Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Communities

ZeelandNet

Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Welkom op de community : Politiek binnen de Zeeuwsedijken !

200.852 bezoekers 8 leden Log in

Politiek en toerisme in Zeeland !!


     

.................... Politiek en  Toerisme  !! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2010  -  2013

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2007 .

 ** ....... Hond  mag  vrij  op  strand  dollen . ..................................................................................................... Domburg .  9 nov.  2007 .       

.................................................................................... De  gemeente  Veere  stelt  alle  stranden  open  voor  loslopende  honden . Van  19.00  uur  `s avonds  tot  10.00  uur  `s ochtens   mogen  die  straks het  hele  jaar  door  langs  de  kustlijn  rennen  . Tijdens  het  badseizoen  (  15  mei  tot  15  september ) zijn  de    vier  drukke  badstranden  overdag  voor  honden  verboden  .   

...................................................... Website ........ : ......... www.veere.nl ........... www.hondenplaza.nl/ ......... www.hondenpage.com   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2006 .

  ** ....... Slaaphuisjes  meerwaarde  toerisme .

......................... SWW  wil  verblijfsaccommodatie  aan  Walcherse   kust  uitbreiden .Dit  voorstel   staat 

........................ in  het  meerjarenbeleidsplan   2007  --  2011  van  de  SSW .   .

......................... Website ....... : ........ www.strandexploitatiewalcheren.nl ..... www.vvvwnb.nl        

  ** ....... Van  akkerbouw  naar  hofstedecamping . .................................................................................. Koudekerke  .  22 dec .  2006 .   

........................ De  camping  van  familie    Aarnoutse  in  Koudekerke  heeft  van  de  gemeente  Veere 

........................ toestemming  gekregen  om  uit  te  breiden  .  Het  erf  zal  in  de  loop  van  dit  jaar een 

......................... metamorfose  ondergaan  ,  maar    blijft  wel  in  oorspronkelijke  stijl .

......................... Website  ........ : ..... www.vekabo.nl ........ www.vekabo.nl/aarnoutse   

 **  ....... Recron  bezorgd  over   kustplan   .  ............ Verbeteren    veiligheid  Walcherse  kust  kan   recreatiebedrijven  schaden .

......................... Website ....... : ........ www.rijkswaterstaat.nl........ www.vvvzeeland.nl ...... www.recron.nl 

 ** ......... Minicampings  vanaf  2008  groter  .  ........ Kampeerboeren  mogen  over  drie  jaar  meer  standplaatsen  aanbieden .

.......................... Website  ........ : ....... http://kamperen.startkabel.nl ........ www.vriedenvanhetplatteland.nl .......... www.vekabo.nl    

** ........ Boerengolf   in   Aagtekerke  .  ....... Website  ....... : ........ www.aagtekerkeopen.nl ........ www.boerengolf.nl       

** .......... Vrouwenpolder   kiest  voor   sport  . .......... Badplaats  wil  zich  onderscheiden   met  toeristisch   actieplan  . ( ?? )  

................................. sportvakantieplaats ........ Website ........ : ........ http://sport.pagina.nl ......... www.vrouwenpolder.info 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ** ....... Camping  mag  naar  Joossesweg . ........................................................................... Westkapelle  .  22 dec .  2006 .     

..........................  ( plan  van  vertrek  vanaf  10  maart  2004  ) ........... Website ....... : .......... www.campingmoens.nl      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vakantie  Zeeland .

.......... Zeeuws  --  Vlaanderen   .................................... : ................................................................................ www.recreatiezeeland.nl/rz/regio=6/ 

.......... Noord  --  Beveland ............................................ : ................................................................................ www.recteatiezeeland.nl/rz/regio=3/       

.......... Walcheren ......................................................... : ................................................................................ www.recreatiezeeland.nl/rz/regio=4/      

......... Tholen ................................................................ : ................................................................................ www.recreatiezeeland.nl/rz/regio=7/    

.......... Goere  --  Overflakee ......................................... : ................................................................................................. www.recreatiezeeland.nl       

.......... Schouwen  --  Duiveland ................................... : ................................................................................................ www.recreatiezeeland.nl/   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          !!!  >>>  Via  deze   Website  kunt  u  ,  uw  Beoordeling  van  uw  Hotel Camping   e. c.   bekijken    en  achterlaten  !! 

