Het leven na de diagnose

Communities

ZeelandNet

Het leven na de diagnose

Welkom op de community Het leven na de diagnose!

425.720 bezoekers 78 leden Log in

Medicijnen: toepassingen, bijsluiters ed.


Op deze pagina kunt u medicijnen vinden die vaak worden voorgeschreven bij kanker. Mocht u meer willen weten over een medicijn dat niet vermeld staat, mail even naar degraafco@zeelandnet.nl en ik doe mijn best om de gegevens op te zoeken en hier neer te zetten.

ARIMIDEX® :

Arimidex® bevat  de werkzame stof anastrozol en wordt gebruikt bij de behandeling van hormoongevoelige borstkanker bij vrouwen na de overgang, die dus postmenopausaal zijn.

Waar wordt Arimidex® voor gebruikt?

Arimidex®  kan worden voorgeschreven als aanvullend geneesmiddel na een operatie van hormoongevoelige borstkanker bij vrouwen die na de overgang (postmenopausaal). De kanker is dan weliswaar verwijderd, maar het is mogelijk dat er al uitzaaiingen zijn ontstaan, die zo klein zijn dat ze nog niet zichtbaar zijn of als kankercellen zich in de lymfeklieren van de oksel bevinden. Om groei hiervan te voorkomen kan Arimidex® dan als zogenaamde adjuvante behandeling worden voorgeschreven.
Daarnaast kan Arimidex worden voorgeschreven bij vrouwen na de overgang met een hormoongevoelige borstkanker die niet meer te opereren is, of wanneer is aangetoond dat er al uitzaaiingen (metastasen) zijn.

Hoe werkt Arimidex®?

Arimidex® behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend zijn onder de naam "aromatase remmers". Veel vormen van borstkanker zijn gevoelig voor de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogenen. Er zijn dan zogenaamde oestrogeenreceptoren op de kankercellen aanwezig. Op dat moment is er sprake van hormoongevoelige borstkanker. Wanneer oestrogenen zich binden aan de oestrogeenreceptoren op de kankercellen, wordt de kanker aangezet tot groei.
Tijdens de vruchtbare jaren is er veel activiteit in de eierstokken en circuleren er met name veel oestrogenen in het lichaam van een vrouw. Tegen de tijd dat een vrouw de overgang nadert, produceren de eierstokken steeds minder oestrogenen, totdat de aanmaak op een gegeven moment geheel ophoudt. Vanaf dat moment zijn er in het lichaam nog wel oestrogenen aanwezig. De bijnieren geven namelijk mannelijke hormonen af, de zogenaamde androgenen, die onder meer in het vetweefsel en het spierweefsel, door een eiwit genaamd "aromatase", worden omgezet in oestrogenen. Dit laatste proces kan door aromatase remmers worden voorkomen. Door de productie van oestrogenen te verhinderen, voorkomt Arimidex dat de hormonen de groei van borstkanker kunnen bevorderen .  

Hoe wordt Arimidex® toegediend?

Arimidex® wordt geleverd als een tablet die elke dag moet worden ingenomen.

Voor patiëntenKlik hier voor de patientenbijsluiter Klik hier voor de registratietekst Klik hier voor meer informatie over borstkanker Klik hier voor de patiëntenbrochure Arimidex bij borstkanker

 

AROMASIN:

Aromasin

omhulde tabletten 25 mg

Het werkzame bestanddeel van Aromasin is exemestaan. Eén tablet bevat 25 mg exemestaan.

 

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: gehydrateerd colloïdaal siliciumdioxide (E551); crospovidon (E1202); hypromellose (E464); magnesiumstearaat (E470b); mannitol (E421); microkristallijne cellulose (E460i); natriumzetmeelglycollaat (A); polysorbaat 80 (E433); polyvinylalcohol, simethicon; macrogol 6000; sucrose; licht magnesiumcarbonaat (E504); titaandioxide (E171); methyl-p-hydroxybenzoaat (E218); cetylesterwas; talk (E553b); carnaubawas (E903); ethylalcohol; schellak (E904) en ijzeroxiden (E172).

