat. De mens is met een beangstigende snelheid bezig de habitats van dieren te vernietigen. Het aantal mensen op de wereld is heel snel aan het groeien. En als gevolg daarvan hebben wij meer boerderijen nodig om gewassen te verbouwen en meer ruimte om huizen te bouwen. En dus nemen we veel grond van de dieren af. Iedere dag worden de leefgebieden van duizenden dieren vernietigd. De meeste dieren kunnen geen nieuwe plekken om te leven vinden. Als hun habitats vernietigd worden, is het ook afgelopen voor ze.

Voedsel en water

Dieren hebben voedsel en water nodig. Maar mensen doen vaak dingen die het voor wilde dieren heel moeilijk maken om het voedsel en water dat ze nodig hebben te vinden. Sommige mensen laten vee grazen op plaatsen waar wilde dieren het gras eigenlijk nodig hebben. Sommige mensen halen het beste voedsel uit een bepaald gebied en laten heel weinig over voor de dieren. Weer anderen verjagen de dieren naar arme grond, waar heel moeilijk eten te vinden is, zodat de mensen de goede grond kunnen gebruiken. En het allerergste is dat sommige mensen chemische stoffen in de lucht en het water verspreiden, die het voedsel dat dieren moeten eten vergiftigen.

Dieren kunnen gered worden

We kunnen dieren redden als we dat echt willen. De dieren die onder aan de bladzijde staan, zijn het levende bewijs dat het lukt. Sommige van deze dieren zijn gered doordat er niet meer op ze werd gejaagd of doordat ze niet meer gevangen werden. Ze zijn allemaal veilig in dierentuinen of reservaten ondergebracht. En wetenschappers hebben ervoor gezorgd dat ze meer jongen konden krijgen, zodat er meer van een soort zouden komen. De dieren die ingelijst zijn vormen het trieste bewijs van wat er kan gebeuren als wij niet ons best doen om dieren te redden. Al deze dieren zijn voor altijd verdwenen.

 

Jij kunt helpen

Jij kunt helpen. Zoals je hebt kunnen lezen, worden dieren en planten bedreigd door wat de mens ze aandoet. Vele mensen hebben een egoïstische houding tegenover de natuur. Daarom kunnen wij bedreigde diersoorten alleen maar redden door ervoor te zorgen dat die mensen hun houding veranderen. Jij kunt daar je steentje aan bijdragen. Leer zoveel je kunt over de natuur. Probeer zoveel mogelijk te weten te komen over dieren, planten en de manier waarop de natuur te werk gaat. Lees boeken en tijdschriften. Kijk naar televisieprogramma s over de natuur. Ga naar dierentuinen en dierenparken om dieren te bekijken en te bestuderen. Hoe meer je weet, des te beter kun je proberen ze te helpen. Schrijf brieven en laat mensen weten wat er volgens jou moet gebeuren om bedreigde diersoorten te redden. Schrijf naar mensen die iets aan het probleem zouden kunnen doen- ministers, kamerleden, directeuren van grote bedrijven, burgemeesters. Die mensen lezen dit soort brieven echt. En als ze maar genoeg brieven krijgen, ondernemen ze vaak iets om te helpen. Vertel andere mensen over bedreigde diersoorten ? en waardoor ze bedreigd worden. De meeste mensen weten niet dat zij misschien zelf meewerken aan het in gevaar brengen van bepaalde dieren. Als ze horen dat zij met hun gedrag dieren kwaad doen, zullen ze misschien proberen dat gedrag te veranderen. Koop geen dieren die in het wild hebben geleefd. Zolang mensen wilde dieren blijven kopen, hebben de jagers een reden om nog meer dieren te vangen. Als je een huisdier wilt kopen, over tuig je er dan eerst van dat het dier in gevangenschap is opgegroeid. Vraag de mensen in de dierenwinkel om een bewijs dat dat inderdaad het geval is. Koop geen producten waarvoor wilde dieren zijn doodgemaakt. Als die producten niet meer verkocht worden, hoeven die wilde dieren ook niet meer gedood te worden ? en is er geen geld meer aan te verdienen. Als je niet zeker weet waar iets van gemaakt is en waar het vandaan komt, vraag dat dan aan de mensen in de winkel. Steun dierentuinen, waar men voor de voortplanting van bedreigde dieren zorgt. Zoals je in hebt kunnen lezen, zijn sommige diersoorten tegenwoordig alleen nog maar in leven doordat dierentuinen ze beschermd hebben en hun best hebben gedaan om het aantal dieren te vergroten. In sommige dierentuinen zijn wetenschappers bezig naar manieren te zoeken om nog meer bedreigde dieren te redden. Ga naar een dierentuin bij jou in de buurt en vraag of je kunt helpen. Steun organisaties die bedreigde diersoortsoorten proberen te redden. Je kunt in je eentje veel doen, maar een groep mensen die samenwerkt heeft meer kans om iets gedaan te krijgen. Neem contact met hen op en vraag of ze je wat meer willen vertellen over de zaken waar ze mee bezig zijn. Ze zullen het fijn vinden dat je belangstelling toont. Een van die oganisaties is: Het Wereld Natuur Fonds. Meer informatie over wat zij doen kun je vinden op www.wnf.nl