         ...................................................... Website ........... : ........... www.vakantiereiswijzer.nl .......... www.vakantiereiswijzer.nl/vakantie/links     

............................................................................................................................... www.vakantiereiswijzer.nl/vakantie/land/52/nederland

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

**  Harde lijn tegen illegaal bewonen vakantiehuizen .      ( illegal  bewonen )    

.......... Het kabinet kiest voor een harde aanpak van vakantiehuizen . Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om op te treden .

.......... De rijksinspectie voor ruimtelijke ordening gaat er ook beter op letten . Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunde deze lijn .

.......... Controles . Dat valt , volgens een Kamermeerderheid , de gemeenten slechts gedeeltelijk te  verwijten  .

.......... De controles kosten veel geld en energie . Het kabinet wil dat gaan vereenvoudigen . Zo kunnen gemeenten in de

.......... nabije toekomst via de belastingdienst nagaan of er voor een recreatiewoning hypotheekrente--aftrek wordt verstrekt .

.......... Inspectie . De rijksinspectie is er al mee bezig geweest . Zij heeft bekende  gevallen van permanente

.......... bewoning van recratieverblijven op een rijtje gezet . Vier Zeeuwse  parken staan erbij : De Banjaard op Noord--Beveland ,

.......... Aquadelta bij Bruinisse , het sluizencomplex vlakbij  Wemeldinge en het bungalowpark Breezand aan de rand van Vrouwenpolder .

.......... Over Noord--Beveland wordt opgemerkt dat in het bestemmingsplan strikter moet worden omschreven dat er niet permanent

.......... gewoond mag worden . Probleem met Breezand is dat het  bestemmingsplan verouderd is .  Het is de rijksinspectie niet

.......... duidelijk of Schouwen--Duiveland tegen permanente bewoning in Aquadelta optreedt . Voor het  sluizencomplex nabij Wemeldinge

......... is een regeling getroffen . Maximaal veertig huizen mogen er permanent bewoond worden .

......... Leeg . Minister maakt overigens ook bekend dat hij kleine kustgemeenten wil helpen in de strijd tegen  het recreatief gebruik van

........ woningen binnen de bebouwde kom . In Veere en op Noord--Beveland speelt dat vooral . Toeristen hebben daar veel huizen gekocht ,

........ waardoor sommige straaten er `swinters leeg bij liggen . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 **  Scheiding tussen recreatie en natuur vervaagt .         ( recreatie en natuur . )    

............ Delen van bos -- en duingebieden kunnen in de toekomst in beheer en onderhoud komen bij recreatieondernemers .

........... De gevestigde natuurbeherende organisaties komen daarbij buitenspel te staan . Dit komt door het vervallen van de strikte scheiding

........... tussen verblijfsrecreatie enerzijde en landschapsbouw , natuur en water anderzijds .

........... Er zijn in de provincie  signalen dat recreatiebedrijven deze activiteiten gaan combineren . Bijvoorbeeld in

........... West -- Zeeuws--Vlaanderen  zijn diverse recreatie --ondernemers met plannen bezig , waarin het voor eigen rekening nemen van

........... beheer en  onderhoud van natuurgebieden is opgenomen . Het dagelijks provinciebestuur constateert dat gemeentelijke visies op

........... plattelandstoerisme ver te zoeken zijn ( alleen Borsele heeft er een gemaakt ) . Wel wordt er in de provinciale plannen voor

........... gebiedsinrichting ( Schouwen --West , West -- Zeeuws --Vlaanderen , Walcheren en Veerse Meer ) veel aandacht aan geschonken . 

........... Van de acht gewenste landschapcampings zijn er nog maar twee verwezenlijk . In 2003 wordt beslist of het roer om moet .

.......... Onderzocht  wordt of komst van boerencampings bevorderd kan worden .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ** ...... Zuinig op een gouden rand .              Zorg voor de kust van Walcheren .       Zeeland . 2002 .  

......... Zeeland  vakantieland  zou    een stuk  aan aantrekkingskracht inboeten als de stranden er niet waren . De toeristische organisatie in dit gewest mag dan graag uitbazuinen dat Zeeland meer is dan zon , zee en strand , het publiek verkeert toch het liefst op dat gouden randje . Per seizoen vinden honderdduizenden bezoekers er verpozing en vertier . Op de meeste plaatsen aan de Noordzeekust zijn het de gemeenten die zorg dragen voor een prettig verblijf op de plek waar land en zee elkaar tegenkomen .         Website  :    www.vvvzeeland.nl   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     **     Vier projecten voor plattelandstoerisme voldoen aan eisen . ........ plattelandtoerisme ......................... Walcheren . juni .  2002 .    

