Hoofdafbeelding

Zorg & Welzijn en de noodzaak van internet

Nederland kampt al enkele jaren met een zogenaamde dubbele vergrijzing waarbij het aantal 65-plussers en het aantal 80-plussers de komende jaren sterk blijft toenemen.

 

Vooral door deze dubbele vergrijzing in combinatie met chronische ziekten zoals suikerziekte, hartfalen, dementie en beroerte, neemt de vraag naar zorg tot 2030 sterk toe. De intensiteit en de duur van de benodigde zorg worden hierdoor groter. De stijgende zorgvraag en de complexe aard van de zorgbehoefte vragen om een andere organisatie van de zorg. Doordat er minder jongeren op de arbeidsmarkt komen en oudere werknemers uitstromen als gevolg van de vergrijzing staat ons een tekort aan zorgpersoneel te wachten. Tussen 2005 en 2030 zal de vraag naar zorgpersoneel naar verwachting jaarlijks toenemen met 1,2%.

 

Decentralisatie en extramuralisering van de zorg is ondertussen in volle gang. Mensen verblijven steeds korter in het ziekenhuis en ze herstellen en revalideren steeds langer thuis. De plaats waar de zorg wordt verleend verschuift met de decentralisatie. Maar het betekent ook dat mensen steeds meer zelf hun gezondheid in de gaten moeten houden en in actie moeten komen als dat nodig is. Grote groepen mensen zoals ouderen en hartpatiënten zijn inmiddels in toenemende mate op zelfzorg aangewezen. Zorg zal dus steeds meer thuis, in de eigen leefomgeving plaatsvinden.

 

Ook het huidige kabinetsbeleid zet in op betere zorg dicht bij huis. Zo kiest het kabinet ervoor de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging dichter bij de mensen thuis in de eigen omgeving te organiseren. Daarom worden extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging vanaf 2015 onder de werking van de Wmo (taak van de Gemeente) gebracht; “Het bevorderen, faciliteren en doen behouden van de zelfredzaamheid van de burger en zijn deelname aan het maatschappelijke verkeer en het compenseren van beperkingen die de burger daarin ondervindt”.

 

Minister Schippers heeft haar ambities ten aanzien van e-health recent uitgebreid in een document verwoord. In het kort komen deze ambities hier op neer:

  1. Iedereen moet direct toegang krijgen tot zijn/haar medische gegevens via mobiele app’s of internetapplicaties.
  2. Iedereen moet zelfstandig metingen uit kunnen voeren in combinatie met telemonitoring.
  3. Iedereen moet domotica en beeldschermzorg kunnen gebruiken.

Voor elk van deze 3 onderdelen is een goede Internetverbinding dus noodzakelijk.

 

Slim gebruik van technologie zou de zorg minder arbeidsintensief moeten maken, en daarmee het dreigend tekort aan zorgpersoneel gedeeltelijk opvangen. De toepassing van nieuwe technologie kan het zorgproces zowel procesmatig als inhoudelijk verbeteren. Zo kunnen zorgprocessen efficiënter worden ingericht, zowel binnen de organisatie als tussen de schakels in de zorgketen. Door de inzet van nieuwe technologie zal de productiviteit van zorgorganisaties kunnen stijgen en bijdragen aan het anders aanbieden van zorg en ondersteuning of het (gedeeltelijk) vervangen ervan.

 

Technologie kan de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbeteren door bij te dragen aan een stabielere gezondheidstoestand van de cliënt en het voorkomen van plotselinge verergering. Diverse vormen van domotica bevorderen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van cliënten, terwijl telezorg de toegankelijkheid van de zorg kan vergroten.

 

Een andere verwachting van de inzet van technologie in de zorg is kostenbesparing. Echte kostenbesparing door arbeidsbesparing ontstaat pas als bepaalde zorg niet meer wordt verricht, door minder mensen wordt verricht of door de patiënt zelf en/of zijn mantelzorger wordt overgenomen. Door bijvoorbeeld de invoering van zorg op afstand in de thuiszorg kan bespaard worden op reistijd van medewerkers doordat zij via beeldzorg contact hebben met cliënten. Door het voorkomen van zorggebruik wordt een besparing gerealiseerd. Een patiënt thuis kan met behulp van technologie beter in de gaten worden gehouden (‘monitoren’) door professionals, waardoor problemen eerder gesignaleerd worden en er eerder ingegrepen kan worden. Dit kan leiden tot het voorkomen van een ziekenhuisopname en tot een afname van de vraag naar professionele zorg. Voor de realisatie van dergelijke oplossingen is een betrouwbare internetverbinding met voldoende bandbreedte noodzakelijk.

 

DELTA heeft de afgelopen 2 jaar intensief gesproken met zorgprofessionals en heeft samen met ervaren partners in de zorg een Alles-in-één Zorgpakket ontwikkeld voor Zorg & Welzijn. Met dit pakket wordt antwoord gegeven op vragen zoals voormeld beschreven en zorgt dit pakket voor ondersteuning van cliënten/patiënten door slim gebruik van Internet en moderne communicatietechnologie. Belangrijk onderdeel van het pakket is volledig geïntegreerde beeldzorg die voldoet aan alle wettelijke eisen om beveiligd binnen de zorg te worden toegepast. Uitgangspunt bij deze oplossingen is dat het gebruik zo eenvoudig en intuïtief mogelijk moet zijn zodat nagenoeg iedereen eenvoudig gebruik kan maken van deze oplossing.

 

Wilt u meer weten over de Zorg & Welzijn mogelijkheden die DELTA biedt? Neem dan contact met mij op via evries@delta.nl of 0118 88 35 42.

Terug naar overzicht

Deze pagina delen:

Daarom kiest u voor ZeelandNet

  • Beste provider van Nederland
  • Partner voor ondernemers
  • Beste service en netwerk
  • Aantrekkelijke tarieven
  • Van en voor Zeeuwen

Direct contact met onze klantenservice? Bel 0118 - 22 55 55

(ma-vr 08:00 - 21:00 / za 09:00 - 13:00)