Hoofdafbeelding

Privacy

Privacybeleid ZeelandNet

 

1. Inleiding

1.1 Teneinde de Diensten van ZeelandNet zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren, te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die haar zijn opgelegd en bovendien om zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van haar Klanten, verwerkt ZeelandNet klantgegevens.

 

1.2 Bij het verwerken van klantgegevens waarborgt ZeelandNet de privacy van haar Klanten en neemt zij de wet- en regelgeving in acht. Zo heeft ZeelandNet de verwerking van klantgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. ZeelandNet acht het van belang heldere spelregels te geven over het gebruik van de klantgegevens die ZeelandNet verkrijgt. Deze spelregels zijn vastgelegd in dit privacybeleid.

2. Welke gegevens verkrijgt ZeelandNet

2.1 De klantgegevens die ZeelandNet eventueel verkrijgt zijn onder meer naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres, IP-adres, verbruiksgegevens, bankrekeningnummer en betalingsgegevens. Al deze gegevens verkrijgt ZeelandNet van de Klant, dan wel door eigen waarneming van ZeelandNet.

3. Op welke wijze verwerkt ZeelandNet de klantgegevens

3.1 De verwerking van klantgegevens door ZeelandNet geschiedt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals onder meer neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat de gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt worden. Bovendien worden de klantgegevens slechts verwerkt voorzover zij, gelet op de doeleinden waarvoor de klantgegevens verzameld zijn, toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn. Daarnaast worden de klantgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn. Ook controleert ZeelandNet regelmatig of de klantgegevens die door haar verwerkt worden nog wel correct zijn.

 

3.2 ZeelandNet treft passende technische en organisatorische maatregelen om de klantgegevens te beschermen. Daardoor kan ZeelandNet een hoog beveiligingsniveau garanderen. Bovendien controleert ZeelandNet regelmatig of de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen nog wel voldoen. Indien dat niet het geval is, treft ZeelandNet onmiddellijk aanvullende maatregelen.

4. Voor welke doeleinden verwerkt ZeelandNet klantgegevens

4.1 ZeelandNet verwerkt klantgegevens om, eventueel in concernverband, haar werkzaamheden te verrichten. Bedoelde werkzaamheden omvatten onder meer:

 1. Het leveren, respectievelijk ter beschikkingstellen van radio- en televisiesignalen, telecommunicatie-, internet-diensten en eventuele andere diensten;
 2. Het tot stand brengen, wijzigen of beëindigen van een aansluiting ten behoeve van de onder punt 1 genoemde leveringen alsmede het onderhoud en reparatie dienaangaande;
 3. Het beheren, analyseren en inventariseren van (diensten op) het netwerk ten behoeve van de onder punt i) genoemde leveringen alsmede het signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik en het voldoen aan wettelijke verplichtingen dienaangaande;
 4. Het (doen) factureren en innen van vorderingen alsmede het behandelen van Klachten met Klanten;
 5. Het (doen) uitvoeren van (direct) marketing activiteiten, statistisch onderzoek en marktonderzoek, onder meer door het analyseren van bezoek aan en gebruik van haar Portal, het toezenden van mailings en het telefonisch benaderen van Klanten. ZeelandNet zal persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden anders dan onderdelen van de DELTA-groep voor (direct)marketing activiteiten van deze derden tenzij de Klant hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

5. Gebruik van het Portal

5.1 Indien de Klant gebruik maakt van het Portal zijn de volgende zaken van belang.

 1. Surfgedrag/ Logfiles: ZeelandNet houdt geen persoonlijke informatie bij over het surfgedrag, maar gebruikt gedepersonaliseerde informatie wel voor statistische doeleinden om zodoende haar Klanten optimaal van dienst te zijn.
 2. Cookies; In de door de ZeelandNet aangaande haar Portal gebruikte cookies worden geen privacy gevoelige informatie opgeslagen.
 3. IP-adressen: ZeelandNet verstrekt geen informatie aan derden over IP-adressen en de daarbij horende gebruiker, anders dan indien ZeelandNet op basis van deze Gebruiksvoorwaarden hiertoe over dient te gaan.
 4. Gastprofiel: Gegevens uit een door een Klant ingevuld (gast) profiel wordt enkel gebruikt door ZeelandNet voor promotie van producten en/of diensten van onderdelen van de DELTA-groep. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.

6. Welke rechten heeft de Klant

6.1 De Klant kan ZeelandNet vragen of ZeelandNet persoonsgegevens van de Klant verwerkt. ZeelandNet zal de Klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek informeren of dit het geval is. Indien ZeelandNet persoonsgegevens van de Klant verwerkt zal ZeelandNet de Klant in ieder geval een overzicht geven van klantgegevens die verwerkt worden, een beschrijving geven van het doel van de verwerking, informeren over de herkomst van de klantgegevens en aangeven aan wie de klantgegevens mogelijk ter beschikking worden gesteld.

 

6.2 De Klant kan ZeelandNet bovendien verzoeken om de klantgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien ze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, danwel op enige wijze in strijd zijn met wet- of regelgeving worden verwerkt. Het verzoek van de Klant dient de door hem/haar gewenste aanpassingen te bevatten. ZeelandNet zal de Klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een eventuele acceptatie zo spoedig mogelijk uitvoeren.

 

6.3 In bijzondere gevallen, zoals wanneer de Klant bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn/haar klantgegevens voor direct marketing door ZeelandNet dan wel tegen de verstrekking door ZeelandNet van zijn/haar klantgegevens aan derden, kan de Klant verzet aantekenen tegen dat gebruik van klantgegevens door ZeelandNet. Het gebruik van de klantgegevens voor die doeleinden zal dan onmiddellijk stopgezet worden.

 

6.4 Bovengenoemde verzoeken en eventuele andere vragen over de wijze waarop ZeelandNet omgaat met haar klantgegevens kunnen worden gericht aan:

 

ZeelandNet B.V. T.a.v. afdeling Abuse Poelendaelesingel 10 4335 JA Middelburg Email: abuse@zeelandnetbv.nl

Daarom kiest u voor ZeelandNet

 • Beste provider van Nederland
 • Partner voor ondernemers
 • Beste service en netwerk
 • Aantrekkelijke tarieven
 • Van en voor Zeeuwen

Direct contact met onze klantenservice? Bel 0118 - 22 55 55

(ma-vr 08:00 - 21:00 / za 09:00 - 13:00)