.............. Het project Plattelandtoerisme maakt deel uit  van  de   Regiovisie Walcheren 2000+   en is bedoeld om toeristen naar het  platteland  te trekken . Daarvoor  worden  kleinschalige  vormen van recreatie en toerisme gecombineerd met  natuur en  landschap . Te denken valt aan een winkeltje  bij de  boerderij  waar in eigen  producten worden verkocht  . Voor toeristen is er dan meer te  doen en agrariers kunnen op die manier  een sluitende exploitatie krijgen .

 

............. Als horeca  of  detailhandel nog niet genoeg opleveren om  financieel rond te komen , kan de ondernemer een  hofstedecamping beginnen of  appartementen in de  boerenschuur bouwen . De  hofstedecamping is een  kleinschalige camping bij een beeldbepalende boerderij die nog steeds gebruikt wordt . Als de  ondernemer als vergoeding   vijf  hectare  bos aanplant  , mag hij maximaal veertig  kampeerplaatsen inrichten .

 

.............. De  appartementen  in de  boerenschuur mogen alleen gebouwd worden in  bestaande  monumentale of  beeldbepalende  schuren bij  agrarische bedrijven . Per  agrarisch bedrijf  mogen maximaal  vijf  appartementen worden  gerealiseerd .   

.............. Begeleiding  .  Om  ondernemers te helpen bij het indienen van  hun plannen is een consulent    plattelandstoerisme  bij de Zuidelijke Land  --en Tuinbouw Organisatie in  dienst getreden .  Hij begeleidde de agrariers bij het  omtwikkelen en uitwerken van de plannen en de uitvoering ervan .  In totaal werden tien plannen ingediend . Vijf  waren gericht op een  hofstedecamping . De andere plannen gingen  over dagrecreatieve  initiatieven in combinatie met  appartementen . Twee ondernemers  trokken hun  voorstel  snel weer in . Van de  resterende acht  projecten vielen er vier af . 

............... Een  initiatief was  ingediend door  een niet --agrarier , bij een andere ondernemer  was  geen sprake van een  beeldbepalende  boerderij  en bij een derde  indiener lag de nadruk op  verblijfsrecreatie  en moest een  monumentaal  gebouw plaats maken voor het plan .  Het  vierde voorstel  viel af omdat het  binnen de  geluidszone rond het  Sloegebied lag .  De Stuurgroep heeft vorig jaar ( 2001 ) besloten aan de  plannen van de  andere vier  ondernemers  medewerking  te verlenen .                       Website    :     www.vriendenvanhetplatteland.nl        www.vekabo.nl   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VVV  Zeeland .

......... Website ` s  van  Zeeuwse .......................................................................................... evenementen  ,  Museum `s   , Cultuur   e. c. 

......... Recreatie   Zeeland .............. www.recreatiezeeland.nl ...................................... Watersport  in  Zeeland .......... www.deltawateren.nl  

......... vvv  Zeeland ......................... www.vvvzeeland.nl ........................... vvv  Noord  --  Beveland   en  Walcheren ........ www.vvvwnb.nl             

......... vvv  Schouwen --  Duiveland ........ www.vvvschouwenduiveland.nl ......................... vvv  Zeeuws --  Vlaanderen ........ www.vvvzvl.nl            

......... Adressen  VVV`s  !     www.vvvzeeland.nl/vvv.htm ........................... Zwemwater  Zeeland ......... www.zeeland.nl/zeeland/zwemwater      

.. Zwemwater  cont. vanaf  1 mei / 30 sept . ............................................................. www.zeeland.nl/zeeland/zwemwater/kwaliteit/locaties      

......... Toerisme  Walcheren .............. www.veersecourant.nl ...................... Aan  de  Zeeuwsekust ........ : ........ www.aandezeeuwsekust.nl/                        

......... Vakantie  in  Zeeland ...... : ........ www.vakantiezeeland.nl ................. Zeeuwse  zomer ................ : ............. www.zeeuwsezomer.nl/                              

......... Zeeland  vakantie  land ........ : .......... www.zeelandvakantie.net   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Museum `s  Zeeland .

..................................................................................................................... Zeeuws  Museum  ! 