Registratiehouder

Pfizer bv, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel.

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer 0800-MEDINFO (63 34 636).

Aromasin, omhulde tabletten 25 mg zijn ingeschreven in het register onder RVG 24443.

1. Wat is Aromasin en waarvoor wordt het gebruikt?

Aromasin tabletten zijn ronde, dubbelbolle, witte tabletten, met op één kant de opdruk ‘7663’.

 

• Aromasin kan worden geleverd in doosjes met 30 tabletten. Ze zijn per 10 verpakt in doordrukstrips.

 

• Exemestaan, het werkzame bestanddeel van Aromasin, is een stof uit de groep van de aromataseremmers. Deze middelen remmen het enzym aromatase, dat nodig is bij de aanmaak van vrouwelijke geslachtshormonen, de oestrogenen. In het bijzonder bij vrouwen na de overgang wordt aromatase door Aromasin sterk geremd. Hierdoor wordt de hoeveelheid oestrogeen in het lichaam verlaagd. Dit is een manier om hormoongevoelige borstkanker te behandelen.

PIL/EXE 25/september2005/ II-016 Pagina 1 van 4 Bijsluiter Aromasin, omhulde tabletten 25 mg

Aromasin kan worden gebruikt als aanvulling op de behandeling van oestrogeengevoelige beginnende borstkanker bij vrouwen na de overgang. Zij dienen echter eerst 2 tot 3 jaar met tamoxifen (een hormonaal geneesmiddel) te zijn behandeld. Aromasin kan ook worden gebruikt voor de behandeling van uitgebreide borstkanker bij vrouwen na de overgang, wanneer een ander hormonaal geneesmiddel onvoldoende effect heeft gehad.

2. Wat u moet weten voordat u Aromasin inneemt

Gebruik Aromasin niet wanneer u:

overgevoelig bent voor exemestaan of één van de overige bestanddelen van Aromasin;

 

• nog niet in de overgang, ‘de menopauze’, bent, dat wil zeggen wanneer u nog steeds iedere maand menstrueert;

 

• zwanger bent of borstvoeding geeft.

Waar u verder op moet letten bij het gebruik van Aromasin

Wees extra voorzichtig met Aromasin:

wanneer u lijdt aan nier- en/of leverfunctiestoornissen.

 

• wanneer u lijdt aan of een verhoogde kans heeft op botontkalking (osteoporose).

Aromasin kan in deze gevallen botontkalking veroorzaken of verergeren. Bij het begin van de behandeling met Aromasin zal uw behandelend arts uw botten daarop laten controleren en u indien nodig een therapie voorschrijven om de botontkalking te behandelen.

Vertel het uw behandelend arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Kinderen

Aromasin wordt niet aanbevolen bij kinderen.

Uw behandelend arts zal voordat Aromasin wordt voorgeschreven eerst vaststellen of u in de overgang bent. Dit wordt gedaan door bepaling van de concentratie van bepaalde hormonen in uw bloed.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Gebruik Aromasin niet wanneer u zwanger bent of probeert zwanger te worden.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Gebruik Aromasin niet wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vermijd het besturen van voertuigen of het bedienen van machines wanneer u last krijgt van sufheid, slaperigheid, krachteloosheid of duizeligheid (zie ook rubriek 4. Mogelijke bijwerkingen).

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Aromasin

Methylparahydroxybenzoaat kan vertraagde allergische reacties, zoals ontsteking van de huid (contactdermatitis), veroorzaken. Zelden treedt een onmiddellijke reactie op met huiduitslag en aanvallen van benauwdheid (bronchospasmen).