Het groeiende aantal mensen op aarde is de voornaamste oorzaak van alle problemen. Doordat de wereldbevolking maar blijft groeien, komt er steeds meer vraag naar woonruimte, en naar voedsel, hout, mineralen en andere dingen die uit de natuur gehaald moeten worden. Tweehonderd jaar geleden waren er minder dan een miljard mensen op de aarde. Er was toen nog meer dan genoeg voedsel en volop ruimte voor mens en dier. Momenteel zijn er meer dan 4,5 miljard mensen op de aarde en nu begint het krap te worden. Als het aantal mensen in de toekomst nog meer voor de dieren overblijven.

            

 

De onzekere toekomst van dieren in ons eigen land!

ZE ZIJN ER NOG ?MAAR ER DREIGT EEN ONZEKERE TOEKOMST VOOR FLINK WAT DIEREN IN ONS LAND DIE ER VROEGER GEWOON BIJ HOORDEN. HUN LEEFGEBIEDEN ZIJN AAN HET VERDWIJNEN. VAAK PER ONGELUK EN TERLOOPS. ZELDZAME VOGELS, VLINDERS, VISSEN, AMFIBIEEN EN ZOOGDIEREN ZIJN OP EEN RODE LIJST GEPLAATST. ALS WAARSCHUWING. OM JUIST HUN LEEFGEBIEDEN NIET VERLOREN TE LATEN GAAN.

BOOMMARTERS leven schuw en teruggetrokken in oude bossen waar genoeg dikke bomen staan met oude spechtenholen om in te wonen. Lange tijd waren die nauwelijks te vinden. Maar met het groeien van de bossen groeien de kansen voor de boommarters.

PATRIJS in grote koppels struinen patrijzen over de velden. Ze zoeken dekking en nestelplaatsen in ruige akkerranden en slootkanten. Maar die zijn ten offer gevallen aan de gemechaniseerde en grootschalige landbouw. Met agrarisch natuurbeheer heeft de patrijs weer toekomst.

 

KNOFLOOKPAD droge zandgrond was het leefgebied van de knoflookpad, die inderdaad naar knoflook ruikt. Hij plantte zich voort in de drinkpoelen voor het vee. Maar die zijn verwaarloosd of gedempt. Door het graven van nieuwe poelen kan hij nog gered worden.

SNEEP als een vis verdwijnt, valt dat nauwelijks op. Zo ging het met de sneep, een tamelijk grote vis die leeft in schoon, helder stromend water. Hij was gevlucht uit de vervuilde beken en rivieren. Na grootscheepse waterzuiveringen is hij nu weer op de weg terug.

ADDER er leven maar drie soorten slangen in ons land. Reden genoeg om ook zuinig te zijn op de giftige, maar o zo schuwe adder. Zijn leefgebied was het vochtige hoogveen, maar dat is op grote schaal ontgonnen. Nu is hij aangewezen op een enkel heidevennetje.

GROTE VUURVLINDER van twee kanten is de grote vuurvlinder altijd bedreigd geweest. Door hebberige verzamelaars die deze beauty perse wilden vangen. En door het stelselmatig droogleggen van de moerassen waar hij leefde. Hij is nu een van de zeldzaamste vlinders ter wereld.

BOOMKIKKER een poeltje met wat ruigte eromheen van wilde braamstruiken is het ideale leefgebied van de boomkikker. In het water kan hij zich voortplanten, op de braamtakken kan hij zich warmen in de zon. Te veel boomkikkerpoelen zijn weggesaneerd.

NOORDSE WOELMUIS de ondersoort van de noordse woelmuis die in Nederland voorkomt, is uniek op de wereld. Hij houdt van drassig land en leeft rond de Friese Meren, op Texel en in de veenweiden van Holland en Zeeland. Zijn leefgebied wordt almaar kleiner.

DE OTTER IS TERUG De otter is terug in Nederland. Dit prachtige zoogdier is deze zomer uitgezet in de weerribben en de wieden natuurgebieden in de kop van Overijssel. De laatste otter in Nederland stierf in de jaren tachtig. Sindsdien is er veel gedaan om het dier weer uit te kunnen zetten in ons land. De waterkwaliteit is verbeterd wegen zijn voorzien van tunnels en gaas, en vissers gebruiken speciale netten om te voorkomen dat otters in fuiken verdrinken. De herintroductie van de otter is een project van verschillende overheden, stichting Otterstation Nederland, staatsbosbeheer, www.terugkeer-otter.nl biedt uitgebreide informatie over het project.

 

Als de mens voor God gaat spelen....gebeuren er vreemde dingen!

http://www.humandescent.com/index2.shtml

 

Omhoog