......... Zeeuws  Biologisch  Museum ......... Oostkapelle ............................. : ..................................................................... www.zbm-westhove.nl      

......... Zeeuws  Museum ........................... Middelburg .............................. : ................................................................... www.zeeuwsmuseum.nl                      

......... Museum ........................................ Vlissingen ................................ : ........................................................................... www.muzeeum.nl         

......... Zijde Museum ................................ Meliskerke .............................. : ................................... www.zijdemuseum.nl ........ www.silkshop.nl         

......... Museum   Dijkwerken e.c. ............. Westkapelle ............................. : ...................................................... www.polderhuis-westkapelle.com     

........ Musea in Zeeland ................................................................................................................................................ www.museainzeeland.nl    

......... Rien Poortvliet  museum .............................................................. : .......................................................... www.rienpoortvlietmuseum.nl       

........ Stoomtrein   Goes  --  Borsele ....................................................... : ...................................................................... www.destoomtrein.nl   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Weer in Zeeland .  

........ Weer in Zeeland  !! ....................................................................... : .................................................................... www.meteozeeland.nl     

........ het Weer in Zeeland ! .................... uitgebrijd Walcheren ! .............. : ................................................................ www.weeropwalcheren.nl           

........ Weeramateur  `s ......................................................................... : .................................................... www.weeramateur.nl/indexnl.htm      

........ Buienradar   !!!!! .............................. weer Nederland .................... : ......................................................................... www.buienradar.nl     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hulp diensten .

.............................................................................................. Hulp en verkeers diensten  !!

........ Hulpdiensten  Zeeland  ! ........... Zeeland en Breda ......................... : .............................................................................. www.politie.nl           

........ Hulpdiensten  ............................. Zeeland ( 2 ) ! .......................... : ................................. www.hvzeeland.nl ........ www.hulpdiensten.nl                  

....... Ziekenhuizen Zeeland ..................... Terneuzen .............................. : .......................................... www.zorgstroom.nl ....... www.zwv.nl 

....... Ziekenhuis ................................... Goes en Vlissingen ...................... : .......  

........ Verkeers  informatie ............................ : ... www.verkeersinformatiedienst.nl ......... www.autosnelwegen.nl ....... www.autosnelwegen.net   

........ Gemeentegids ................................. Ned . .................................. : .......................................................... www.internetgemeentegids.nl     

........ Geschillencomm . .............................. Ned . ................................... : ................................................................................... www.sgc.nl   

........ Toer ................................................ Ned . .................................. : ............................................................................. www.toerned.nl                                

....... Reizen ......................................... : ....... www.rides.nl ....................................... !!! .... Ned .  recreatiesector ........ : ........ www.footzy.nl   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- evenementen .  

............................................................................................. Evenementen  Zeeland  !!

......... Delta  Waterland .......................................................... : ........................................... www.deltawaterland.nl ........ www.deltainzicht.nl

......... Info . over water .......................................................... : ............................................... www.overschelde.nl ........ www.waterland.net   

......... een weekendje weg ..................................................... : ................................................................................ www.weekendjeweg.nl          

......... Dagje  Zeeland ............................................................ : ...... www.dagjezeeland.nl ........ www.dagjezeeland.nl/evenementen/index.php             

......... Hof van Zeeland ............. www.hofvanzeeland.nl ....................................................... Recreatie Zeeland ........ www.recreatiezeeland.nl                                         

.......... Natio . Park  Oosterschelde ..................................... : ................................................................................. www.npoosterschelde.nl       

.......... Fiets  evenementen ................................................. : ................. www.fietsplatform.nl/nieuws.php ........ http://routes.beleefzeeland.nl            

.......... Rondje  met  het  Pontje ......................................... : .................................. www.zeelandnet./communities/pontje                                  

......... Strandjutten ............................................................ : .................................................................................. www.weekvandezee.nl              

......... Week van de zee ..................................................... : ......... www.weekvandezee.nl .......... www.kustenzee.nl ........ www.kustgids.nl   

......... Bureau Toerisme Zeeland ........................................ : ..................................................................... www.vvvzeeland.nl/index1.html

........ Kamperen bij de boer ............................................... : .................................... www.vekabo.nl ....... www.vriendenvanhetplatteland.nl                     

........ Camping`s  e.c . ....................................................... : ............................................................................................. www.recron.nl   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Allerlei  Website `s .

......... Voet veer ........... Vliss .  --  Bresk . BB dienst .............. : ........................................................ www.bresjes.nl/veerdiensten/bv.html    

......... Recreatie en watersport ........................................... : .............................................. www.waterland.net/smartsite.dws?id=21   

........ Vakantie !! ........... reiswijzer ................ : ............ www.vakantiereiswijzer.nl............. www.vakantiereiswijzer.nl/vakantie/links                                                                        

........ Vakantie  !! ................................ reiswijzer Ned . ....... : ................................. www.vakantiereiswijzer.nl/vakantie/land/52/nederland

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          

Omhoog