PIL/EXE 25/september2005/ II-016 Pagina 2 van 4 Bijsluiter Aromasin, omhulde tabletten 25 mg

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Aromasin in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op:
de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Het is mogelijk dat Aromasin een wisselwerking heeft met andere geneesmiddelen.

De volgende geneesmiddelen of stoffen kunnen de werking van Aromasin beïnvloeden:

• geneesmiddelen tegen overgangsklachten (meestal hormoonvervangende geneesmiddelen), omdat deze de werking van Aromasin kunnen tegengaan.

 

• rifampicine (een bepaald antibioticum onder andere tegen tuberculose), middelen tegen epilepsie zoals carbamazepine en fenytoïne en kruidenpreparaten die St. Janskruid bevatten kunnen de werking van exemestaan verminderen.

3. Hoe moet Aromasin worden ingenomen?

Algemene aanwijzingen

De tabletten dienen na een maaltijd via de mond te worden ingenomen, zoveel mogelijk iedere keer op ongeveer hetzelfde tijdstip. De gebruikelijke dosering is één tablet (25 mg) per dag.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Aromasin moet gebruiken. Volg de instructies die uw arts u heeft gegeven nauwkeurig op.

Raadpleeg uw arts of apotheker indien u merkt dat Aromasin te sterk of juist te weinig werkt.

Wat moet u doen wanneer u te veel Aromasin heeft ingenomen?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker wanneer u te veel van Aromasin heeft ingenomen.

Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Aromasin in te nemen?

Ga door met de gebruikelijke dosering op het gebruikelijke tijdstip. Let op! Neem nooit een dubbele dosis van Aromasin in om zo de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Aromasin bijwerkingen veroorzaken. Informeer uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart.

De mate van voorkomen van bijwerkingen is als volgt onderverdeeld: zeer vaak (meer dan 10%), vaak (tussen 1% en 10%); soms (tussen 0,1% en 1%) en zelden (tussen 0,01% en 0,1%).

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Spijsvertering en stofwisseling

Vaak: gebrek aan eetlust (anorexia)

Psychische aandoeningen:

Zeer vaak: slapeloosheid

Vaak: (ernstige) neerslachtigheid (depressie)

PIL/EXE 25/september2005/ II-016 Pagina 3 van 4 Bijsluiter Aromasin, omhulde tabletten 25 mg

Zenuwstelsel:

Zeer vaak: hoofdpijn

Vaak: duizeligheid, beknelling van de middelste zenuw van de pols leidend tot een prikkelend, pijnlijk en doof gevoel of tintelingen in de vingers en in de hand(palm) (carpale tunnelsyndroom).

Soms: slaperigheid

Bloedvaten:

Zeer vaak: opvliegers

Maagdarmstelsel:

Zeer vaak: misselijkheid

Vaak: buikpijn, overgeven, verstopping (obstipatie), gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, oprispingen, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), diarree

Huid

Zeer vaak: meer zweten dan normaal

Vaak:huiduitslag en haaruitval.

Steun- en bewegingsapparaat

Zeer vaak: gewrichts- en skeletspierpijn inclusief pijn in de ledematen, slijtage van de gewrichten (artrose), rugpijn, spierpijn en stijve gewrichten.

Algemeen:

Zeer vaak: vermoeidheid

Vaak:pijn, vochtophoping (oedeem) in zowel benen als armen

Soms:krachteloosheid (asthenie)

Bloed en lymfestelsel

Zelden: bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie); bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie). Deze bijwerkingen zijn alleen gemeld bij patiënten die behandeld werden voor gevorderde borstkanker.

Lever en gal

Zeer vaak: licht verhoogde waarden van bepaalde leverenzymen (alkalisch fosfatase).

Vaak: lichte verhoging van de galkleurstof (bilirubine) in het bloed

5. Hoe moet Aromasin bewaard worden?

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

 

• Er zijn verder geen bijzondere voorzorgen bij bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Aromasin niet meer na de datum op de buitenverpakking achter "Niet te gebruiken na". Op de doordrukstrip is de uiterste gebruiksdatum aangegeven na de letters "exp" gevolgd door maand en jaar.

Breng niet gebruikte geneesmiddelen terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in september 2005.

PIL/EXE 25/september2005/ II-016 Pagina 4 van 4

 

FEMARA:

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

FEMARA 2,5 mg filmomhulde tabletten

Letrozol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.

 

- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

 

- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Femara en waarvoor wordt het gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Femara inneemt

3. Hoe wordt Femara ingenomen

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u Femara

6. Aanvullende informatie

1. WAT IS FEMARA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Wat is Femara

Femara bevat een actief bestanddeel genaamd letrozol. Het behoort tot een groep van geneesmiddelen die aromatase-remmers worden genoemd. Het is een hormonale (of "endocriene") behandeling voor borstkanker.

Waarvoor wordt Femara gebruikt

Femara wordt gebruikt ter voorkoming van borstkanker. Het kan gebruikt worden als een eerste behandeling na operatieve ingreep van de borst, of volgend op 5 jaar behandeling met tamoxifen. Femara wordt ook gebruikt ter voorkoming van verspreiding van borstkanker naar andere delen van het lichaam bij patiënten met borstkanker in een gevorderd stadium.

Femara mag alleen worden gebruikt voor:

- oestrogeenreceptor-positieve borstkanker en

 

- alleen bij vrouwen na de overgang (menopauze), dat wil zeggen na de laatste menstruatie.

Hoe werkt Femara

Groei van borstkanker wordt vaak gestimuleerd door oestrogenen, dit zijn vrouwelijke geslachtshormonen. Femara vermindert de hoeveelheid oestrogeen door het blokkeren van een enzym ("aromatase") dat betrokken is bij de aanmaak van oestrogenen. Als gevolg hiervan wordt de groei van tumorcellen en/of de verspreiding naar andere delen van het lichaam vertraagd of gestopt.

Controle van uw behandeling met Femara

U mag dit medicijn alleen gebruiken onder strikt medisch toezicht. Uw arts zal uw toestand regelmatig controleren om te kijken of de behandeling het juiste effect heeft.

Door het verminderen van oestrogenen in uw lichaam, kan Femara botontkalking of slijtage (osteoporose) veroorzaken. Dit betekent dat uw arts kan besluiten om uw botdichtheid (een manier om botontkalking te controleren) te meten vóór, tijdens en na de behandeling.

Als u vragen heeft over hoe Femara werkt of waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven, vraag het dan aan uw arts.

2

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FEMARA INNEEMT

Volg zorgvuldig alle instructies van de arts op. Deze kunnen verschillen van de algemene informatie in deze bijsluiter.

Gebruik Femara niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor letrozol of voor één van de andere bestanddelen van Femara, zoals genoemd in de lijst in hoofdstuk 6 van deze bijsluiter,

 

- als u nog menstrueert, dat wil zeggen als u nog niet door de overgang heen bent,

 

- als u zwanger bent,

 

- als u borstvoeding geeft.

Als één of meerdere van deze gevallen op u van toepassing is,
gebruik dit medicijn dan niet en praat met uw arts.

Wees extra voorzichtig met Femara

- als u een ernstige nierziekte heeft,

 

- als u een ernstige leverziekte heeft,

 

- als u een voorgeschiedenis heeft van osteoporose of botbreuken (zie ook onder hoofdstuk 1 "Controle van uw behandeling met Femara")

Als één of meerdere van deze gevallen op u van toepassing is, informeer dan uw arts. Uw arts zal hier rekening mee houden tijdens uw behandeling met Femara.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar)

Kinderen of jongeren mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.

Ouderen (65 jaar en ouder)

Personen van 65 jaar en ouder kunnen dit medicijn gebruiken in dezelfde dosis als voor andere volwassenen.

Zwangerschap en moeders die borstvoeding geven

U mag Femara niet gebruiken als u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, aangezien het schadelijk kan zijn voor uw baby.

Aangezien Femara alleen wordt aanbevolen voor vrouwen na de overgang, zijn zwangerschap en borstvoeding hoogstwaarschijnlijk niet op u van toepassing. Als u echter recentelijk in de fase na de overgang bent gekomen (postmenopauze) of u zit in de periode rond de overgang (perimenopauze), moet uw arts de noodzaak van een zwangerschapstest vóórdat u Femara gebruikt en van anticonceptie met u bespreken, omdat u zwanger zou kunnen raken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u zich duizelig, moe, slaperig, of algemeen onwel voelt, rijd dan niet en gebruik geen gereedschap of machines totdat u zich weer normaal voelt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Femara

Femara bevat lactose (melksuiker). Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. HOE WORDT FEMARA INGENOMEN

3

Volg bij het innemen van Femara nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoeveel Femara innemen

De gebruikelijke dosis is één Femara tablet, éénmaal per dag in te nemen. Femara elke dag op hetzelfde tijdstip innemen helpt u eraan herinneren wanneer u uw tablet moet innemen.

Hoe Femara innemen

De tablet moet heel worden doorgeslikt met een glas water of een andere vloeistof.

Hoe lang Femara gebruiken

Ga elke dag door met het gebruik van Femara zolang als uw arts u dat heeft verteld. Het kan zijn dat u het maanden of zelfs jaren moet gebruiken. Als u vragen heeft over hoe lang u Femara moet blijven gebruiken, neem dan contact op met uw arts.

Wat u moet doen als u meer van Femara heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u te veel Femara heeft ingenomen, of als iemand anders per ongeluk uw tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het ziekenhuis voor advies. Laat de verpakking van de tabletten zien. Medische behandeling kan nodig zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Femara in te nemen

- Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis (bijvoorbeeld binnen 2 of 3 uur), neem de gemiste dosis dan niet meer in, en neem de volgende dosis in op het tijdstip waarop u het zou moeten innemen.

 

- In andere gevallen neemt u de dosis in zo gauw als u het zich herinnert. Neem vervolgens de volgende tablet in op het gebruikelijke tijdstip.

 

- Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Femara

Stop niet met het gebruik van Femara tenzij uw arts u dat heeft verteld. Zie ook de rubriek onder "Hoe lang Femara gebruiken".

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Femara bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig van aard en zullen in het algemeen na enkele dagen tot enkele weken behandeling verdwijnen.

Sommige bijwerkingen, zoals opvliegers, haaruitval of vaginale bloedingen, kunnen een gevolg zijn van een tekort aan oestrogenen in uw lichaam.

Schrik niet van deze lijst van mogelijke bijwerkingen. Het kan zijn dat er geen enkele bij u optreedt.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Deze bijwerkingen komen zelden of soms voor, dat wil zeggen bij 1 tot 100 op elke 10.000 patiënten.

- Als u zwakte, verlamming of verlies van gevoel in een arm of been of een ander lichaamsdeel, verlies van coördinatie, misselijkheid of bemoeilijkt spreken of ademhaling ervaart (tekenen van een hersenaandoening, bijvoorbeeld beroerte)

 

- Als u plotselinge beklemmende pijn op de borst heeft (teken van een hartaandoening)

 

- Als u moeite met ademhalen, pijn op de borst, flauwvallen, snelle hartslag, blauwachtige verkleuring van de huid, of plotselinge pijn in arm of been (voet) ervaart (tekenen dat er zich mogelijk een bloedprop heeft gevormd)

 

- Als u zwelling of roodheid langs een ader heeft, die bijzonder gevoelig en mogelijk pijnlijk is bij aanraking

4

- Als u hoge koorts, rillingen of zweertjes in de mond heeft door infecties (tekort aan witte bloedlichaampjes)

 

- Als u ernstige aanhoudende wazig zicht heeft

Informeer dan onmiddellijk aan uw arts.

Sommige bijwerkingen komen zeer vaak voor.
Deze bijwerkingen komen voor bij meer dan 10 op elke 100 patiënten.

- Opvliegers

 

- Moeheid

 

- Toegenomen zweten

 

- Pijn in botten en gewrichten (artralgie)

Informeer uw arts als u erge last heeft van één of meerdere van deze bijwerkingen.

Sommige bijwerkingen komen vaak voor. Deze bijwerkingen komen voor bij 1 tot 10 op elke 100 patiënten.

- Huiduitslag

 

- Hoofdpijn

 

- Duizeligheid

 

- Malaise (algemeen onwel voelen)

 

- Aandoeningen van het maagdarmkanaal, zoals misselijkheid, braken, spijsverteringsproblemen, verstopping, diarree

 

- Toename in of verlies van eetlust

 

- Spierpijn

 

- Botontkalking of -slijtage (osteoporose), in sommige gevallen leidend tot botbreuken (zie ook onder hoofdstuk 1 "Controle van uw behandeling met Femara")

 

- Zwelling van armen, handen, voeten, enkel (oedeem)

 

- Sombere stemming (depressie)

 

- Gewichtstoename

 

- Haaruitval

Informeer uw arts als u erge last heeft van één of meerdere van deze bijwerkingen.

Andere bijwerkingen komen soms voor. Deze bijwerkingen komen voor bij 1 tot 10 op elke 1.000 patiënten.

- Zenuwaandoeningen zoals angst, nervositeit, geïrriteerdheid, sufheid, geheugenproblemen, slaperigheid, slapeloosheid

 

- Vermindering van gevoel, vooral met tastgevoel

 

- Oogaandoeningen zoals wazig zien, oogirritatie

 

- Hartkloppingen, snelle hartslag, verhoogde bloeddruk (hypertensie)

 

- Huidaandoening zoals jeuk (urticaria), droge huid

 

- Vaginale aandoeningen zoals bloeding, vloeien of droge vagina

 

- Buikpijn

 

- Stijve gewrichten (artritis)

 

- Borstpijn

 

- Koorts

 

- Dorst, smaakstoornissen, droge mond

 

- Droge slijmvliezen

 

- Gewichtsafname

 

- Urineweginfectie, vaker plassen

 

- Hoest

Informeer uw arts als u erge last heeft van één of meerdere van deze bijwerkingen.

5

U kunt ook afwijkingen in sommige bloedtesten krijgen, terwijl u Femara gebruikt, dat wil zeggen hoge cholesterolspiegels (hypercholesterolemie) of hoge leverenzymwaarden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die

niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FEMARA

- Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

 

- Gebruik Femara niet meer na de vervaldatum die op de doos na EXP staat vermeld. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

 

- Bewaren beneden 30°C.

 

- Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

 

- Gebruik geen verpakkingen die beschadigd zijn of tekenen van misbruik vertonen.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Femara

- Het werkzaam bestanddeel is letrozol. Eén filmomhulde tablet bevat 2,5 mg letrozol.

 

- De andere bestanddelen zijn lactose monohydraat, cellulose microkristallijn, maïszetmeel, natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat en colloïdaal siliciumdioxide watervrij. De omhulling bestaat uit hypromellose, talk, macrogol 8000, titaandioxide (E 171) en ijzeroxide geel (E 172).

Hoe ziet Femara er uit en wat is de inhoud van de verpakking

- Femara wordt geleverd als filmomhulde tabletten. De filmomhulde tabletten zijn donkergeel en rond. Ze zijn gemerkt met "FV" op een zijde en "CG" op de andere zijde.

 

- Elke blisterverpakking bevat 30 of 100 tabletten. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgroottes in uw land verkrijgbaar zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Novartis Pharma B.V.

Postbus 241

6800 LZ ARNHEM

Telefoon: 026 – 37 82 111

E-mail: mid.phnlar@novartis.com

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder: RVG 20755

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2007.

HERCEPTIN:

 Herceptin® is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel). Recept-medicijn Trastuzumab Antikankermiddelen: immunomodulantia Werkzame stof Geneesmiddelgroep  Geen Andere namen  Poeder (150 mg) voor concentraat voor intra-veneuze (= i.v.) infusie-vloeistof: 21 mg trastuzumab per infusiepoeder Samenstelling Roche Nederland BV Fabrikant/Leverancier .Borstkanker, indien uitgezaaid (= gemetastaseerd) en met overexpressie van het humane epidermale groeifactor receptor 2 eiwit (HER2). Dit is een eiwit dat in grote hoeveelheden op het oppervlak van bepaalde kankercellen wordt gevonden en de groei van deze cellen bevordert. Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van Herceptin®.

Toepassingen (= indicaties)        Algemeen  Ademnood (dyspnoee), ernstige of indien aanvullende zuurstoftoediening is vereist Overgevoeligheid of allergie voor Herceptin®, voor een of meer van de bestanddelen of voor eiwittn van muizen of ratten (= muriene eiwitten) Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer Herceptin® niet mag worden gebruikt.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.        Algemeen  Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Dit middel niet gebruiken tijdens zwangerschap (tenzij de arts in overleg met u anders besluit). Tijdens en gedurende 6 maanden ná toediening van Herceptin® geen borstvoeding geven. Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Veel medicijnen kunnen schadelijk zijn tijdens de zwangerschap. Informeer uw arts daarom altijd over eventuele zwangerschap of vertel hem/haar dat u van plan bent zwanger te worden.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept of geef tijdens het gebruik van medicijnen geen borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van Herceptin® tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Zwangerschap Borstvoeding        Algemeen  Herceptin® kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden. Bij het optreden van verschijnselen als rillingen, koorts en andere griepachtige verschijnselen geen motorvoertuigen of machines besturen en bedienen totdat deze verschijnselen zijn verdwenen. Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van Herceptin® op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Verkeer, werk en sport        Algemeen  Herceptin® bindt zich selectief aan het antigeen HER2 dat zich bevindt op het oppervlak van uitgezaaide borstkankercellen met een overexpressie aan HER2. Als gevolg daarvan wordt de groei van zulke cellen gestopt. Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Werking        Algemeen  Ademhalingsproblemen (arts waarschuwen) Braken Buikpijn Diarree Gewrichtspijn (= artralgie) Griepachtige verschijnselen Hartfunctie-stoornissen (arts waarschuwen) Hoofdpijn Huiduitslag Koorts Lichaamszwakte (= asthenie) Misselijkheid Pijn Pijn op de borst Rillingen Spierpijn Herceptin® kan veel verschillende bijwerkingen veroorzaken (zie bijsluiter).

Wanneer tijdens het gebruik van Herceptin® effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van Herceptin®, (2) wisselwerking van Herceptin® met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor Herceptin® of (4) een allergische reactie op Herceptin®.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen en na insmeren van grote lichaamsoppervlakken /i]. Gebruik daarom niet meer van Herceptin® dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van Herceptin®.

Veel voorkomende bijwerkingen (o.a.)        Algemeen  Er zijn is nog geen onderzoek gedaan naar mogelijke wisselwerkingen (= interacties) van Herceptin® met andere medicijnen. Het risico van wisselwerkingen kan echter niet worden uitgesloten. Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van Herceptin® met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.        Algemeen  Herceptin® wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend. Gebruik In de koelkast (niet in de vriezer!) bij 2-8oC. Kleine kinderen denkenvaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Bewaren        Algemeen  Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met Herceptin® met uw (huis)arts. Medicatietrouw Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met Herceptin® met uw (huis)arts. Medicatiebegeleiding Herceptin® is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar . Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen. Vergoeding Bijsluiter bij Herceptin® U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over Herceptin® vragen.

Andere informatiebronnen        Algemeen  Geen Bijzonderheden  Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met Herceptin®.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar). Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

NOLVADEX (TAMOXIFEN):

Nolvadex bevat de werkzame stof tamoxifen, een anti-oestrogeen. Dit is een stof die de werking van het hormoon oestrogeen remt.

Waar wordt Nolvadex® voor gebruikt?

Nolvadex wordt gebruikt voor de behandeling van borstkanker.  

Hoe werkt Nolvadex®?

Nolvadex remt de groei van kankercelen die gevoelig zijn voor het hormoon oestrogeen. Bij de groei van sommige kankercellen spelen oestrogenen, dit zijn vrouwelijke geslachtshormonen, een belangrijke rol. Tamoxifen blokkeert de werking van oestrogenen en remt of verhindert daardoor de groei van de kankercellen. Nolvadex kan vóór, tijdens en na de overgang gebruikt worden.

Hoe wordt Nolvadex® toegediend?

Nolvadex wordt geleverd als tablet.

Voor patiëntenKlik hier voor de patiëntenbijsluiter Klilk hier voor meer informatie indien u Nolvadex gebruikt Klik hier voor meer informatie over borstkanker

 

ZOFRAN:

 Zofran® is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel). Recept-medicijn Ondansetron Anti-braakmiddelen (= anti-emetica) Werkzame stof Geneesmiddelgroep  Geen Andere namen  Injectievloeistof, ampullen 2 en 4 ml: 2 mg ondansetron-hydrochloridedihydraat per ml Smelttabletten ('Zydis'): 4 mg en 8 mg ondansetron-hydrochloridedihydraat

De smelttabletten bevatten methyl- en propylhydroxybenzoaat als conserveermiddelen en aspartaam als zoetstof. Stroop, 50 ml: 0,8 mg ondansetron-hydrochloridedihydraat per ml Tabletten: 8 mg ondansetron-hydrochloridedihydraat Zetpil: 16 mg ondansetron-hydrochloridedihydraat Samenstelling GlaxoSmithKline Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 34620/21472 Fabrikant/Leverancier Misselijkheid en braken, na chemokuur (= behandeling met cytostatica) of bestraling (= radiotherapie) Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van Zofran®.

Toepassingen (= indicaties)        Algemeen  Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen (smelttabletten: o.a. methyl- en propylhydroxybenzoaat en aspartaam; stroop: o.a. natriumbenzoaat) of voor vergelijkbare middelen (5HT3-blokkers) Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer Zofran® niet mag worden gebruikt.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.        Algemeen  Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft). Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft). Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van Zofran® tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Zwangerschap Borstvoeding        Algemeen  Zofran® heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen. Zofran® kan na snelle injectie als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , dubbelzien en wazig zien veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden. Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van Zofran® op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Verkeer, werk en sport        Algemeen  Dit middel gaat misselijkheid en braken tegen (= anti-emetische werking). Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Werking        Algemeen  Bloed-laboratoriumwaarden, bepaalde verandering (stijging van de transaminase-waarden) Duizeligheid (na snelle injectie) Gezichtsstoornissen, zoals wazig en dubbelzien (na snelle injectie van dit middel) Hoofdpijn Irritatie op plaats van injectie Irritatie rond de anus (bij gebruik van zetpillen) Opvliegingen Overgevoeligheidsreacties Sufheid (= sedatie), lichte Verstopping (= obstipatie) Warmtegevoel, in bovenbuik (= epigastrium) Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van Zofran® effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van Zofran®, (2) wisselwerking van Zofran® met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor Zofran® of (4) een allergische reactie op Zofran®.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of (4) allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van Zofran®.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)        Algemeen  Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen met andere medicijnen, voedsel of drank. Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van Zofran® met andere medicijnen of met voedsel.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.        Algemeen  Tabletten: zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter. De injecties worden door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u Zofran® moet gebruike

Omhoog